فرات: از رودخانه بهشتی تا گنج طلای داعش – خبرآنلاین

حرکات رفت برگشتی یا حرکات معکوس اغلب در بخش بالای یا پروگزیمال روده بزرگ ایجاد میشوند. علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیطزیست هم با اشاره به روز جهانی تالابها که مصادف با ۱۳ بهمنماه (دوم فوریه) است، اظهار کرد: در کشور ما ۱۵۴ تالاب وجود دارد که ۸۴ تالاب آن بینالمللی و ۳۴ تالاب هم عضو کنوانسیون رامسر هستند. بارشهای سال ۱۴۰۰ نیز نتوانست مرهمی بر درد خشکی پریشان بگذارد تا معضل خشکی تالاب بیشازپیش خود را نمایان کند و ۱۳ بهمنماه بهعنوان روز جهانی تالابها دیگر برای پریشان روز جشن نباشد.

مسافت را عرض کردم؛ امام فرمودند: اگر آنجا بودم، صبح و شام به سوی فرات میرفتم. واقعیت این است که بد احوالی تالاب انزلی مدتهای زیادی است که از سوی مردم، کارشناسان، کنشگران محیطزیست و رسانهها مطرح میشود و بیتردید نگاه همگان به سمت متولیان امر است تا چاره بیندیشند و برنامهای اصولی، کارآمد، مدون و دقیق بهمنظور نجات تالاب ارائه داده و اجرا کنند و باز آنچه بهوضوح پیش چشم همگان است نشان از این دارد که درخشش نگینی به نام تالاب انزلی در پس غبار بیتوجهیها چنان به کدورت گراییده که با تماشایش تنها آه از نهاد آدمی برمیخیزد.

رود آمازون با طول تقریبی 6400 کیلومتر دومین رود بزرگ در جهان است رود آمازون با طول تقریبی 6400 کیلومتر دومین رود بزرگ در جهان است و تنها کمی کوتاه تر از رود نیل است، هر چند منابع معتبر در مورد طول دقیق این دو رود با هم اختلاف نظر دارند. سالها از خشکی دریاچه پریشان گذشته و این دریاچه هنوز احیا نشده است و هرروز نیز امید به جاری شدن آب در بستر پریشان کمتر میشود. حسینعلی ابراهیمی مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احیای تالاب میانکاله با بیان اینکه بعد از تهیه مطالعات مقرر شد، دو کار فوری برای احیای تالاب میانکاله صورت گیرد، افزود: لایروبی کانالهای ضلع شرقی و انتقال آب بینحوزهای از حوزه نکارود و تجن و پمپاژ آب جمله طرحها است که باید اجرایی شود.

مدیر سابق طرح حفاظت از تالابهای ایران خاطرنشان میکند: گره کور احیای تالاب گاوخونی، نبود شناخت کامل از ارزشها و کارکردهای آن است، بهرغم اینکه بارها صحبت شده که این تالاب ظرفیت تبدیلشدن به کانون انتشار ریزگرد را دارد و بهویژه با تخریب آن نرخ مهاجرت از روستا به شهر اضافهتر میشود، سطح اقتصادی مردم پایینتر میآید، فرصتهای معیشتی از دست میرود و بهداشت و سلامت مردم در اثر ریزگردها بسیار آسیب میبیند و … «لیلا حقگوی» از فعالان رسانهای شهر انزلی نیز دراینباره به خبرنگار مهر با اشاره به اینکه درباره تالاب انزلی و مشکلات آن حرف بسیار است، اظهار کرد: ورود فاضلابهای خانگی و صنعتی، پسماندها، سموم کشاورزی، گیاهان مهاجم و همچنین تصرف اراضی و ساختوسازها در حریم تالاب بارها و بارها از سوی فعالان رسانهای، فعالان محیطزیست و گروههای مردمنهاد مطرحشده، اما متأسفانه انگار هیچ گوش شنوایی برای دردهای تالاب نیست.

سد شهر چای ارومیه ۲۲۰ میلیون متر مکعب گنجایش( دومین سد بزرگ استان ، پر اب و با میانگین آب بالاتر از برنامه آبی در تمام ایام سال. از طرفی دریاچه ارومیه برای پر اب شدن حداقل به ۱۵ میلیارد متر مکعب اب نیاز دارد به نظر شما با تخریب آن ۱۰ سد و رها سازی ۴۰۰ میلیون متر مکعب نیاز ۱۵ میلیاردی دریاچه برطرف می شود؟ کلانه گفت: یکسری از تجهیزات فنی برای پایش منطقه و با توجه به شرایط و نیاز تولید و تهیه شود و تأمین آن مستلزم بودجه است. وی با اشاره به اینکه امسال پناهگاه حیاتوحش میانکاله برای چهلمین بار دچار حریق شد، درباره طرح پایش هوایی میانکاله گفت: این طرح نیز جزو برنامههای آینده بوده و اجرای آن نیازمند تأمین اعتبارات لازم است.

وی ابراز امیدواری کرد که با بارندگیهای آینده و اختصاص حق آبه این تالاب از رودخانه «هلیل رود» در استان کرمان و «بم پور» در استان سیستان و بلوچستان طی سالهای آینده شاهد وضعیتی پایدار در منطقه باشیم. رئیس سازمان محیطزیست هم در این رابطه با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای بندرانزلی، گفت: ارتقای تالاب انزلی به یک تالاب بینالمللی در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد. در حال حاضر، ۱۷۱ کشور به عضویت کنوانسیون رامسر درآمدهاند و ۲۴۱۲ سایت تالابی نیز بهعنوان تالابهای بااهمیت بینالمللی در این کنوانسیون ثبتشدهاند. وی با تأکید بر اینکه این بارشها تأثیری برای احیای دریاچهها ندارد، افزود: علاوه بر دو تالاب بختگان و کافتر، تالاب پریشان نیز بهعنوان یکی از مهمترین تالابهای فارس همچنان خشک است و نمیتوان انتظار داشت که با این میزان بارندگی احیا شود.

این فعال حوزه محیطزیست با اشاره به پایین بودن سطح سفره آبهای زیرزمینی گفت: بارندگیها به حدی نیست که سیلاب ایجاد شود و باعث آبدار شدن دریاچهها شود بلکه این میزان بارندگی تا حدودی برای سیراب کردن سطح سفره آبهای زیرزمینی مؤثر است و نمیتوان انتظار احیا دریاچهها را داشت. این کتاب که به شماری از مسوولان سیاسی وقت مصر اهداء شده، اثری است مهدی گرایانه که تلاش کرده است با هاله ای از پیشگویی ها و اخبار مربوط به ظهور که بسیاری از آنها هم اخبار منتسب به اهل بیت است، مسائل مربوط به حمله امریکا، عراق، فرات، مصر و کشورهای مختلف را تحلیل کند.

با این حال ساخت سد النهضه (یا رنسانس) علیرغم تمامی اقدامات و تلاشهای مصر از سوی دولت اتیوپی به سرانجام رسیده و مرحله اول آبگیری آن نیز انجام شده است. وی با اظهار اینکه اجرای طرحها به دلیل تأمین نشدن منابع از سوی سازمان بنادر و آب منطقهای اجرایی نشده است، افزود: بهرغم مکاتبه و پیگیری این طرحها اجرانشده است. جزایر آوسا ، مارمارا ، Imrali و پرنسس در نزدیکی استانبول (Buyukada، Heybeli، Burgaz، Kinali، Sedef).سطح شوری کمی بیش از سطح دریای سیاه است ، اما بسیار کمتر از اقیانوس ها است.

رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه متأسفانه در سالهای گذشته، تالابها هم به دلیل عوامل طبیعی و هم عوامل انسانی دستخوش تغییرات شدهاند، تغییرات اقلیمی را ازجمله عوامل طبیعی تخریب تالابها ذکر و اظهار کرد: توسعه نامناسب و دخالتهای انسانی علاوه بر کمیت آب تالابها، بر کیفیت آبشان هم تأثیر منفی گذاشته است. مدیر سابق طرح ملی حفاظت از تالابهای ایران میگوید: حقابه گاوخونی در شرایط خشکسالی باید در زمان مناسبتر رهاسازی شود که این آب بتواند در اختیار تالاب قرار بگیرد که عموماً بازههای زمانی خارج از فصل کشت است؛ این راهحلهای کوتاهمدت حکم مسکن موقت را برای گاوخونی دارد.

ارواحی با بیان اینکه برنامه مدیریت زیست بومی تالاب گاوخونی و نقشه راه احیای زایندهرود را میتوان در قالب یک برنامه زمانبندی پنجساله، اجرا کرد تا بهمرور شاهد کاهش آببری بخش کشاورزی و صنعت باشیم، اظهار میکند: همزمان تمهیدات و اقداماتی شود که بتواند کاهش منابع تخصیصی به این دو بخش تولیدی که منجر به امنیت اقتصادی و کشاورزی است، فراهم کند. مقالهام را در انتهای این گزارش خواهم آورد. ساوه از شهرهای استان مرکزی در کشور ایران است. میرجاوه در قسمت بلوچستان ایران است، بعلاوه سند مخصوص هم در دفتر / 3 / وزارت خارجه مربوط به میرجاوه دارد و به طوری که شنیده میشود تجاوزاتی هم جدیداً شده است.

به این صورت ایران در امتداد 1150کیلومتر دریای هلمند، فقط 27 کیلومتر با ما شریک است. ترس و وحشت و هیجان را میتوانید در سافاری پارک وحشت دریاچه چیتگر تجربه کنید که شامل یک گردش نفسگیر هفت دقیقهای در اولین تونل پیادهرو وحشت در ایران میشود. مثلا در فصول خاصی از سال میتوانید پرندگان کمیاب مهاجر را در کنار دریاچه ببینید. منطقه 10 تهران در مرکز تهران واقع است و دارای 3 بیمارستان خصوصی ( اقبال، شهریار، بابک ) و یک بیمارستان دولتی ( لولاگر ) میباشد. یکی از امکانات منحصر بفردی که پرند را در زمرهی بهترینها قرار میدهد، مجتمع تفریحی، ورزشی، گردشگری و اقامتی «سرزمین ایرانیان» است.

نزهةالقلوب ص 212).جغرافيون عرب‚ ارس را الرس (رس) ضبط کرده اند. از عواملی که دریاچه را به این روز انداخته اند می توان به خشکسالی شدید و چندین ساله اشاره کرد که بزرگترین ضربه را وارد کرده و همچنین انتقال سالانه صد ها میلیون متر مکعب اب به تبریز که این میزان اب از مجموع اب بسیاری از سد های موجود در این حوزه آبریز بیشتر است. علیاکبر کاظمینی افزود: باید ادارات مربوطه همکاری کرده و طرح و پروژه ارائه دهند و اعلام کنند در حوزه تالاب پریشان برای اجرای طرح کاهش مصرف آب این مقدار هزینه نیاز است که این پول در بودجه لحاظ شود و سالیانه به ادارات تعلق گیرد، سازمانهایی مانند اداره تعاون روستایی و اداره کار میتوانند در احیای تالاب پریشان نقش پررنگی داشته باشند اداره کار باید برای مردم بومی این منطقه که حاضرند برای کمک به احیای تالاب از کشاورزی دست بکشند، معیشتی جایگزین کند، همکاری صحیح ادارات و جامعه محلی باعث کاهش کشاورزی، تعداد چاهها و افزایش آب در حوزه تالاب پریشان خواهد شد.

«ساسان کفایی» مدیرکل وقت محیطزیست گیلان مهرماه امسال در جلسه احیای تالاب انزلی عنوان کرد که برای احیای تالاب انزلی به ۱۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است. او با بیان اینکه هر اقدامی که در توان داشته باشیم برای نجات تالاب انجام میدهیم، درعینحال میافزاید: تالاب آب میخواهد که آب نیست اما امید است با عملیاتی شدن بسته راهکارهایی که برای احیای زایندهرود ارائهشده است، جریان دائمی زایندهرود محقق شود تا شاهد احیای تالاب گاوخونی باشیم. محدود و هزینهها طبقهبندی و مشخصشده است، در بودجه این ادارات پولی برای احیای تالاب پریشان نیست. وی همچنین در این جلسه اظهار کرد: تالاب انزلی با سابقه ۵۰ سال حفاظت زیستمحیطی مانند نگینی در شمال کشور میدرخشد اما به دلیل مشکلات متعدد، رشد ناپایداری دارد و وضعیت فعلی تالاب مساعد نیست.

دیدگاهتان را بنویسید