فرهنگ لغات آنلاین – همشهری آنلاین

اندر زیادت ایستادن؛ رو به ازدیاد نهادن :چون بخانه رسیدم گوسپند و آنچه داشتم اندر زیادت ایستاد از نتایج و از شیر و از فربهی تا مال من بسیار شد از برکات او. فریدون را سه پسر بود سلم و تور و ایرج چون او بمرد مملکت به سه قسم کرد و بدان سه پسر سپرد و آن جای که خود نشستی از زمین عراق و ایرانشهر ایرج را داد و او پسرش کهتر بود. تا باز که افراسیاب بیرون آمده دوازده سال شهر ایران گرفته بود و نریمان و پسرش سام بر او تاختنها همی کردند تا ایرانشهر یله کرد و برفت.

زبانهای ایرانی شامل چند دسته هستند: الف – زبانهای ایران کهن، این زبانها به صورت زیر تقسیم بندی شده است: 1 – مادی. کتابهای مرجع لغت نامه دهخدا (20 کتاب) لغت نامه دهخدا ( گبریاس – گرز بردار) زیر نظر : دکتر معینشماره حرف « گ » کیفیت اسکن: پایین ۳۰. از کتابهای پهلوی که خاص ادبیات زردشتی است دینکرد (دینکرت)، بندهش (بندهشن)، دادستان دینی (داتستان دینیک)، مادیگان (ماتیکان)، هزار دادستان (داتستان)، ارداویراف نامه، مینوگ خرد، نامه های منوچهر، پندنامهء آذرباد مار سپندان، و همچنین تفسیر پهلوی بعض اجزای اوستا یعنی زند را نام باید برد. IV – بلوچی، این زبان در قسمتی از بلوچستان و همچنین در بعض نواحی ترکمنستان شوروی رایج است.

ریشه شناسی: فارسی«بَرسم»، از فارسی میانه bursam، از اوستایی barsman.چوبی مقدس در آیین زرتشتی. دشوار می توان گفت که زبانهای میانه از چه تاریخی آغاز شده اند ولی از کتیبهء شاهنشاهان متأخر هخامنشی میتوان دریافت که زبان پارسی از همان ایام رو بسادگی میرفته و اشتباهات دستوری این کتیبه ها ظاهراً حاکی از این است که رعایت قواعد دستوری از رواج افتاده بوده است. کوه های مهم این بخش عبارتند از کوه چوه که در شمال بخش واقع و چندین آبادی در دامنه و اطراف آن واقع است. پس از چندین بلا کامد ز ایرانشهر بر توران.

دیگر نیازی به خرید چندین لغت نامه نیست! 📝 بسیاری از لغات ترکی، مغولی، هندی، عربی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، روسی و دیگر زبانهای متداول در زبان فارسی نیز در این فرهنگ نامه آمده است. زبان ایرلندی، یکی از زبانهای هند و اروپایی از گروه سلتی است. بلوچی اص از گروه شمالی زبانهای غربی است و بلوچها ظاهراً از شمال به جنوب کوچ کرده اند ولی بلوچی بعلت مجاورت با زبانهای شرقی ایرانی بعضی از عوامل آنها را اقتباس کرده است. مهتر جهودان او را بگرفتند و هر چند که گفت من ایشوعم سود نداشت، و بر دارش کردند و نزدیک جهودان و بعضی ترسایان چنانست که او عیسی بود، قوله تعالی: و ماقتلوه و ماصلبوه و لکن شبه لهم(1) : و ایشوع هفت روز بر دار بماند.

دکتر محمد معین در روز نهم اردیبهشت ماه سال ۱۲۹۷ هجری شمسی در محله زرجوب شهر رشت به دنیا آمد، طبق صفحه اول دستخطی که وی درباره زندگی خود نوشته، تاریخ تولد وی ۱۷ رجب سال ۱۳۳۲ (قمری) برابر با ۲۱ خرداد سال ۱۲۹۳ است. که جلال و آثار قدرت او بر چهرهء روز روشن تابانست. از این زبان دو دسته آثار موجود است نخست آثاری که بخط پارتی که مقتبس از آرامی است نوشته شده دیگر آثار مانوی است که بخط مانوی – مقتبس از خط سریانی – ضبط گردیده است: 1 – پارتی – قسمت عمدهء نوع اول کتیبه های شاهان متقدم ساسانی است که علاوه بر زبان پارسی میانه بزبان پارتی هم نوشته شده (و گاه نیز بیونانی).

از فارسی میانه musk، از سنسکریت muska«تخم» کوچک شدهٔ mus«موش».مُشک. ایرانی میانه شامل زبانهای فارسی میانه (پهلوی)، پارتی، سغدی، خوارزمی و ختنی است که از زبانهای قدیمتر ایرانی حاصل شده اند. زبان ختنی قدیم دارای صرف و نحو بسیار پیچیده و دارای هفت حالت اسمی و حالات فعلی مفصل است. زبان ختنی دو شکل کاملاً متفاوت دارد: قدیم و متأخر. صرف و نحو پارسی باستان و اوستا هر چند نظر بکافی نبودن متون موجود کاملاً شناخته نیست ولی میتوان آنرا در همان درجهء وسعت قدیمترین زبان هندی که شناخته شده دانست.

