C آنرا در حافظه کپی نمایید

به این ترتیب نه تنها شخصیت بینظیر او بلکه عوامل عینی این فرصت را مساعد ساختند تا نقش عمده را در ایجاد ادبیات ملی پشتو بازی کرده و جای نخست را در فهرست شاعران کلاسیک افغان احراز کند. صفت دره , “دره اى” ويا “دره وى” و نه درى هنوز قوم و قبيله افغان وجود نداشت که واژه نامه هاى زبان درى فارسى وجود داشت . این لغت نامه بزرگترین اثر علی اکبر دهخدا است که در 16 جلد به چاپ رسیده است و او بیش از ۴۰ سال از عمر خود را صرف آن کرد. وی در آنجا شامل لیسۀ (مکتب ثانوی یا عالی) ابن سینا (ابو علی سینا)، گردیده و بعد از فراغت از صنف دوازدهم برای مدت سه و نیم سال در یکی از دفاتر دولتی بکار رسمی تقرر حاصل کرد.

ضمنا ریشه و پسوند کلمه را هم به صورت جدا برای شما مشخص کرده و نشان می دهد. این سایت کلمه و لغات انگلیسی را به فارسی و بالعکس برای شما ترجمه میکند. مسوولان لغتنامه انگلیسی آکسفورد که سال گذشته اعلام کرده بودند، هیچ کلمهای را به عنوان «کلمه سال» انتخاب نمیکنند چراکه نمیتوان فقط یک کلمه را به سال ۲۰۲۰ نسبت داد، امسال اعلام کردند شکل کوتاه کلمه واکسن، امسال در دوران همهگیری کرونا وارد زبان انگلیسی شده است. گفتنیست به تشبث این پروفیسر گرامی، معلومات تحقیقی و ارزشمند تحت عنوان ( نظری به ساختار، قواعد زبان و ادبیات تورکی اوزبیکی)، توسط محترمه صداقت ایرگش اوه، استاد انستیتوت دولتی شرق شناسی تاشکند اوزبیکستان تحریر گردیده است، از طریق پوست الکترونی برایم فرستادند و ما آن معلومات مفید را که داشتن آن در لغتنامه از ضروریات بود، با کمی تفاوت در مقدم کتاب داخل ساختیم، تا علاقمندان پیش از اینکه به متن کتاب مراجعه نمایند، از آن استفاده نمایند و به أسلوب و قواعد و دستور زبان تورکی اوزبیکی آشنایی حاصل کنند .

در دوره ای انحطاط ، ادب دری « بيشتر از پيش تحت تاثير زبان عربی واقع شد و لغات و کلمات تازی سيل آسا داخل زبان دری گرديد. چهارصد سال پس از آن نیز، حافظ شیرازی شعر خود را هم پارسی می داند و هم دری. در پارسی باستان وسی دهار(3) «بسیار گرفته، داشته» قیاس کنید با وسی کار(4) پهلوی «نیبرگ 236» و رجوع به اسفا 1:2 ص192 شود. عمل سترده شدن. رجوع به ستردن و سترده شدن شود. این مواد، نوع و کیفیت رنگ، روان بودنِ آن، ضخامت، و خشک شدن آن را کنترل میکنند.

در فصل نخست جنبش مشروطیت اول را همراه با شرح زندگی مشرطه خواهان آورده شده است. زندگی نامهها را باید چون آن که در کتاب کاروان حله آمده است بدون چم و خم تحقیقاتی و اشارات و حواشی نوشت، به طوری که خصلت توصیفی و داستانی داشته باشد. برخی از این زندگی نامهها واقعن شگرف و لرزاننده است و میتوان به آثار هنرمند، روحی دیگر بدمد. حرکت قوای روس به جانب تهران منتهی بقضیهء مهاجرت شد، که در مغرب ایران کشمکش بین عثمانی و روسیه را رنگی خاص داد. استخوان سرین. (منتهی الارب).

لغات اضداد است. (منتهی الارب). پایه این فرهنگ لغات انگلیسی است. تحقیقات زبان شناسان نشان داده است که زبان انگلیسی بیش از هر زبان دیگری دارای لغت است و حتی نیتیو اسپیکرها (native speakers) هم گاها برخی از لغات را نمیدانند. ↑ از این میان، تنها دو معادل واژهنامه و فرهنگ از واژههای مصوب پیشنهادیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی بهجای dictionary در انگلیسی هستند. ظالم. ستمکاره. ستمکار : چو شاهان بکینه کشی خیر خیر از این دو ستمگاره اندازه گیر.فردوسی. پیر بوردیو هر فرهنگ لغتی را حاوی سوگیری میداند و در این رابطه بر این عقیده است که تمام فرهنگنامهها، اعم از جامعهشناسی، انسانشناسی، فلسفه و غیره، اغلب زورگویانه هستند.

زانکه نادان را بر دانا بسی مقدار نیست. بسی تیر و دیماه و اردیبهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. بسی خویش و پیوند تو زیر خاک همی بینی از پیش و نایدت باک به دیگر بزرگان نگر تا چه کرد برآرد همان از تو یک روز گرد. در دل این خاک بسی گنجهاست.نظامی. بسی جای زشتی به از نیکوییست. قلم فرسایی نموده وآثار زیادی از خود به یادگارگذاشته که درجای خودمعرفی می شود. سخن بلیغ با معانی بسیار از زبان مرغان و بهایم و وحوش جمع کردند.

زبان ایلامی جزو زبانهای التصاقی ( پیوندی ) مانند زبان كنونی ترکی آذربایجانی، و زبان فارسى هم جزو زبانهای تحلیلی یا ( هند و ایرانی ) است. کفته یا دردناک گردانیدن دست را و معیوب ساختن. هزوارش، بسی یا(1)پهلوی باتک(2)، باده «یونکر 103» «یوستی بندهش 880» (از حاشیه برهان چ معین). گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. هر که چیزی دوست دارد ذکر آن بسی کند. بسی نو که خرجش کهن کرد و سود گهی دیر سود و گهی سود زود. الیاس ستوه شد و بر ایشان دعا کرد و پنهان شد.

شادروان بهار معتقد است که شعر عروضی فارسی پیاده کردن “عروض” عربی بر اوزان هجایی ایرانی است که در “چکامه” و “چامه” و “ترانه” زمان ساسانی متداول بوده است. بسی دست بردیم بالای دست بر این در کلیدی نیامد بدست کجا دانه داند به خشخاش در که چون میدهد کشت خشخاش بر. از آنجایی که برگردان کتاب ۲۸۲ صفحه یی زمان درازی را میخواهد و از سویی در آن مطالب تکراری و بیشتر علمی- پژوهشی بطور مفصل بررسی شده اند، مترجم به بخش کم ولی مهم کتاب بسنده کرده و آنرا در اختیار خوانندگان ارجمند قرار میدهد.

بمن باج دادند. آنچه ازطرف من به آنها گفته شد، چه شب وچه روز، همان کرده شد » که یاد آورشعرفردوسی است: « همه بندگانیم خسروپرست »! درست است که امروز بخاطر ضديت با جانب مقابل نمی توان حبا و قبای مذهب را به تن کرده و مخالفين را به غير اسلامی بودن متهم نمود ، زيرا چنين برچسپ ها امروز که همه ای تشت ها از بام افتاده ، چسپش ندارد. مهتر جهودان او را بگرفتند و هر چند که گفت من ایشوعم سود نداشت، و بر دارش کردند و نزدیک جهودان و بعضی ترسایان چنانست که او عیسی بود، قوله تعالی: و ماقتلوه و ماصلبوه و لکن شبه لهم(1) : و ایشوع هفت روز بر دار بماند.

نخواهم که آزارد از من کسی.نظامی. از بسیار اندکی و از هزاران یکی بیش نیست. این نرم افزار فقط یک لغت نامه نیست ! در اين كار 124 استاد و در طي 64 سال با سازمان لغت نامه دهخدا همكاري داشتهاند. است، حتی در روایات آمده است که گاهگاهی از زبان پیغمبر اکرم عبارتهای فارسی شنیده شده است. سعدی (از امثال و حکم دهخدا). ناصرخسرو (از امثال و حکم دهخدا). ابوالفرج رونی (از امثال و حکم دهخدا).

اسدی (از امثال و حکم دهخدا). اسدی (از لغت فرس). بسی فربه نماید آنکه دارد نمای فربهی از نوع آماس. یحیی معاذ را اشتیاق شیخ بسی شد، برخاست و به زیارت او آمد. کفشگر زن را بکوفت و محکم در ستون بست. و مالی بسیار در آن وجه نفقه کرد. یاد کرد. (مجمل التواریخ والقصص). که مکن یاد بشعر اندر بسیار مرا.رودکی. به مغز اندر اندیشه بسیار گشت.فردوسی. وین خیالی است که اندر سر بسیارانست. بخیلم ار نکنم سر فدا و جان ایثار.سعدی. آخر سوراخی بر کنار دریا کردم و همه روز می نشستم تا روزی کشتی دیدم ایزار بر سر چوبی کردم و بجنبانیدم تا کشتی آنجا آمد.

بری رنج تا گنج گردآوری.اسدی. تا جاماسب برفت و به بسیار شفاعت اسفندیار بیامد. به نگین کردی از آن زمرد بسیاربها. کتاب «لسان العرب» از حیث تفصیل و کثرت مواد لغات و فراوانى شواهد و توجیهات زبانى در میان قاموس هاى زبان عربى بىهمتاست. نویسنده در این کتاب تلاش نموده که افعال مرکب که با حروف اضافه ساخته میشوند را بهطور کامل و جامع ارائه دهد. کتاب (سنگهـ هاسن) و سی و دو قصه اورنگ شاهی توسط جتور بهوج کیاسته ترجمه گردید. روشن است که ابن سینا در طفولیت از داشتن پدر محروم گردید.

IV – بلوچی، این زبان در قسمتی از بلوچستان و همچنین در بعض نواحی ترکمنستان شوروی رایج است. بسیارپادشایی؛ آکنده از ممالک. اين برنامه شامل تمامي جلدهاي منتشر شده از فرهنگ دهخداست که بالغ بر 30 جلد است. با کلیک بر روی گزینه “اکتیو” از منوی دیکشنری تحلیلگران ، لغت نامه اکتیو ویندوز اجرا می گردد. با دانلود برنامه لغت نامه دهخدا و معین ، دسترسی به loghatnameh عظیم با چندین جلد مختلف را به راحتی در دست خواهید داشت، این فرهنگ لغت بانک کاملی از معنی کلمات فارسی موجود در لغت نامه دهخدا و معین است.

شراب انگور را گویند بلغت زند و پازند. بلغت زند شراب انگور و خمر. اما آب ناگوار دارد و میوه بسیار باشد، خاصه انگور و جامع منبر دارد. اما چون تلفظ واقعی آوای «ق» در واقع شبیه «ک» است و نه «غ» این واژ را مانند کوهستان به قهستان و کزوین به قزوین.. هر چیزي که بالاي آن راست و قائم باشد آن را نیز ستیغ گویند. ستیغ اوپائیری سئن، غرور تسخیر ناپذیری است که هیچ­گاه مسخّر دیوان قرار نگرفته که روزگاری هندوکش و روزگاری هنده­کش بوده است.

بسی خرد و کوچک که چرخ بزرگ بپروردش از بهر کاری سترگ. خر بسی باشد ز خر کمتر شمر. ستور بودن. حالت ستور : سوي خردمند ز خر خرتر است هر که مر او را بستوري رضاست. و دهانهء مثانه ایشان تنگ تر بود و تیرگی بول را بسیارتر بازدارد. و سبب بسیاری نمک در بول کودکان نه از آنست که اجزاء ارض در بول ایشان بسیارتر است لیکن آنست که حرارت در بول ایشان بسیارتر است.

دیدگاهتان را بنویسید