مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵ – ویکینبشته

فرودگاه بینالمللی شهید مدنی شهر تبریز یکی از فعالترین فرودگاههای کشور به حساب میآید و تعدادی از پروازهای خارجی در این فرودگاه انجام میپذیرد.تاکسیهای فرودگاه به صورت 24 ساعته در خارج از گیت فرودگاه آماده خدمت رسانی به مسافران هستند. و همچنین آغاز صنایع بزرگ منطقه تبریز را گذاشتیم که عبارت از ماشینسازی تبریز بود که بعد هم تراکتورسازی به آن اضافه شد. ملک مدنی – اجازه بفرماییدهمان طوریکه فرمودید بایدعنایت بیکعده معدودی بشود بایدرعایت آن طبقه مردم بشود که فقیر وبیچارهاند وصاحب این اتوبوسها هستندوسرمایه کوچکی دارنداین سرمایههای کوچک وقتی جمع شدیک سرمایه بزرگی میشودووقتیکه سرمایه بزرگ جمع شدهرکس باندازه سرمایه خودش استفاده میکندهمه جا شرکتهای سهامی هست ومعنی شرکت سهامی این است (شمس قناتآبادی – مطالعه لازم دارد) اگریک کسی صدتومان دارد بقدرصدتومان واگریک کسی هزارتومان داردبقدرهزارتومان شریک خواهدبود دراصل مطلب هم همانطوریکه جنابعالی اشاره فرمودیداشکالی بنظربنده نیست که بایداین وضع اتوبوسرانی یک سروصورت صحیحی داده شودوطوری بشود که همه بتوانند براحتی استفاده کنندالبته بایددراصل ماده واحده کاری بکنیم که حق کسی تضییع نشودهمانطوریکه خودتان هم فرمودید دقت بکنیم که یک چیزی باشد که که حق هیچ طبقهای تضییع نشودحتماهم بمقصودمیرسیم.

کاظمی – نظربفوریت این دو موضوعی که عرض میکنم دو لایحه تقدیم میشودکه تا جریان پارلمانی خودش را طی بکند در ضمن تکلیف برنامه دولت هم معلوم میشود یکی ماده واحده ایست برای اجازه پرداخت حقوق تیر ماه مستخدمین دولتی و یکی دیگر برای تمدید حکومت نظامی در خوزستان بمدت ۳ ماه است. بعبارت دیگر تامین ارتباط تلفنی بوسیله سیمهای آهنی موجودمیسرنمی باشد وبهمین جهت سیمهای آهنی درخطوط اصلی کشور بایدتبدیل به به سیمهای مسی بشود برای آنکه ارتباط تلفنی بهیچوجه قطع نگرددوارتباط تلفنی درتمام استانهادرمدت بسیارکوتاهی تاسیس شود درنظرگرفته شده سی دستگاه چهارصدواتی ازنوع فرستنده نظامی آمریکایی که یکی درمشهد نصب شده وارتباط تلگرافی بین مشهدوتهران راتامین میکند خریداری شود ودرمرکزاستانها وشهرستانهای مهم نصب گردد.

د- ایجادارتباط تلفنی بی سیم درکشوروتامین ارتباط تلگرافی بوسیله بی سیم سالهاست که درزمستانها سیمهای تلگراف دچارخرابی میگردد وازطرف دیگر خطوط تلگراف که ازهشتادسال پیش درایران کشیده شدهاست تمام باسیمهای آهنی میباشد که تلفن کردن بوسیله این سیمها درتمام مدت سال بیش ازیک فاصله صدکیلومتری میسرنیست. درلایحه تقدیمی وضع بهترومناسبتری برای این قبیل کارگران ملحوظ شدهاست باین معنی که هرگاه کارگرقابلیت جسمانی اولیه را پس ازیک دوره معالجه تحصیل ننماید درصورتیکه مطلقا ازکارافتاده تشخیص گردد مستمری مادام العمر درباره اوبرقرارمی شودودرصورت فوت اودرباره بازماندگان قانونی متوفی که درتحت تکفل اوبودهاند مقرری منظورمیگردد برای کارگرانی که قابلیت جسمانی خودراجز ازدست داده باشند تاسیس موسسات مخصوصی بنامCemter be Reabaptatiom درنظرگرفته شده ودرمدتی که درموسسات مذکور هستند علاوه برمراقبتهای بهداشتی بفراگرفتن تعلیمات وکارهای سبک اشتغال خواهندداشت وپس ازپایان دوره کارآموزی بوسیله اداره کاریابی بکارگمارده خواهندشد.

الف – درقانون کاردرمواقعی که کارگرباوجود توانایی بکاربعللی ازکاربرکنارمی شود تکلیفی برای ایام بیکاری اومعین نشده واین امرازنظراصول مقررات بین المللی کارایرادبقانون بیمه کارگران میباشد درلایحه تقدیمی این نقیصه مرتفع شده وبرای کارگرانی که بیکارمی شوند تحت شرایط وکیفیات معین کمک بیکاری تامدت ۶ ماه درسال منظورشدهاست ودرخلال این مدت ادارات کاریابی درصددتهیه شغلی برای کارگربیکارخواهندبود. د- بموجب لایحه تقدیمی سازمان بیمه کارگران مکلف است هردوسال یکبار کارگران رابطوردسته جمعی معاینه نماید وکسانی راکه بیمارتشخیص دهدطبق مقررات قانون معالجه نماید. ب – درآئین نامه بیمه کارگران مدت معالجه کارگران بیمار محدود به ششماه شدهاست درعمل دیده شدهاست که این مدت برای معالجه اغلب ازبیماریها ازجمله مرض سل کافی نمیباشد ومدت بیشتری لازم است که بیماربهبودی یافته واستعداد وقابلیت جسمانی رادوباره بدست آورد.

ج – درآئین نامه بیمه کارگران پیش بینی شدهاست چنانچه کارگر بیماردرظرف شش ماه معالجه نشودازکارافتاده تلقی شده ومبلغی یکجا از۲۰۰ الی ۶۰۰ برابرآخرین دستمزدبعنوان غرامت نقص باوداده خواهدشد ودیگردستگاه بیمه کارگران وکارفرماهیچگونه تعهدی درقبال اونخواهدداشت. بمنظور ایجاد قدرت قانونی برای انجام وظایف بازرسی کاروتامین حفاظت وبهداشت ورفاه کارگران که حائزاهمیت بوده وقسمیت ازنارضایتیهای کارگران را درسراسرکشور مرتفع خواهدنمودلایحه قانونی وآئین نامه بازرسی کارراتهیه وکمیسیونی مرکب ازپزشکان وکارمندان صلاحیت دارمشغول تهیه آئین نامه حفاظت وبهداشت ورفاه کارگران میباشد که بزودی حاضروبضمیمه لایحه قانون جدیدکار برای تصویب تقدیم خواهدشد بعلاوه نظر باینکه ساختمان واستعمال دیگهای بخار کورههای نفت سوزوظروف تحت فشاردر کشورتوسعه یافته ولی درساختمان بهره برداری ازآنها نظارتی بعمل نیامده واغلب موجب بروز سوانح جانی برای کارگران میگرددکمیسیونی مرکب ازمهندسین متخصص مامورشده که بامطالعه قوانین وآئین نامههای مصوبه نظیر سایرممالک آئین نامه جامعی تهیه نمایدوبزودی مورداستفاده قرارگیرد.

نظرباینکه طی بازرسیهای معموله درکارخانجات نقایص مهم بهداشتی ازقبیل فقدان ماسک ودستگاههای تهویه ووسائل جلوگیری ازگردوغبارمشاهده میشدنمونههایی ازماسکها وشیرآب وغربالهای سربسته ودستگاههای تهویه ووسائل حفاظت کارباکمک متخصص سازمان بین المللی کارومهندسین کارتهیه شده که بانصب واستقرار آن درکارخانجات تقلیل معتنابهی درمیزان حوادث وبیماریهای ناشی ازکارحاصل شده وکمک موثری به بهداشت کارگران خواهدشد. ازآنجایی که مهمترین عامل ترقی سطح تولیدات صنعتی استفاده ازکارگران تعلیم یافته وآزموده میباشد این گونه کارگران قادرخواهندبود به بهترین وجهی ازوسائل وماشین آلات وتاسیسات صنعتی بهره برداری کرده وموجب بالابردن کمیت وکیفیت مواد تولیدی شوند ودرحال حاضر درکارگاههای ماکارگران کارآزموده کمتروجوددارد ونیزعدم اطلاع ایشان موجب کسر تولید وعدم مرغوبیت جنس وخرابی ماشین آلات میگردد ومتاسفانه با وجوداین که درکشورمادانشکده وهنرستانهای فنی برای تربیت مهندسین خبره فراهم است ولیکن کلاسهای حرفه که بتواندکار گران آزموده تربیت نماید تاکنون بوجودنیامدهاست لذاضرورت تاسیس این قبیل کارگاهها ازمدتی قبل ازاحساس ووزارت کار مراتب راطی گزارش شماره ۳۴۰ل ۶۰۸۳ ۱۹-۵-۳۱ باستحضاررساند وازاوایل سال جاری درصددبرآمدوسائلی برانگیزد که دستگاهی نظیر دستگاههای مشابه که درکشورهای مترقی موجوداست درایران تاسیس نماید.

لابد ماشین سواریش هم همون بود که الان میگفتید؟ رئیس- اگر مطالب اقای یزدی تمام بشود من هم مطلبی هم خواهم گفت . شمس قناتآبادی – بنده اساسا بافوریت اول موافق بودم چون آقای مکی فرمودند که بنده بافوریت دوم مخالفم من خواستم بعنوان مخالف بافوریت اول یک مطالبی عرض کنم یک مثلی است معرف است که میگویندچاه نکنده نمیشودمناررادزدید بایداول چاه کنده شود بعدمناردزدیده شوددراین که وضع اتوبوسرانی شهرتهران بسیاربسیارخراب است هیچ شک وشبههای درش نیست (صحیح است) ودراین که بیشتراین خرابی هم معلول کارها وروشهاواعمال بدی است که دراداره راهنمایی میشودواین هیچ شک وشبههای درش نیست یعنیآبادی اتوبوسرانی شهرتهران بستگی کامل بابهبودوضع اداره راهنمایی دارد این مطلب تذکراعرض شد بعدمیخواهم یک مطلبی راتوجه بدهم این اتوبوس رانی که درتهران میشود الان این خطوط وشعبات وشرکتهای خصوصی که هست اینها غالبامتعلق به مردم فقیروبیچاره وبدبخت است این اتوبوسهایی که آقایان میبینند درخطوط مشغول حمل مسافرندغالبایک اتوبوس مال چندین نفراست که یک دانگ ودودانگ وسه دانگ سهم دارند واگربناشود این شرکتی که میخواهدتشکیل شود با این دوفوریتی که دراین لایحه هست دراین لایحه عنایتی به وضع کسانی که الان توی این مملکت کاردارند ویک لقمه نان بخورونمیری دارند یعنی بقدری نیست که بتوانندشکم خودشان وبچه هایشان راسیربکنندنشود وبایددراین لایحه کاملادقت وبررسی شود وآن راههای مختلفی که حق این دستهای که الان دارند کارمیکنند ونان میخورند وسربارجامعه هم نیستند وبرای دولت هم آزار وصدمهای ندارند باکدیمین وعرق جبین نان تهیه میکنند فکری بحال آنها بشودواگردراین لایحه خوب رسیدگی نشد ومراعات این نکته نشودنتیجه اش این است که شهرداری ووزارت کشورآمدهاست وضع اتوبوسرانی تهران وسایرشهرستانهاراتنظیم بکندحالاچقدر موفق بشود وچقدردرتنظیم کردن این مطلب پیشرفت خواهد نمودیک حرفی است که مربوط به آیندهاست امایک نتیجه وعکس العمل دارد وآن این است که اکثراین افراد ممکن است ازکاربرکنارشوندواتوبوس هایشان زائدبماند وفکری بحالشان نشودویکعدهای بیکاربه بیکارهایی که الان توی این مملکت هستنداضافه بشودبنابراین بنده بافوریت از این نظرمخالفم نه اینکه با اصل لایحه ومنظم کردن اتوبوسرانی تهران وشهرستانها حتی اتوبوسرانی درسایرجادهها درسایرجاهایی که اتوبوس هست من مخالف نیستم من معتقدم که دولت بایداساسابرای مفهوم کلی اتوبوسرانی یک فکری بکند ولی نه باعجله که مباداباین دسته ظلم بشود وحق یک عدهای ضایع بشودویک دستهای هم بیکاربشوند وبیکاری اینها یک مشکلی براین همه مشکلاتی که دراین مملکت ازطرف بیکارها هست اضافه بشود وبنده مخالف با این وضع هستم.

وزیرکشور – وضع اتوبوسرانی شهرتهران وسایرشهرستانها برآقایان نمایندگان محترم روشن ومعلوم است درچندی پیش درنظرگرفته شد که باین وضع ناهنجارونامطلوب خاتمه داده شودمطالعاتی بعمل آمدلایحهای تهیه شدهاست که درآن مصلحت ومنفعت کسانی که فعلاصاحب اتوبوس هستند تامین میشود واین کاراجتماعی تحت انتظام ویک قاعده واسلوب صحیحی قرارخواهدگرفت واین لایحه را با اجازه آقایان نمایندگان محترم باقید دوفوریت تقدیم میکنم. ۶- درموردحفاظت کارگران وبهداشت ایشان مقرراتی وضع شده که تاحدامکان ازپیش آمدهای نامطلوب جلوگیری شده وسلامتی کارگران تامین گردد. درلایحه مذکور مدت معالجه وبرای کارگران مبتلا بسل وسرطان یکسال ونیم برای امراض ناشی ازکاریکسال پیش بینی شدهاست واینگونه بیماران حداکثر استفاده را ازمزایای قانونی خواهندنمود.

۱- درنظراست نه فرستنده رادیو ازکمپانی تلفنکن آلمان خواسته شود که برطبق قراردادمنعقده درسال ۱۳۱۷ تحویل نماید وبرای اینکه تاورودوبکارانداختن این دستگاههارادیوتهران درتمام نقاط کشور بخوبی شنیده شود. برنامهای دردست تهیهاست که سازمان برنامه سالی لااقل هفتصدتن شمش مسی علاوه براحتیاجات ارتش باین وزارت تحویل نماید. پیشنهادی تنظیم شده که بیست دستگاه فرستنده ۷۵ واتی ازارتش گرفته شود که برای پخش صدادر۲۰ نقطه ایران مورداستفاده قرارگیرد ودرمقابل وزارت پست وتلگراف وتلفن بیست دستگاه ازنوع دیگربارتش تحویل میدهداین پیشنهاد تصویب شده وامیدمیرود که بزودی دستگاههای مزبورتحویل گرفته شده وسریعادرنقاط مختلف کشور مورداستفاده قرارگیرد.

بهمین دلیل بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ مغضوب رژیم شاه و در نتیجه به خارج از کشور تبعید شدند در خارج از کشور هم چنان به نهضت ملی وفادار ماندند و به مخالفت خود با رژیم شاه تا سال ۱۳۴۶ ادامه دادند . ولی آزادتر از دیگران هم نفس نمیکشید. آنچه با مطالعه علل و عواقب حوادث تاریخی دریافتهام این است که اغلب در موقع روی آوردن یک مصیبت و بدبختی متمرکز و متشکل میشویم ولی پس از رفع موقتی خطر و حصول نتیجه که میتوان گفت مقدمه موفقیت است نه خود موفقیت بعللی که نمیخواهم عرض کنم وحدت و اتفاق اضطراری جای خود را به نفاق و تشتت و خودخواهیهای زیان آور میسپارد و شرط اساسی موفقیت که فداکاریهای استمراری و مستهلک شدن شخیصتهای انفرادی در مصالح اجتماعی و حرکت روی نقشه صحیح و معین است از خاطرهها فراموش میشود و رشتهها پنبه میگردد و دشمنی که همواره مترصد و آرزومند این تفرقه و جدایی است حداکثر استفاده را بضرر ما میبرد.

این مرکز خرید با دارا بودن 90 واحد تجاری در سه طبقه زیرزمین، اول و همکف متمرکز شده و برندهای مختلف پوشاک در فروشگاههای مرکز خرید ستاره باران به چشم میخورد. اراضی مشمول تبصره ۲ ماده ۲ به وسیله کارشناسان رسمی که وزارت کشاورزی انتخاب مینماید ارزیابی و تشریفات مزایده طبق مقررات معاملاتدولتی انجام میگیرد. ح – حفظ اسرارپستی وتلگرافی درزمینه اجرای کامل مقررات اصل ۲۲و۲۳ متمم قانون اساسی مربوط بحفظ اسرارپستی وتلگرافی مطالعاتی به عمل آمده درنظراست لایحه قانونی برای تامین منظور تهیه وتقدیم گرددوبا اجرای آن درحفظ اسرارمردم درقسمت تلگراف ونامههای پستی تاثیربسزایی خواهدداشت. باین منظور که برای تهیه کارمندان مطلع وبصیردررشتههای مختلف پست وتلگراف وتلفن شعب تکمیلی لازم تاسیس شود ودوره تکمیلی فعلی بجای یکسال دوسال معین وبرنامههای آموزشی برای تامین این منظور تهیه شود باین طریق که کارمندان داوطلب دوره تکمیلی همه روزه ازصبح تاظهردرقسمتهای فنی ادارات مربوط عملامشغول باشندودربعدازظهرها ازساعت ۲ تاشش بفراگرفتن فنون ومعلومات فنی درقسمت مهندسی ارتباط تلگراف تلفن – بیسیم -رادیو بپردازند ودربرنامه آن تجدیدنظربه عمل آمده واستادان جدیدی بکارگماشته شوندوازاداره همکاری فنی برای خریدیک مقدار ازدستگاههای لابراتوار استفاده شود.

به علاوه درمواقعی که ازتلفن بی سیم استفاده نمیشود یعنی در شبها استفاده تلگرافی ازدستگاههای بی سیم میشودودرمواقع خرابی سیم ارتباط تلگرافی شهرهابوسیله این دستگاهها تامین میگردد وبرای همیشه قبول نکردن تلگرافات بعلت خرابی سیم ازصفحه کاروزارت پست وتلگراف وتلفن محوخواهدشد. این مبلغ شامل هزینههای مستمر ناشی از اجرای برنامه سوم کشاورزی که به بودجه عادی دولت منتقل گردیدهاست نمیشود. ۲- درفصل مدت کارامتیازاتی برای اضافه کارگران قائل شده وهمچنین مقرراتی برای کارگران فصلی وکارگرانی که کارآنها وضع خاصی داردوضع گردیدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید