مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۱۶ – ویکینبشته

علاوه بر جستجوی نام مکان در نقشه تهران امکان مسیریابی میان هر دونقطه شهر تهران باکمک نقشه وجود دارد. ۲- از سال ۱۳۴۶ به علت شکست قیام مسلحانه بهمن قشقائی در فارس و روحیه یاس و ناامیدی و فشار شدید مالی قشقائی ها ایادی رژیم شاه ارتباط خود را با آقای قشقائی آغاز کردند کوشش ساواک به نتیجه میرسد و بالاخره از سال ۱۳۵۲ مکاتبات و تماس مستقیم میان آقای قشقائی با دربار و علم و شاه و نصیری آغاز میگردد بدنبال این مکاتبات بدستور شاه از طرف ساواک مبالغی به عنوان پرداخت قروض و دیون های قشقائی به نامبرده پرداخت میشود و سپس مقرری ماهیانه معینی تصویب و از طرف ساواک پرداخت میشده است .

علیهذا گسترش بیشتر همراه با اصلاح کیفیتتعلیمات عالی احترازناپذیر است ولی باید یادآور شد که این توسعه باید در جهت ترجیح رشتههای علمی و فنی باشد و در میان رشتههای انسانی واجتماعی و نظائر آنهم اولویت به آن دسته از تحصیلات که به نیازهای جامعه صنعتی جدید پیوند دارد داده شود. قایق سواری، جت اسکی و شنا از جمله تفریحاتی بود که در گذشته در دریاچه این سد انجام میشد اما به دلیل گسترش آلودگی و خطرات فراوان ممنوع شدند. آشتیانیزاده ـ بطوریکه تیمسار فرمودند معلوم است که هیچ تغییری در وضع صاحبمنصبان و افسران وظیفه حادث نشدهاست وضعیت مثل سال گذشتهاست این طور فرمودند یعنی مجموع فرمایش شان این نتیجه رابدست داده که وضعیت مشمولین امسال با سالهای گذشته تفاوتی نداردولی گمان میکنم آقایان تصدیق دارند که امسال یک جریان غیر عادی نسبت بمشمولین در جریان است واین عدم رضایتها بیخود نیست (دهقان ـ جوانها رابخدمت نظام وظیفه باید تشویق کرد) جوانها را باید نان داد این حرفها چیست آقای دهقان هم نان باید بخورند هم بهداشت داشته باشند همه اش نظام همه اش ارتش بنده قانع نشدم به این دلیل که اشخاصی بمن مراجعه کردند و گفتند با این که معافی در دست ماهست و ما مطابق قانون معاف هستیم مع الوصف ما را تعقیب میکنند حتی جلب میکنند و در جواب این معافیت گفتند که چون اشخاصی راما احضار کردیم و حاضر نشدند به این جهت ما شماها را جلب میکنیم.

آقای وزیر راه باید توجه داشته باشند ویک سانکسیونی (شوشتری ـ فارسی بفرمایید) در قراردادها باید این نکتهها رعایت شود، کسی که مقاطعه کار است باید یک ودیعهای از او بگیرند که در موقع اگر درست از کار در نیامد آنرا بمصرف برسانند. وقتی برم گردوندند انقدر کتکم زدند که درست یادمه یک ماه تو رختخواب افتادم. اسلامی ـ مربوط بماده ۱۶۷ سئوال و استیضاح است بعضی آقایان تصور میکنند که حتما باید سئوال را آقایان نمایندگان بنویسند بفرستند برای وزیر مربوط و بعد از یک هفته بیایند جواب بدهند ولی روح این ماده این است که درهمان جلسه هم اگر آقایانه وزراء حاضر باشند سئوال میکنند، بنده این تذکری که میخواستم بدهم موقتی بود که دو سه نفر از آقایان وزراء و آقای نخستوزیر تشریف داشتند متاسفانه توجهی نشد وآقای تقیزاده در دوره پانزدهم فرمودند که در انگلستان در یک جلسه ممکن است چهل سئوال بکنند و همان جلسه بیایند جواب بدهند.

جناب آقای نخستوزیر، عطف به مرقومه محرمانه شماره ۱۰۴۶ مورخ ۱۶مهر ماه ۱۳۲۸ و نامه محرمانه این وزارت باستحضار عالی میرساند پس از اینکه اداره کل گمرک اقدامات اجرایی بر علیه اشخاصی که بنام آنها تخلف نامه هایی از نظر کشف اختلاف حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که برای ترخیص آنها از گمرک وارد کنندگان سیا هههای مخدوش تسلیم نموده بودند معروض داشت، یک عدهای از آنها شرحی در تاریخ ۲۹-۸-۲۸ به این وزارت نوشته و از این که اداره نامبرده چه مستقیما و چه از مجرای اداره مالیات بردرآمد، بمنظور استیفای حقوق دولت اقدام به بازداشت دارایی و کالاهای آنها نموده بقدر اینکه مطالبه وجود مذکور بدون رسیدگی کامل و در نظر گرفتن اوضاع و احوال و قوانین ومقررات رسیدگی بعمل آمدهاست تقاضا نمودهاست کمیسیونی از اشخاص مجرب و طرف اعتماد تشکیل تا پس از بررسی و استماع اظهارات آنها تصمیمی اتخاذ گردد باداره کل گمرک دستور داده شد که کمیسیونی زیر نظر دادستان کل کشور آقای هیئت با حضور آقای فروزان و مدیر کل گمرک و آقای دکتر نصیری مدیر کل وزارت دارایی آقای اکرمی رئیس اداره دفتر بازرسی کل کشور و شکایت کنندگان تشکیل شود، چون درجلسه اول متشکله کمیسیون تشخیص داد حضور نماینده اطاق بازرگانی ضرورت دارد آقای حاج سید محمد رضا فاطمی که یکی از نمایندگان مورد اعتماد بازرگانان میباشد از طر ف هیئت دعوت شدند البته خاطر عالی مستحضر است باستناد تصویب نامه شماره ۲۰۷۸۳ مورخ ۲۸-۱۲-۲۷ هیئت وزیران ودستوری که طی شماره ۱۰۰۰۰ مورخ ۲۶-۲-۲۸ از طرف وزارت دارایی صادر شدهاست اداره گمرک د رموقع تنظیم تخلف نامه نسبت به متخلفی که یکدفعه از سیاهه مخدوش استفاده کرده یک برابر و اشخاصی که دو دفعه استفاده کردهاند دو برابر و اشخاصی که سه دفعه استفاده کرده بودند سه برابر تفاوت حقوق و عوارض گمرکی را بعنوان جرایم تعیین ومورد مطالبه قرار بدهد و ضمنا برای ارزها یا کالاهایی که حقوق گمرکی و عوارض آنها براساس ارزش است بموجب آییننامه مربوط و دستورات صادره برای تسعیر ارزهای خارجی با توجه بنرخ ارز دربازار آزاد بشرح زیر عمل میکنند.

رئیس- اجازه بفرمائید آقای معادیخواه توجه بفرمائید در موردآئین نامه ها و مسائل دیگر باید پیشنهاد تان رابع/دا بد هید چنانچه به قول آقای ناطق هنوز مجلس رسمیت ندارد که ما پیشنهاد ی را مطرح کنیم و رای گیری کنیم و این تبعاتش را عنوان کنیم . اجازه بفرمائید که بنده عرایضم را بکنم بعد آقای تشریف میاورند و جواب بدهند. اما عرضی که راجع باسفالت داشتم و آنروز هم در برنامه دولت یک عرایضی کردم خدمت شما چون وقت تمام شد ه بود میخواستم مشروحا عرض کنم و از وزارت کشور وزارت راه این سؤال را بکنم که چه شد قبل از سوم شهریور اسفالتهایی که در ایران شدهاست و در خود این تهران شدهاست اینها بیست سال دوام پیدا کردهاست عرضم همین جا ست ولی از سوم شهریور به این طرف در نتیجه ان تحولات کذایی اسفالتهای ماهم جوجه اسفالت شد یعنی هر سه ماه یک دفعهای اسفالتها را باید بروند جمع کنند از سرنو پول بدهند نمیدانم متری ۱۴ تومان ۲۰ تومان چقدر یک دفعه هم کسی نگفت و کسی نپرسید از مهندسینی که این اسفالتها را تحویل گرفتهاند که این چه اسفالتی است که تحویل گرفتهاید ایا این مهندسین را توبیخ کردند؟

عرض کنم آنچه غیر از آن ارفاقی که راجع به قسط و تقسیم آن وعدم تعقیب شده راجع به مابه التفاوت و جریمه ماخوذه حکم قانون است که این کمیسیون داده تمام حکم است هیچگونه ارفاقی نشدهاست و چون وزارت دارایی موافقت کردهاست هیئت دولت باید نظر بدهد ….. آشتیانیزاده ـ بنده با خدای خودم عهد کردم و در مقابل وجدان خودم متعهد شدم بدون هیچگونه ملاحظهای، بدون هیچگونه خوف و وهمی هر کس در هر کجا هر نوع فساد و تباهی را باعث شود لااقل د راین مجلس مقدس هم بعرض دولتهای وقت برسانم و هم بگوش ملت ایران تصمیمی است که بنده گرفتهام حتی متعهد شدهام که بمنظور و اساس این سلطنت ورژیم حتی اگر نزدیکترین اشخاص مقام سلطنت اعم از خواهران و برادران اعلیحضرت مرتکب خطا و خبطی بشوند با کمال صراحت این جا بمنظور حفظ منافع شخص شاه بگویم و از امروز اعلام میکنم بتمام رفقا و دوستان و آشنایان و اشخاصی که با بنده سلام و علیک دارند که اگر روزی اینجا یکی از خلاف هایی که خدای نکرده اگر خلافی کرده باشند این جا بنده بگویم این جا و موجب رنجش آنها نشود حالا وارد مطالب میشوم، بموجب ماده ۷۶ قانون نظام وظیفه عمومی که درسال ۱۳۲۷ بتصویب رسیده و باستناد ماده ۷۹ قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۲۹ اسفند ۲۱ دانشکده افسری احتیاط د رمهرماه هر سال تشکیل میشود و ادامه نظام وظیفه عمومی مشمولین دیپلمه و لیسانسیه و دکتر را از اول تاسیس دانشکده افسری احتیاط تا کنون در مهرماه هرسال احضار وبه نسبت احتیاج دانشکده برای خدمت وظیفه اعزام میدارد.

کمیسیون رسیدگی متخلف نامهها اعلامیههای فروش از طرف بانک ملی و اعتباراتی که در دفاتر بانک ملی و بانک انگلیسی در ایران و خاورمیانه منعکس بوده وتوسط آقای اکرمی در مراجعه بآن سوابق کشف وتعیین گردیده و در حقیقت اینها را ملاک عمل قراردادهاند کمیسیون متشکله زیر نظر جناب آقای دادستان کل کشور چندین جلسه وقت خود را صرف استماع اظهارات و اعتراضات شاکیان که هشت نفر بودند نموده و چندین جلسه نیز بدون حضور آنها د راطراف بدست آوردن راه حل استثنایی مناسبی که ضمن وصول حقوق و عوارض از بین رفته خزانه دولت رعایت اوضاع نا مطلوب بازار هم شده باشد مذاکرات را ادام داده و چون شکایت کنندگان اختیار نامه امضاء و تسلیم کمیسیون نموده بودند کمیسیون با توجه باوضاع و احوال تصمیم اتخاذ و پیشنهاد نموده که بنظر اینجانب نه فقط با مقررات تصویبنامه شماره ۲۰۷۸۳ مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۲۷ هیئت وزیران وفق میدهد بلکه راه ارفاقی در مورد عملیات گذشته برای وصول حقوق و عوارض تضییع شده میباشد اینک ضمن ارسال عین صورت جلسه خلاصه از پیشنهاداتی که شدهاست معروض میدارد.

محمد علی مسعودی ـ روز ۳ شنبه که لایحه دو دوازدهم مطرح بود بنده اجازه خواسته بودم که قبل از طرح لایحه دو دوازدهم که آقایان وزراء و جناب آقای نخستوزیر تشریف داشتند یک تذکراتی بدهم که متاسفانه آن روز فرصت نشد و تاخیر شد و بنده آن تذکراتی را که آن روز خیال داشتم بدهم حالا خدمت آقایان عرض میکنم وخیلی خوشحال که دو نفر از آقایان وزراء این جا هستند چون آقای وزیر جنگ را دیدم عجله دارند وکاری دارند که میخواهند بروند بنده میخواهم عرض کنم چون مربوط بشخص ایشان است و آن راجع است به زمین هایی که بین افسرها تقسیم شده ومیشود بنده میبینم که آنها با یک ذوق و شوقی میایند برای تسطیح و دیوارکشی ولی بنظر بنده این کار هیچ فایدهای ندارد به این صورت، بلکه بودجه آنها راهم سنگین تر خواهد کرد.

مشروطیت هم همین حکم را میکند یک چیز فوری است الان یک هفتهاست محصلین دانشکده طب گرو کردهاند آقای دکتر علوی فرمودند ممکن است اینها نظریات داشته باشند آقا در آبان ۱۳۱۹ قانونی گذشتهاست که بیمارستانها باید جزو دانشکده بشود حالا اگر هیئت حاکمه قانون را اجرا نمیکنند پس محصلین چه بکنند به چه حقی محصلین نیایند، مجبورند جمع شوند، یک نفر رفته به آنها بگوید حرفشان چیست؟ قریب دو سال است که متجاوز از ۳۸۰ نفر جاعلین اسناد گمرکی خرمشهر در وزارت دادگستری تحت تعقیب میباشند مستدعی است بفرمایید که کار این پروندهها در چه مرحلهاست واشخاص مورد تعقیب کیانند وجمع مبلغ جرائم ماخوذه چه رقمی را تشکیل میدهد خلاصه جریان کار این است که در اوائل سال ۱۳۲۷ اطلاع حاصل شد که در گمرکات جنوب یک تخلفاتی شدهاست و موضوع روشن نبود از طرف وزارت دادگستری آقای اکرمی رئیس دفتر بازرسی کل کشور مامور شدند که باتفاق معاون دفتر گمرک تهران بروند باستان ششم و آنجا تفتیشاتی بکنند و تحقیقاتی بعمل بیاورند رفتند بآن جا در اول امر چیزی که عنوان شده بود این بود که یک جرمی اعلم شده بود بوسیله اداره کل گمرک و یکی از انبارداران گمرک خرمشهر، و موضوع این جرم ارتباط داشت با یکنفر حق العمل کار که در آن جا بود بنام سید جعفر مدحت مامور تفتیش که آقای اکرمی بود و شخصی بسیار دقیقی است در بازرسی (صحیح است) این آقا رفت و غفلتا دفاتر آن را توقیف کرد.

نایب رئیس ـ تکلیف را آییننامه معین کردهاست واخطار هم وارد نبود و تذکر قانونی نبود در این موضوع برای این که موضوع غیر از این است که آقا فرمودند. بنده سؤالی کردم از آقای وزیر جنگ که این جا تشریف دارند بفرمایند اقدامی دولت برای آنها کردهاست یا خیر؟ شورای امنیت همچنین تصمیم می گیرد که همه کشورها میبایست مانع از تامین آموزشهای فنی، منابع و خدمات مالی، رهنمود یا دیگر خدمات و کمکهایی که مرتبط با تامین، فروش، انتقال و تهیه، ساخت، نگهداری و استفاده از چنین تسلیحات و مواد مرتبط با آنها به ایران از طریق اتباع خود یا از طریق خاک خود شوند؛ شورای امنیت در این راستا از همه کشورها میخواهد تا هوشیاری و محدودیتها بر تأمین، فروش، انتقال، تهیه، ساخت و استفاده از همه تسلیحات فوقالذکر و مواد مرتبط با آنها را به اجرا درآورند.

۲ – هدف کلی عمران ناحیهای در برنامه چهارم عبارت است از شناسایی منابع و امکانات توسعه مناطق مستعد و تعیین قطب یا قطبهای توسعه در هرمنطقه و تمرکز سرمایهگذاری در آنها به منظور تحصیل حداکثر بازده و تسریع آهنگ رشد اقتصادی کشور. با یک هم آهنگی و یک روح همکاری بیایند کار بکنند و بنظر من وضع فعلی از نظر نزدیک بودن اشخاصی که در راس دستگاههای اقتصادی ما قرار گرفتهاند طوری است که هیچ نمیتوانند بهانه داشته باشند که وزارت دارایی فلان آهنگ را مینواخت و من که بانک ملی هستم نتوانستم آن عمل را بکنم یا فرض بفرمایید که وزارت اقصاد ملی بگوید که بانک ملی این عمل را میکرد و من نمیتوانستم.

دیدگاهتان را بنویسید