قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد – ویکینبشته

۲ – همه ساله عدهای ازدبیران وآموزگاران وکارمندن اداری فرهنگهای شهرستانهادرخواست انتقال به تهران رامی نمودند وبدون آنکه مقررات مخصوصی وجودداشته باشد نسبت به انتقال آنها اقدام میشدهاست شورای اداری مذکوردرفوق آئین نامهای برای انتقال کارمندان وضع ودستوراجرای آن دادشدتاهم کارمندانی که واجدشرایط لازم بوده وسالهادرشهرستانهاخدمت کردهاند بارعایت حق تقدم بتوانند به تهران منتقل گردندوهم براثر این انتقالات بامور آموزشیس شهرستانها لطمهای واردنشود. درسه ماهه اخیر راجع باموراداری مجموعا ازوارده وصادره تعداد ۳۶۱۲ شماره مکاتبه انجام شدهاست راجع بامور مالی رسیدگی بمطالبات مامورین – نظارت درهزینههای دامپزشکیهای استانهاوشهرستانهاخریدلوازم موردنیازتعقیب امورجاریه ازطریق وزارت دارایی وخزانه داری کل انجام امورگمرکی وغیره ازوظایف امورمالی اداره کل دامپزشکی است.

عملیات سه ماهه اخیربنگاه واکسن وسرمسازی رازی – حصارک. تعدادکسانی که موردآزمایش بوسیله تزریق توپرکولین قرارگرفتهاند جمعا تاکنون ۶۱۱۲۳ نفروازاین عده ۳۸۱۴۶ نفرکه احتیاج برتزریق واکسن ب – ث – ژ داشتهاند موردتلقیح قرارگرفتهاند. ۱- تامین پزشک وکارمندان فنی وداروی درمانگاه جدیدالتاسیس جعفری واقع درخیابان خانی آباد (ساختمان این درمانگاه بهمت جمعی ازخیرخواهان ناحیه مربوط صورت گرفتهاست) باین درمانگاه روزانه درحدود دویست نفربیمارمراجعه وداروی مجانی دریافت میدارند وازابتدای افتتاح تاکنون تعداد۹۳۰۰ نفربیمار باین درمانگاه برای نقاط فاقدبهداری دربخشهای تابعه مراجعه وتحت درمان قرارگرفتهاند. ۱۲- ۱۴۲ نفرافسران فارغ التحصیل باداره کارگزینی برای خدمات انتظامی مرکزوشهرستانها معرفی گردیدهاند وهفتادوپنج نفردانشجو ازطریق مسابقه پذیرفته شده وازاول آبانماه تحت تعلیم قرارگرفتهاند و۲۰۱ نفربازرس استخدام وتحت تعلیم قرارگرفتهاند که ۱۵۸ نفرآنهاخاتمه وبرای شروع بخدمت باداره کارگزینی معرفی وبقیه ۴۳ نفرتحت تعلیم میباشند وقریبا دوره تعلیمات آنهاخاتمه خواهدیافت و۶۳۴ نفرپاسبان استخدام وتحت تربیت قرارگرفته که کارآموزی ۴۲۲ خاتمه یافته وبادارات انتظامی معرفی شدهاند وبقیه ۲۱۲ نفرتحت تعلیم میباشند.

۶- برای اینکه مامورین انتظامی با آشناشدن بعملیات ورزشی پلیس فنی درموقع ورد حوادث مهمه واخلال نظم بتوانند باورزیدگی کامل درمقابل باحوادث اقدام نمایند وحتی الامکان بدون احتیاج باستعمال اسلحه نظم را برقرارکنند دوگروها پاسبان باینگونه تعلیمات آشناومجهزبه گاز اشک آور وباطونهای مخصوصی حاضربخدمت شدهاند ویک گروهان نیزتحت تعلیم میباشند. ۶- شروع به تعلیم خلبانان ایرانی تحت نظردونفرمتخصص که اخیرا بادوفروند هواپیمابایران واردوطیارات مزبورنیزدرمبارزه باملخ دریایی شرکت خواهندنمود. ۷- اعزام مامورین کارآزموده جهت دیده بانی ونقشه برداری وتعیین میزان آلودگی ملخ دریایی واستقرارپستهای دیده بانی درمناطق آلوده جنوبی کشور حمل تدریجی ۳۴۵۰ تن مواد۱۱۷ تن سم بمناطق موردحمله ملخ دریایی طبق برنامه تدوینی.

برای عملیات مبارزه باملخ دریایی سال جاری و ۱۳۳۲. ۱- برای کارهای آبیاری وسدسازی کشور متجاوزازیکهزارمیلیون ریال اعتبار داده شده. ۱- چون ثبات وبقای دستگاههای آموزشی یکی ازعواملی است که درپیشرفت وبهبودامورتعلیماتی موثرمی باشد ومتاسفانه درسالهای اخیر تغییرات پی درپی ونقل وانتقالات بیموقع لطمههای جبران ناپذیری بامورآموزشی کشور واردساخته بود برای جلوگیری ازادامه این وضع شورای اداری ازیک عده ازمامورین مطلع ومورداعتماد وزارت فرهنگ تشکیل گردید که کلیه نقل وانتقالات وعزل ونصبها بانظرآن شورا انجام گرددوبرای آنکه شورای مذکور بتواند وظایف مربوط رابخوبی انجام داده واعضای آن خودازتغییر وتبدیل مصون باشندطرح قانونی درمورد سازمان ووظایف وطرزانتخاب اعضای شورای مذکور تهیه گردیدهاست.

و شورای امنیت از همه کشورها می خواهد تا با چنین بازرسیهایی همکاری کنند در صورتی که اطلاعاتی در دست باشد که دلایل مناسبی دال بر این امر ارایه کنند که شناور مذکور در حال حمل اقلام و مواردی که تامین، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگرافهای ۳، ۴ یا ۷ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، پاراگراف ۵ از قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، پاراگراف ۸ از قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) ممنوع شدهاند تا به این وسیله اجرای جدی آن مفاد تضمین گردد. ۳۴- همکاری باکارخانه مس غنی آباددرباره تعمیروسوارنمودن موتور که چندین سال تعطیل بود. برنامه مزبورشامل دونوع عملیات بودهاست که یک قسمت آن عملیاتی است که قبلا شروع شده ولی بعلت فقداعتبارات ومضیقه مالی درحال رکود بوده وقسمت دوم آن عملیاتی است که بایدقبلا مطالعات آن انجام ونقشه هاوپروژههای لازم تهیه وسپس شروع بعمل گردد.

بعلاوه باکمک همین مستشاران توانستهاست دربهبود وسالم کردن شیر کارخانههای اطراف طهران مطالعات واقدامات اساسی صورت دهد. ۱-تلقیح برضدبیماری سل بوسیله ب – ث – ژ توسط اکیپهای مخصوص باکمک کارشناسان سازمان بهداشت جهانی درمنطقه استان یکم وخلاصه عملیات سه ماهه اخیر بقرار زیر است. ۳- تامین پزشک وکارمندان بیمارستان جدیدالاحداث کرج که وسائل آن باکمک انجمن شهرتهیه وقریبا افتتاح خواهدگردید. قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبنای مرزنشینان تا شعاع ۷۲ کیلومتر – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا. قانون راجع به اجازه پرداخت نصف مستمری محمد امین فرزند سرلشکر شهید محمود امین – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام نوزده نفر مورد نیاز وزارت صنایع و معادن – مصوب ۱۴ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. صنایع متالورژی یزد: صنایع متالورژی یزد (YMI) یک شرکت تابعه سازمان صنایع دفاع است. ۳۵ صفحه اسنادی است که قبل از سال ۵۲ در مورد خسرو قشقائی شروع میشود تا آخرین سندی که مربوط است به این دوره یعنی سال ۷۲ است .

سینما یا سینماتوگراف که 10 سال قبل توسط براداران لومیر اختراع گردید توانست همانند عکاسی و چراغ برق نظر شاهان قاجاری را به خود جلب نماید و راهی ایران و تهران شود. بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه نیافتهاند تا با کارکنان مصاحبه کنند یا اسناد تحت کنترل این سازمان را به منظور حل مسئله باقیمانده بعد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران مشاهده نمایند. این فقرا بودند که فداکاری کردند (صحیح است) احترام برای آنها قائل شوید: ثروتمندان، کسانی که در مجلس دارای همه چیزهستند این پنبه را از گوشتان بکشید که ملت خواب است این را شوخی مثل یکهفته قبل تصور نفرمایید اینها نمونهاست، این یک حالت عصبانیت و عصیان ملت است اگر شما بحرفهای حقشان گوش ندهید آنها که نمانیده اطاعت و تحمل بدبختیها هستند اگر شما بدردهای حقه آنها که قدم برداشتن در راه اصلاحات مجازات خائنین است نپردازید چون آمال ملت ایران مشخص شدهاست آنها حق خودشان را خواهند گرفت ولی بنده یقین دارم هیچ کس از اجرای این آمال و کمک در این راه نه امروزکه تنور گرم است و نه ۸ماه دیگر که این تنور سرد خواهدشد کوتاهی نخواهدکرد (اخگر- سرد نخواهد شد) مسلم است تنوری که با احساسات و آرزوها و آتش عشق مردم گرم بشود هرگز سرد نخواهدشد و یقین دارم تمام مطالبی که از روی حقیقت و از راه انصاف و خیر مملکت باین مجلس بیاید بعدا هم موافقت و تصویب نمایندگان را انشاء الله به اتفاق آراء خواهد داشت آن نمایندگان!

۲- درمازندران ۱۱۸۷ قریه و۵۸۳۹۱ ساختمان که مجموعا دارای سیصد ودوازده هزار وسیصد وسی ودونفرجمعیت میباشد شدهاست. رعیت که درده مسکن دارد وبیشترمایحتاج زندگی خودرامجاناً بدست میآورد باماهی ۲ هزارریال نمیتواند زندگی کند دراین صورت بنده نمیتوانم بفهمم یک کارمند بدبخت دولت چطورباید باماهی معادل همین مقدار و یا کمتر خود و خانواده خود را در شهرها بازندگی به این گرانی اداره نماید ووقتی میگویند که چندتومانی درآخرسال بما اضافه تعلق میگیرد بدهند موجب هزار تف ولعنت میگردند.

به اوراق گمرکی مراجعه کردیم معلوم شد که این والاحضرت که مشغول تعمیر کاخ خودش بود، به اصطلاح احتیاج به هزار متر مربع فیبر داشته که البته آن هم رقم بیربطی بود، ولی بعد هم متر مربع تبدیل به متر مکعب شده بود. معلمها هم اگر کاری داشته باشند خسته تر از آنند که ازین همه پله بیایند بالا. با این قضیه نمیشد کاری کرد. بطورکلی این مرکزبمنظورتعلین کارگران بزرگ سال (بین ۱۸ الی ۳۰) ایجادخواهدشد که در ظرف شش الی ۹ ماه برموز وفنون حرفههای مختلف طبق آخرین اسلوب علمی وفنی آشنا ودررشتههای خود مهارت کافی کسب نمایند. وقتی برم گردوندند انقدر کتکم زدند که درست یادمه یک ماه تو رختخواب افتادم.

۹- بررسی وتجدید نظر درسازمان ژاندارمری ودرنظرگرفتن سازمان مفیدی که تطبیق باحوائج کشور نماید. با آنکه درهمه جابرای سازمان ژاندارمری باتوجه باجرای لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزی وتشنجات دیگری که ازطرف عناصر آشوب طلب بعمل میآید اشکالاتی وجودداشتهاست این سازمان بانهایت جدیت دراجرای لوایح قانونی اهتمام وکوشش وموفقیتهایی حاصل کردهاست وعلاوه برامورجاری درموارداساسی بررسیهای لازم بعمل آوردهاند که نتیجه آن بشرح ذیل بعرض میرسد. چون وزارت بهداری بیک سازمان صحیحی که بهداشت کشور وهمچنین مصالح پزشکان وکارمندان فنی راتامین نمایداحتیاج داشت لذاکمیسیونی مرکب ازصاحب منصبان ذیصلاحیت وزارت بهداری زیرنظرکفیل آن وزارتخانه تشکیل و پس از مداقه و مطالعه سازمانی تهیه وهمچنین از نظر تثبیت کادر کارمندان فنی لایحه قانونی تدوین که به آقای نخست وزیر برای مطالعه وتصویب تقدیم گردیدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید