۳۵. لکههای تیره را درمان میکند

نتیجهگیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان بیان نمود، تیمار پاستوریزاسیون در اغلب موارد تاثیر منفی بر ویژگیهای کیفی آبانگور قرمز داشت و با استفاده از سونیکاسیون حرارتی در تولید آبانگورقرمز در دماهای پائینتر از پاستوریزاسیون میتوان به خواص کیفی بالاتری دست یافت. با توجه به اين که در اين مطالعه، 6-OHDA تخريب کننده اين ناحيه از مغز بود، غلظت دوپامين را کاهش داد و پارکينسون ايجاد نمود، آب انگور قرمز ممکن است از طريق جبران غلظت دوپامين در مراکز ديگري از سيستم اعصاب مرکزي باعث بهبودي اين بيماري شود. رت ها آب انگور قرمز 10 درصد را به مدت 21 روز نوشيدند.

فاکتورهای pH، اسیدیته، بریکس، زندهمانی باکتریهای پروبیوتیک در زمان تولید، پس از تخمیر و در طی 28 روز نگهداری در دمای C˚4 بررسی گردید. جهت ارزيابي مدت زمان ماندگاري نوشيدني، کليه ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي در زمان هاي صفر، 14، 28 و 42 روز بررسي شد و مدت زمان ماندگاري نوشيدني 28 روز تعيين شد. تیمار پاستوریزاسیون بیشترین کاهش معنیدار در ویژگیهای کیفی نمونهها را موجب شد. بر این اساس محققان كشور در دانشگاه تهران با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرحی با عنوان «بررسی تحمل به شوری برخی ژنوتیپ های انگور به منظور انتخاب پایه» انجام دادند.

در این پژوهش، تاثیر تیمار کم­آبیاری پس از شروع رنگ­گیری بر عملکرد و کیفیت حبه­های انگور رقم های کشمشی و صاحبی بهصورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی ارزیابی شد. بهطورکلی، کم­آبیاری 80 درصد برای حفظ عملکرد رقم های انگور کشمشی و صاحبی بدون تأثیر سوء بر کیفیت میوه توصیه می­شود. این بیماری قارچی قسمت هوایی گل انگلستان و در درجه اول برگها را تحت تأثیر قرار می دهد. سیتوکروم اکسیدازc، کمپلکس پروتئینی در غشاء داخلی میتوکندری یوکاریوت ها و غشاء پلاسمایی پروکاریوت های هوازی است که به عنوان آخرین آنزیم در چرخه انتقال الکترون به اکسیژن ایفای نقش می کند.

همچنين در گروه هاي پارکينسوني تيمار شده، آب انگور قرمز در مقايسه با ورزش چرخش ها را به طور چشمگيري کاهش داد.نتيجه گيري: جسم سياه جايگاه اصلي ترشح دوپامين است که در کنترل حرکات ارادي و هماهنگي در وضعيت عضلات اسکلتي نقش موثري را ايفا مي کند. مقدمه: آب انگور قرمز داراي ترکيبات آنتي اکسيداني است. مطالعات نشان داده است که ترکيبات آنتي اکسيداني اثر فوق العاده اي در تقويت حافظه و کنترل بيماري آلزايمر دارند. تیمارها، نمونه کنترل (بدون تیمار)، نمونه پاستوریزه شده (90 درجه سانتیگراد، 30 ثانیه)، نمونه حرارت داده شده در دمای 60 درجه سانتیگراد بهمدت 4، 8 و12 دقیقه، نمونههای فراصوت دیده بدون حرارت بهمدت 4، 8 و12 دقیقه با شدتهای 4/24، 7/42 و61 میکرومتر و نمونههای فراصوت دیده با حرارت 60 درجه سانتیگراد بهمدت 4 ،8 و12 دقیقه با شدتهای 4/24، 7/42 و 61 میکرومتر بودند.

در اين پژوهش از واريته قزل اوزوم (انگور قرمز) به شکل خمير انگور به منظور استخراج عصاره استفاده گرديد. در اين مطالعه، اثر آب انگور قرمز بر بيماري پارکينسون و مقايسه تاثير آن با ورزش مورد بررسي قرار گرفت.روش ها: جهت ايجاد مدل حيواني بيماري پارکينسون، بخش متراکم جسم سياه در موش هاي صحرايي با تزريق 6-هيدروکسي دوپامين (6-OHDA) به طور يک طرفه در دستگاه استرئوتاکس تخريب شد. اين چرخش ها پارامتر اصلي براي سنجش بيماري پارکينسون در موش صحرايي بود.يافته ها: در گروه پارکينسوني که آب انگور دريافت کردند، تعداد چرخش هاي حاصل از تزريق آپومورفين در مقايسه با گروه پارکينسوني که آب انگور دريافت نکرده بودند، کاهش پيدا کرد.

اين نتايج نشان داد که از يک طرف نوروتوکسين 6-OHDA مي تواند در موش هاي صحرايي ايجاد پارکينسون کند که اثرات آن با تزريق آگونيست دوپامين به صورت چرخش بروز مي کند. با توجه به نتايج حاصل از ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي، فرمولاسيون شماره 4 که شامل 5/1 درصد ايزوله پروتئيني سوياي هيدروليز شده و 3/0 درصد پکتين بود، به عنوان بهترين فرمولاسيون انتخاب شد. مواد و روشها: ترکیبات پری­بیوتیک اینولین و D-تاگاتوز به همراه ساکارز به نسبت­های مشخص به نمونه­های آب انگور اضافه گردید و پس از پاستوریزاسیون در دو درجه حرارت C°4 (درجه حرارت یخچالی) و C°2±25 (درجه حرارت محیط) به مدت 3 ماه نگهداری شد.

آب میوۀ طبیعی با پالپ های خود پرتقال بهتر از آب پرتقال با اضافه شدن قند است. بنابراین، خوردن کامکوات، سیستم ایمنی را به طور طبیعی تقویت کرده و محافظت لازم برای بدن را فراهم میکند. عصاره مالت به دلیل تجزیه نشاسته طی مالتسازی از مالتوز بالا برخوردار است و رشد پروبیوتیکها را به خوبی تشدید میکند. 9- اگر در خواب ببینید که انگور می خورید نشانه آنست که نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند .

بـا ایـن اندازه گیریهای منظم میتوان در هر زمان که توقفی در رشد میـوه هـا دیـده شـد نـسبت بـه تنظیم آبیاری درختان اقدام نمود. نکته نخست: این معیارها, به فرض پذیرش, هر یک جزئى از علت بشمارند و همه آنها علت تام و تمام را تشکیل مى دهند و اندازه و حد دگرگونى, وابسته به حدّ و اندازه ضرورت و نیاز است, نه بیرون از چارچوب نیاز, تراز و معیار. یکی از محصولات مهم این فعالیت، ذرات فلزی در مقیاس نانومتری است که در اندازه کمتر از 100 نانومتر تولید می­شوند (27و28). امروزه در سراسر جهان به سبب شیوع بیماریهای عفونی به دلیل باکتریهای بیماریزای مختلف و افزایش مقاومت به آنتی بیوتیکها، شرکتهای داروسازی و محققان در حال جستجوی عوامل ضدباکتریایی جدید هستند و نانو ذرات طلا به عنوان عوامل ضد باکتریایی، ضد ویروسی، ضد سرطانی و ضد فساد توسعه پیدا کرده­اند (23و31). روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مختلفی برای توسعه و سنتز نانو ذرات فلزی به کاربرده شده­اند (6و18). در سالهای اخیر روش بیوسنتز با استفاده از عصاره گیاهان توجه بیشتری را نسبت به روشهای فیزیکی و شیمیایی به خود اختصاص داده­است (5و33).امروزه سنتز سبز به عنوان روشی ساده، کم هزینه، غیر سمی، سازگار با محیط زیست و کارآمد شناخته شده­است (14و25). گیاهان دارویی حاوی ترکیبات مؤثره مانند فلاونوئیدها، ترپنها، آلکالوئیدها و آنتی اکسیدانتها می­باشند که جزء عوامل اصلی کاهنده بوده و باعث تبدیل ذرات فلزی به نانو ذرات می شوند (27). مشخص شده است در گیاهان Justicia gendarussa ، Macrotyloma uniflorum و Syzygium aromaticumترکیبات مؤثره پلی­فنول، فلاونوئید و گروههای عاملی در سنتز نانو ذرات طلا نقش کلیدی داشته اند (13، 19 و26).

همچنین این افراد در این حالت معمولا از داروی کمتری استفاده مینمایند. درون بطن هاي جانبي رت هاي نر استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین مقبولیت حسی از نظر طعم با امتیاز 1/8 در زمان صفر و 9/7 در ماه سوم نگهداری در درجه حرارت C°4 برای تیمار شاهد گزارش شد و مشاهده شد که افزودن پری­بیوتیک سبب کاهش مقبولیت حسی از نظر ارزیابان حسی می­شود. بیشترین محتوای فنولی در تیمار با دمای 25 درجه سانتیگراد و مدت زمان 4 دقیقه با شدت 61 میکرومتر مشاهده شد. نتایج نشان داد بین تیمار شاهد و کم­آبیاری80 درصد تفاوت معنی­داری از نظر عملکرد، میانگین وزن حبه­ها و خوشه­ها مشاهده نشد، اما سطوح 40 و 60 درصد کمآبیاری به­ترتیب باعث افت 22 و 37 درصدی عملکرد حبه­ها نسبت به شاهد شد.

فعالیت آنتیاکسیدانی رقم کشمشی و صاحبی بهترتیب 45 و 34 درصد نسبت به شاهد در تیمار 40 و 80 درصد افزایش یافت. تیمار 40 درصد کمآبیاری باعث افزایش قند در رقم کشمشی شد، اما در رقم صاحبی کمآبیاری باعث کاهش قند گردید. تیمار کمآبیاری 80 درصد توانست باعث کاهش مصرف آب تا 20 درصد در مقایسه با شاهد شود، بدون آنکه کاهش معنی­دار در کارایی مصرف آب دیده شود. به­علاوه، کمآبیاری باعث کاهش نسبت قند به اسید گردید. بیشترین میزان افزایش فعالیت ضد اکسایشی مربوط به تیمار با دمای 25 درجه سانتیگراد ، مدت 8 دقیقه و شدت 61 میکرومتر بود که فعالیت ضد اکسایشی را نسبت به نمونه کنترل 4/16 درصد افزایش داد.

نتیجه گیری: کنترل زیستی آسپرژیلوس نایجر و گندزدایی اوخراتوکسین A با استفاده از مخمرهای کم تخمیر پیشنهاد دهنده روشی مطابق موازین اسلامی و نوشیدنیهای حلال میباشد. القاء واکنش دفاعی پرتقال به کپک آبی (Pencillium italicum) با استفاده از اسانس گیاه کک گریز (Francoeuria undulate (L. چند هفتهای است که نشستهام و دارم یکی بعد از دیگری کتابهای انتشارات پرتقال را میخوانم! بهترین چیزی که میتوانید با انگور بخورید نان است.

اما اگر در خواب حشرات را بكشد یا از خود براند ، علامت آن است كه با دانایی و استعداش به آنچه كه می خواهد دست می یابد . در سالهای اخیر، کاربرد اولتراسونیکاسیون در فرآوری مواد غذایی بهعلت توانایی آن برای غیرفعالسازی میکروارگانیسمها با ایجاد تغییرات بسیار کم یا بدون تاثیر روی ترکیبات زیست فعال و خواص تغذیهای مواد غذایی مورد توجه قرار گرفته است. مواد و روشها: در این پژوهش، آب انگورقرمز از میوه آن تهیه شد.

انگور فرنگی سیاه دارای ویتامینهای B، A، قندها و مواد معدنی لازم برای بدن است. 4. آب غوره چون دارای تارتارات پتاسیم است برای درمان سیاتیک و رماتیسم حاد بسیار مفید است. آب پرتقال میتواند به درمان زخم معده نیز کمک کند. اون زمانه که ما میفهمیم که پرتقال فقط دنبال این نیست که کتاب چاپ کنه. هدف از این پژوهش ارزیابی توانایی زیستی ضد قارچی دو جدایه بومی مخمری با میزان تخمیر کم (A01 و G01) و سه سویه استاندارد ساکارومیسس سرویزیه، کاندیدا گیلرموندی، مچنیکوویا آگاوس علیه آسپرژیلوس نایجر و توانایی آن در حذف اوخراتوکسین A در انگور و محصولات آن بدون تولید الکل در حین فرایند بود.مواد و روشها: دو جدایه مخمری(A01 و G01) بومی به ترتیب از سیبها و انگورهای بومی منطقه جداسازی شدند و بر روی محیط PDA کشت داده شدند.

برای کارنپ ابتدا الفاظ معرفی شدهاند و سپس از طریق یک فرایند نسبتاً پیچیدۀ تعبیر تجربی،11 به هویات نسبت داده شدهاند. تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می شود. یا اگر انگور را در تشت می فشاری یعنی به زن بزرگی خدمت می کنی و اگر کاسه باشد به این نشانه است که به آدم خسیسی خدمت می کنی. در بازار موجوداند، اما به دو صورت میتوانید در منزل انگور خشک یا همان کشمش تهیه کنید. برای نهال انگور شانی، با مشورت فردی متخصص انواع کودهای لازم را تهیه و استفاده کنید.

به منظور تولید نوشیدنی پروبیوتیک بر پایه مخلوط آبانگورقرمز و عصاره مالت، سوسپانسیون میکروبی با غلظت اولیه cfu/ml 108 تهیه گردید و به مخلوط عصاره مالت با مقادیر 4، 6 و 8 % و کنسانتره آب انگور قرمز با مقادیر 15 و 20 % تلقیح گردید و فرآیند تخمیر به مدت 72 ساعت در دمای C˚ 37 انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مخلوط آب انگور قرمز و عصاره مالت محیط مناسبی برای رشد باکتریهای لاکتیک میباشد. این ولسوالی که با نام سبزوار نیز شناخته میشود، بیش از ۴۹ هزار نفر جمعیت دارد. این خواب نشان از ان دارد که پسردار شدن برای فرد تا حدودی محال است.

دیدگاهتان را بنویسید