همه چیز در مورد تبریز

بازار تبریز که یکی از ریشه های تاریخی کشورمان است را به هیچ عنوان نباید از دست بدهید،حفظ هنر دیرین و بوی اصالت در نقطه به نقطه این بازار احساس می شود،با توجه به کسب و کاری که در این بازار سنتی جریان دارد هر قسمتی از آن به شکل خاصی بنا شده و موجب شده است تا سرا،گذر،دالان،تیمچه،راسته بازار ایجاد شوند تا خرید و فروش و کسب و کار و فعالیت مردم و کسبه با اطمینان خاطر انجام شود. تبریز مهمترین شهر در منطقه آذربایجان است و علاوه بر این به عنوان بزرگترین قطب اقتصادی، بازرگانی، سیاسی، اداری، ارتباطی، فرهنگی، صنعتی و نظامی منطقه آذربایجان شناخته میشود.

الف – اجرای یک برنامه تنظیم موالید و تعداد افراد خانوار به منظور تأمین بهترین شرایط رشد برای نوزادان و اطفال از یک طرف و تأمین منطقیترینشرائط زیست برای مادران خاصه از نظر جسمانی و مقتضیات بهداشتی از طرف دیگر این برنامه در سطح خانواده و تحت عنوان بهداشت خانواده بهمرحله اجرا در خواهد آمد. ۲- بر اساس ائین نامه مصوب شورای انقلاب مخبرین شعب تصویب اعتبارنامه افراد و یا احاله آن را به مجلس جهت ارجاع به کمیسیون تحقیق اعلام می نمایند نتیجه پیش داوری و قضاوت از ناحیه کمیسیونها و مخبرین و افراد تحت عنوان بیان علت ارجاع به کمیسیون تحقیق تخلف نظام نامه ای است .

بابا صفری – پرونده انتخاباتی میمه و برخوار که جزء شعبه ۲ بود چه شده است آیا به کمیسیون تحقیق فرستاده شده است ؟ چرا در آنجایی که چاه آب لازم است نمیروند چاه بزنند اگر مىخواهند با برنامه دولت کار بکنند قبولشان داریم و باید تحت کنترلشان بگیرید و ببینید کجاها احتیاجاتش بیشتر است بگویید همان جا خرج بکنند موضوع بحرین را هم مىخواستم عرض بکنم که بنده از جمله اشخاصى هستم که در دوره ۱۵ براى بحرین خیلى فعالیت کردم اینجا و بیشتر طرحهایى که براى بحرین داده میشد به امضاى بنده بود از همه مهمتر چیزى که در بحرین هست داستان نفتش است مطابق قانون ملى شدن صنعت نفت که از مجلس گذشته است در سراسر کشور نفتش متعلق به ملت ایران است این نفت که از بحرین میرود براى کمپانىهاى آمریکایى ملکیتاش مال ایران است و باید شما بروید در دادگاههاى بینالمللى تعقیب کنید که نبرند (سیدجوادى – الحمدالله قوام رفت و منظور شما تأمین شد) ولى جناب آقاى سیدجوادى شما را به خدا جدتان حسین ابن على کشته شد على ابن ابیطالب به خودش این همه زجر داد (سیدجوادى – روضه خواندن کار من است کار مرا خواهش میکنم از دستم نگیرید) (خنده نمایندگان) على ابن ابیطالب میفرمود که من نمیتوانم سر به زمین بگذارم و در اقلیمى که در آن حکومت میکنم یک نفر گرسنه باشد ما باید همه از او پیروى کنیم من که چیز زایدى عرض نکردم که شما نسبت به من کملطفى میکنید من هم پیرو همان مولاى متقیانم که این را فرمود و مطالب دیگرى هم فرمود که البته شما بهتر مىدانید و به موقع خودش انشاءالله تشریف خواهید آورد و خواهید فرمود یک مسئله دیگر هم قسمت شیلات است شیلات در دو ماه دیگر یعنى الان تا اول مهر که عبارت است دو ماه و چیزى کم باشد مدت قرارداد با شیلات مقتضى میشود همین طور که دست جابرانه سیاستهاى استعمارى انگلستان و حکومت جابر انگلستان از جنوب ایران و از سراسر ایران کوتاه شد باید این دست خانمانسوز شوروىها از سر شمالىهاى ایران برداشته بشود ما دیگر بیش از این تحمل نداریم که ببینیم در این لانههاى زنبور چه چیزهایى میگذرد (احسنت) بر علیه استقلال مملکت چه عواملى مشغول چه کارهایى هستند بیش از این نمیخواهم بگویم که چه میشود.

شرکت سهامی کارخانههای ایران مجاز است با تصویب مجمع عمومی آن قسمت از اموال و دارایی خود را اعم از منقول و غیرمنقول کهبرای اداره کارخانهها ضروری نبوده و یا بهرهبرداری از آن به مصلحت نباشد به فروش برساند. رئیس- مخصوصا قیدی نشده است که رسمی هستند یا غیر رسمی . فهرست بزرگترین مراکز خرید تبریز کدام است؟ اگر در منطقه خاصی از تهران دنبال جایی برای ورزش، بازار و خرید ، مراکز فرهنگی و مذهبی، اماکن تاریخی، مراکز اقامتی و هتلها و شهربازی هستید، لایههای گویاساز نقشه تهران به کمک شما میآیند.

رئیس- اعتبارنامه آقای رامپور صدرنبوی برای تحقیق به کمیسیون تحقیق ارجاع میشود . رئیس- پرونده آقای حجت کشفی از تبریز و استهبان برای تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق فرستاده میشود . در این راه نیازی به هیچ چاوشی نیست. برای اینکه در اینجا هیچ اسمی از آن نبردند . اینجا هم دارند کشف میکنند. شاید بهمین دلیل است که ژاپنیها هاراکیری میکنند؟ قسمت داخلی مسجد با سرامیکی عالی و آبی کاشی کاری شده است ، متأسفانه بسیاری از قطعات در هنگام وقوع زلزله از بین رفتند و به جای کاشی با نقاشی جایگزین شدند – بعضی از کاشی های اصلی را می توان در اطراف ورودی یافت.

اساسنامه صندوق ملّی محیط زیست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هدفهای کلی در تهیه آمارها و اجرای مطالعات آماری برای یاری دولت در تصمیم گیریها، در مقایسههای بین المللی مانند آمار حمعیت (شامل سرشماری سال ۱۳۵۰ و آمار زاده شدگان و مردگان)- آمار تولیدات کشاورزی و دامی و قیمت تولیدات در تمام مراحل – آمار جنگلها -آمار مراتع – آمار صنعتی و معدنی – آمار بازرگانی (عمدهفروشی و خردهفروشی) – آمار خدمات خصوصی – آمار حمل و نقل و انبارداری – آمارشرکتهای انتفاعی و غیر انتفاعی – آمار اجاره مسکن و املاک و اماکن – آمار ازدواج و طلاق و امور قضایی – آمار کار و نیروی انسانی و اشتغال – آماراوقاف.

» قبلا فکر کرده بودم که میروم و فارغ از دردسر ادارهٔ کلاس در اطاق را روی خودم میبندم و کار خودم را میکنم. آقای خلخالی گفتند که مدارک هست ولی ما تحقیق کردیم مدارکی نبود ، خواستیم این موضوع را یادآوری کرده باشیم که مدارک کافی در این خصوص نیست . ولی در سالهای آخر چندین بار مقامات درباری دیگر توقعاتی داشتند که اجرای آن برای من میسر نبود و احساس میکردم که شاه در مرحله اول پشتیبانی از آنها کردند. ولی تنها واکنش ایشان این بود که به علم بگویند، “خوب، این نامه را به رام هم نشان بدهید و بگوئید که چرا بدون اطلاع چنین حرفهائی را میزنید.” و همین و بس.

آیا این همان زنی است که پنجاه و خردهای سال با اینکه زیر خاک است بسر برده؟ این برج از بناهای آرامگاهی است که اطلاعات دقیقی در مورد شخصیت مدفون در آن وجود ندارد. که بی صدا خندیدند و در میان صفهای عقب یکی پکی زد بخنده و من یک مرتبه به صرافت افتادم که برای سر و کله زدن با بچهها باید حتی زبان خاصی داشت. پرونده انتخاباتی آقای علی آقا محمدی از شهرستان همدان در ساعت ده صبح روز سه شنبه ۵۹/۳/۱۳ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای محمدعلی حیدری از شهرستان نهاوند صبح روز سه شنبه ۵۹/۳/۱۳ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

در احتیاج تو به نوه داشتن. عیناً. انگار نه انگار که تو رفتهای. س – اینها چه نوع آدمهائی بودند کسانی که آن روز آمده بودند؟ رئیس- میفرمائید چه بکنیم پیشنهاد بفرمائید . رئیس- لطفا قرائت بفرمائید . رئیس- آن یک بحث دیگر الان اینجا مخالفت کردند بنابراین در کمیسیون تحقیق باید توضیح بدهند اعتبارنامه آقای حسینی برای تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق فرستاده میشود . پرونده انتخاباتی آقای اسدالله جوانمردی از شهرستان میانه در ساعت ۱۱ صبح روز ۱۱ خرداد ۱۳۵۹ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

پرونده انتخاباتی آقای حاج سید عباس میریونسی از شهرستان کنگاور در ساعت ۱۰ صبح روز ۵۹/۳/۱۳ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . به کشف دیگری به تجربهٔ تازهای از عالم مرگ برای زندگی. از این قبر به آن دیگری سر میکشند. ناطق نوری – جناب آقای سحابی لا اقل به همان برنامه یکنفر از هر شعبه اکتفا کنید . ناطق نوری – این ها تابلو یا مشخصاتی ندارند که رسمی هستند یا غیر رسمی . اعلیحضرت هم که آمادگی داشتند تأئید کردند و قرار شد که ما به روسها گاز بفروشیم و آنها برای ما کارخانه ذوب آهن ایجاد بکنند و همچنین یک کارخانه ماشینسازی در اراک برای لوازم فولادی حجیم یا سنگین بعنوان وزن تاسیس بکنند.

دیدگاهتان را بنویسید