به جز داریوش آشوری که منتقد اصلی این لغتنامه بود و می گفت عیبش دقیق نبودن تعریف های هر لغت است، بقیه از آن تعریف کردند. در لغتنامه دهخدا آورده شدهاست: (ع ص اِ) دانا. لغت نامه دهخدا هم دائرةالمعارف است و هم کتاب مرجع علوم گوناگون و هم لغت نامه. از طرف دیگر زبان پارسی نو نخستین بار در مشرق ایران اسلامی انتشار یافته ، چه زبان عامه ٔ مردم مغرب و شمال ایران در سده های اول اسلامی پهلوی و لهجه های محلی (نزدیک به پهلوی ) بوده ، و اشعاری هم که در آذربایجان و طبرستان و جبال و مغرب ایران سروده شده تا مدتی به زبان پهلوی یا طبری یا لهجه های محلی بود، اما قدیمترین اشعار پارسی که در خراسان و سیستان توسط حنظله ٔ بادغیسی ، محمدبن وصیف سگزی ، بسام کرد خارجی و دیگران گفته شده به زبان فصیح پارسی بود.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به لغات ضروری انگلیسی برای مبتدیان اشاره می کند که هر شخصی در یادگیری زبان انگلیسی باید حتما بلد باشد. من امروز خیلی کار دارم.تو چیکار کردی؟ ستیزه کار. جنگجو. قاهر. دکتر معین در سال ۱۳۲۴ همکاری با علامه دهخدا را در تنظیم لغت نامه شروع کرد و معاون او در کار لغت نامه بود و پس از وی ریاست سازمان لغت نامه را به عهده گرفت. وی پس از تحصیل بدستور امیرنظام گروسی بسمت معاونت و مدیری مدرسهء مظفری در تبریز مشغول شد؛ و در سال 1309 ه .

دیکشنری Ace Translator در حال حاضر از ۸۱ زبان و تبدیل متن به گفتار ۴۵ زبان پشتیبانی می کند که باعث می شود یک برنامه آموزشی زبان ایده آل نیز باشد. این سایت شامل بخشی از اطلاعات دیکشنری نارسیس است. مجریان سایت هدف خود را از راهاندازی این سایت اینگونه بیان کردهاند. نکته جالب توجه این است که حتی می توانید به خوانده شدن کل متن یک سایت یا بخش از آن گوش فر دهید! این آثار را میتوان از چهار نوع شمرد: آثار بودایی، آثار مانوی، آثار مسیحی و آثار غیردینی، از این میان آثار بودایی بیشتر است. این آثار را میتوان بدو قسمت تقسیم کرد.

مجید آباد و مزید آباد اتومبیل میتوان برد. از مهمترین این آثار روایت پارتی کتیبهء شاپور اول بر دیوار کعبهء «زردشت» (نقش رستم) و کتیبهء نرسی در «پایکولی» و کتیبهء شاپور اول در حاجی آباد فارس است. دیکشنری ها سال به سال تغییر میکنند و تعداد زیادی از کلمات به آنها اضافه میشود. این دیکشنری دو زبانه از قابلیت تلفظ کلمات نیز برخوردار می باشد. در دوران طلایی اسلام، عربی به عنوان نخستین زبان جهان اسلام از اهمیت بالایی برخوردار بود و آثار علمی، ادبی و مذهبی فراوانی به این زبان نوشته می شد. همان طور که گفته شد زمانی تلفظ یک کلمه از اهمیت بیشتری برخوردار میشود که بخواهید از آن در گفتار خود استفاده کنید، یا سعی کنید که هنگام گوش دادن آن را بفهمید.

آب آن از چشمه تأمین میشود. این زبانها همه باصل واحدی میرسد که ایرانی کهن خوانده میشود. حسن عمید (زادهٔ ۱۲۸۹ در مشهد – درگذشتهٔ شهریور ۱۳۵۸) فرهنگنویس، نویسنده و روزنامهنگار نامدار ایرانی است. از قرن سوم و چهارم ببعد این زبان را که پس از تشکیل دربارهای مشرق در عهد اسلامی بصورت رسمی درآمد باسامی مختلف مانند دری، پارسی دری، پارسی و فارسی خوانده اند. این مجموعه در سال 1393 با کتابخانۀ مرکز ادغام شده و یک مجموعۀ واحد را تشکیل می دهند. امروزه نیز این شیوه کماکان ادامه دارد و با اهدای مجموعه های افراد علاقه مند به این مؤسسه بر غنای این کتابخانه افزوده شده است که عمدتاً کتاب های ارزشمند و بعضاً چاپ سنگی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید