رودهای پرآب جهان به ترتیب طولانی بودن + تصاویر

چون به کنار رود رسید از رودبانان کشتی خواست تا از آنجا بگذرد و رودبانان اجازه ندادند از رودخانه بگذرد ولی فریدون بیآنکه از عظمت رود بیندیشد، به آب زد و از اروندرود گذشت و به سوی بیتالمقدس رفت و این امر از نشانههای فرهمندی او به شمارمیآید. کمالالدین اسماعیل بن محمد بن عبدالرزاق اصفهانی، معروف به خلاقالمعانی، شاعر ایرانی نیمهٔ نخست قرن هفتم هجری، و آخرین قصیدهسرای بزرگ ایران در اوان حمله مغول است که در گیرودار هجومها و قتلعامهای آنان از میان رفت. لابد پیش خودتان فکر میکنید ارواح در این منطقه در حال رفت و آمد هستند.

به این ترتیب، واضح است که دستکم در این منطقه از جهان، میان برداشت از منابع آب و امنیت غذایی، درهمتنیدگیِ گستردهای وجود دارد. همچنین امنیت غذائی، محیطزیست و بهطور کل اکوسیستم حوضه رودخانه ارس دچار صدمه خواهد شد. در حالی کمبود بارندگی در منطقه و خشک شدن حوزه آبریز رود هیرمند در کشور مطرح میشود که برخی از کارشناسان خبر از ساخت سد و بهرهبرداری بیشتر افغانستان از آب این رودخانه، همچنین تغییر مسیر رود هیرمند میدهند.یک مقام آگاه در این زمینه، گفت: «تغییر وضعیت آب و هوایی و به تبع آن کاهش بارندگی مشکلی است که چند سالی منطقه را در برگرفته است ولی طی ۳۰ سال گذشته در سالهایی که بارش در منطقه در حد صفر هم بوده، آب این رودخانه قطع نشده است.

شیخ فیضی همچنین در علوم ادبی و دینی مطلع و صاحب تفسیری بنام «سواطع الالهام» بود. کمال الدین اسماعیل شاعری بسیار دانا و نغزگو و باهوش بود و چنان در ریختن معانی مستتر در شعر مهارت داشت که به خلاقالمعانی اشتهار یافت. آرامگاه وی در اصفهان خیابان کمال داخل پارک کمال واقع است. عامل پرفشار جنب حاره ای درتابستان به داخل کشور پیش روی می کند ومانع ریزش بارش در دوره گرما درکشور می شود.

در شرایطی دیگر ، سیگنالهای مغزی کم کار هستند و ممکن است حرکت روده کند شود. دیگر از ممدوحان مشهور کمالالدین اسماعیل، حسامالدین اردشیر پادشاه باوندی مازندران و اتابک سعد بن زنگی هستند. از جمله ممدوحان او یکی رکنالدین مسعود از آل صاعد اصفهان است. دیگر از ممدوحان مشهور وی پسر محمد خوارزمشاه است. این اثر به جز در مجموعه مصنفات وی، به کوشش محمد مشکوة نیز در ۱۳۱۵ خورشیدی در تهران به چاپ رسیدهاست. این اثر با ویراستاری مشکوة و با مقدمة محمدتقی بهار در ۱۳۱۶ خورشیدی در تهران مستقلاً به چاپ رسیدهاست.

این اثر که ترجمه رسالهای عربی منسوب به ارسطو با همین عنوان است، به کوشش مبصر السلطنه نیز به همراه ساز و پیرایه شاهان پرمایه در تهران (۱۳۱۱ خ) به چاپ رسیدهاست. وی نیز مانند پدر روزگار را در مدح اکابر اصفهان و شاهان معاصر خود گذرانیده بود. کمالالدین اسماعیل به استادی و مهارت درآوردن معانی دقیق شهرت وافر دارد؛ و اعتقاد ناقدان سخن بدو تا حدی بود که او را بر پدرش ترجیح نهاده و خلاقالمعانی لقب دادهاند. فیضی از سرآمدان سخن فارسی در هندوستان و در قصیده و غزل و مثنوی صاحب مقامی شامخ است و به شعر خود میبالید.

وی هم در قصیده و هم در غزل به مقام بزرگی رسید و سبک قدما را در مواردی به بهترین نحو تقلید کرد. او پس از امیر خسرو و حسن سجزی در صف اول شاعران هند است.برخی او را موجب تجدیدنظرهایی که اکبرشاه در طریقهٔ شریعت قایل شد و ایجاد دین الهی، دانستند و وی را به الحاد و زندقه نسبت کردند. ‫قبل از انقلاب هم اين چنين بوده است؛ نمونهاش كارخانه چوكا‪ .‬كارخانه‬ ‫طر حهاي تصفيه فاضلاب استانهاي شمالي هم بايد تكميل و تمام شوند‪.‬‬‫چوكا با ظرفيت ‪ 150‬هزار تن مناسب جنگلهاي جلگهاي كاناداست‪.‬‬ ‫حفاظت فقط با كارهاي ايجابي صورت نم يگيرد بلكه كارهای سلبي‬‫براي نوار باريكي از جنگلهاي شمال چنين سازه عظيمي نبايد طراحي‬ ‫هم لازم دارد يعني جاهايي هم لازم است كه از فعاليت مخرب و‬ ‫ميشد‪ .‬سالهاي سال است كه به جنگلها آسيب ميزند‪.‬‬ ‫آلودهكننده جلوگیری شود‪.‬‬‫مشكل اصلي برنامهريزي در كشور ما آن است كه با نگاه سازهاي و‬ ‫پوراصغر‪ :‬همي نطور است‪ .‬اما ابزارهاي قهريه كفايت نميكنند‪ .‬ابزارهاي‬‫مهندسي م يخواهيم مشكلات را حل كنيم‪ .‬مقامات سیاسی بدون نگاه‬ ‫مالي (ابزارهای اقتصادی) هم ميتوانند كمك كنند‪ .‬در بسياري كشورها‬‫جامع فكر ميكنند كه اگر فلان تأسيسات عظيم احداث بشود مشكل‬ ‫در كنار قوانين و مقررات از ابزار عوارض و ماليات استفاده ميشود و آن‬‫اشتغال حل ميشود‪ .‬در صورتي كه طرحهاي توسعه بايد هماهنگ با‬ ‫وجوه وارد صندوق محي طزيست ميشود‪ .‬اين صندوق اگر شكل بگيرد‬‫ساير طرحها‪ ،‬متناسب با جغرافياي محل‪ ،‬بر اساس اولويتها و بسياري‬ ‫ميتواند حتي مستقل از دولت اثرگذار باشد‪ .‬مثل ًا ميتوانند براي امور‬ ‫ملاحظات ديگر اجرا شوند‪.‬‬ ‫ترويجي و آموزشي هزينه كنند‪.‬‬‫رياضي‪ :‬اين نگاه سازهاي برای عده ای منافع اقتصادي دارد و م يتوانند‬ ‫حالا وقتي سازمان محي طزيست مانع آلايندگي يك واحد صنعتي ميشود‪،‬‬‫با آن‪ ،‬کارهای انجام شده را به نمایش گذارند‪ .‬ولی کارهای سلبی مانند‬ ‫متولی آن واحد م يگويد كه راهكار نشان دهيد و براي ايجاد تصفي هخانه‬‫جلوگیری از چرای مفرط دام اهلی و ممانعت از تخریب محیط زیست با‬ ‫يا نصب سیستم فيلتراسيون منابع مالي معرفي كنيد‪ .‬ولي براي فلان واحد‬ ‫صنعتی توليدكننده‪ ،‬باز پرداخت وام ‪ 20‬درصدي میسر نيست‪ .‬باید‬ ‫وجود اهمیت زیاد‪ ،‬چنین منفعت وجنبه ای ندارد‪.‬‬ ‫راهکارهایی جستجو شود که برای اقدامات محیطزیستی وام ‪ 2‬يا ‪4‬‬‫در اجراي برنامه پنجم اموري از قلم افتادهاند كه بسيار مهماند‪ .‬در ارتباط‬‫با توسعه پايدار و منابع آب در كشور در بند ‪ 2‬ماده ‪ 140‬چنین آمده است‪:‬‬ ‫درصدي بدهند‪.‬‬‫«اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلو بالمنفعه نمودن برداشتهاي‬ ‫ممانعت از فعالیت واحدهای صنعتی کوچک و بخش خصوصی شاید‬‫غيرمجاز از منابع آب زيرزميني در چارچوب قانون تعيين تكليف چاههاي‬ ‫میسر باشد ولی در طر حها و پروژههای بزرگ که اغلب دولتی هستند‬‫آب فاقد پروان ه» كه انجام نشده و حتی به تعداد چاههای غیرمجاز هم‬ ‫مثل سدسازي و انتقال بين حوضهاي آب برنام ههای توسعه تاثیری در‬‫اضافه شده است‪ .‬یا این که بند ‪ 3‬همان ماده خواستار نصب كنتور حجمی‬‫بر روي كليه چاههاي آب داراي پروانه به هزينه مالك است‪ .‬يعني هرچه‬ ‫مهار آنها نداشتند‪.‬‬‫چاه مجاز در كشور موجود است بايد در برنامه پنجم به كنتور حجمی‬ ‫پوراصغر‪ :‬يكي از مشكلات دخالت ديدگاهها و منافع استاني و منطقهاي‬‫مجهز ميشد‪ ،‬که اين هم انجام نشده و يا اقدام در خصوص آن بسيار‬ ‫است‪ .‬برخي از اين نوع فعاليتها ای نگونه تصميمگيري و اجرا ميشوند‪.‬‬‫ناچيز بوده است‪ .‬همچنین در بند ‪ 5‬آن ماده نوشته شده است تراز منفي‬‫سفرههاي آب زيرزميني در دش تها نسبت به سال آخر برنامه چهارم‬ ‫كارشناسها هم نميتوانند مقاومت و مخالفت بكنند‪.‬‬‫حداقل ‪ 25‬درصد با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي بهبود يابد و‬‫استقرار نظام بهرهبرداري مناسب از دش تهاي موضوع اين بند طبق اهداف‬‫پيشبيني شده تحقق يابد‪ .‬ولي كو؟

طراح طرح عظیم انتقال آب دریای خزر به کویرهای ایران می گوید: چند هزار ساعت کار کارشناسی و تحقیقاتی روی این طرح انجام و فاز اول آن ۶ ساله پیش بینی شده است. به گفته یک عکاس روسی به نام Kristina Makeeva با وجود اینکه ضخامت یخ در نقاطی به ۵ فوت (۱٫۵ متر) می رسد، شما می توانید به صورت مستقیم ماهی ها، گیاهان و سنگ ها را در زیر سطح آن تا عمق ۱۳۰ فوتی (۴۰ متری) ببینید. در ضمن ماهی قزل آلا و کپور در این دریاچه دیده میشود.

بنابراین آب به سختی وارد بطری میشود. شیخ فیضی در ۱۵۸۸ به دربار جلال الدین اکبرشاه امپراتور بزرگ گورکانی هند راه یافت و به مرتبهٔ امیری و ملکالشعرایی رسید و بعد از غزالی مشهدی ملک الشعرای دربار او شد. کمالالدین اسماعیل دو سال بعد از حمله مغول یعنی به سال ۶۳۵ هجری قمری به دست مغولی به قتل رسید. وی علاوه بر باریکاندیشی و دقت در خلق معانی در التزامات دشوار و تقید به آوردن ردیفهای مشکل نیز شهرت دارد، چنانکه بعضی از قصاید او را که به این التزامات و قیود سروده شده بعد از وی جواب نتوانستند گفت.

علت اشتهار او را به خلاقالمعانی، آن دانستهاند که در شعر او معانی باریک نهفتهاست که بعد از چند نوبت که مطالعه کنند ظاهر میشود. اگر نتوانستید از منظره بینظیر دریاچه دل بکنید و دوست داشتید یک صبح دیگر هم در آغوش مهربانش بمانید، میتوانید چادر بزنید و شب را همانجا بمانید. دریاچههای تکتونیکی (زمین ساختی): در اثر فرونشینی تدریجی یا در اثر فروزمین به وجود میآیند مانند دریاچه بایکال، دریاچه تانگانیکا، و دریاچه آلبرت در آفریقا که در یک گرابن به وجود آمدهاند.

یک تعداد درخت در وسط دریاچه ارواح وجود دارد که در نگاه اول برعکس به نظر میآیند. ترکیه از آب و هوای خوب و جلگهای برخوردار است و مکانهای جالب و دیدنی دارد به دلیل همین سالانه تعداد زیادی توریست به آنجا مسافرت میکنند. از آنجا که در متن عربی مخالفتش را با تعریف ابن سینا از «قیاس خُلف» نشان میدهد، معلوم میشود که نویسنده آن خود او بودهاست و این احتمال که برگردان متنی عربی از آثار ارسطو یا ابن سینا باشد، منتفی است. «نه تن» در دیوان اکبر شاه رجال ممتاز تلقی میشدند که بهزبان محلی شبه قاره هند آنها را «نورتن» یا «ناواراتان» به معنی «نه جواهر» گفتهاند و فیضی یکی از آنها بودهاست.

شارح با استناد به اشعار این شاعران بر آنها ایراد گرفته و گفته است آنان که در این شعار دعوی آگاهی از راز خلقت را کردهاند، ادعایشان باطل است، زیرا اگر حکیم واقعی بودند، خداپرست و زاهد میشدند و چنین نبودند. جمالالدین عبدالرزاق اصفهانی چهار فرزند و بقولی دو پسر داشت که خلاقالمعانی سرآمد همه آنان و فرزند راستین پدر در شعر و شاعری گردید. او شاعری مداح بود ولی در لابلای مدایح نکات حکمی و زیبایی قرار میداد که سرایش او را بارها زیبا و زیباتر مینمود. شیخ ابوالفیض بن مبارک (زاده ۲۴ سپتامبر ۱۵۴۷ م/۹۵۴ ق در اگرا – درگذشت ۵ اکتبر ۱۵۹۵/ ۱۰۰۴ ق در لاهور)، معروف به فیضی دکنی یا فیضی فیاضی متخلص به «فیضی» شاعر پارسیگوی هند بود.

بعدها ترکان این منطقه را اوست اورت یا اوست یورت نامیدند. بقایای آن آثار قدیم یا اگر چیزی را ازبکها یا امیران بخارا تعمیر و بازسازی کردهاند، روسها از میان بردند. این رودخانه میان دشت های وسیعی قرار دارد که در زمان های قدیم، مأمن اقوام ترکمن بوده است. شامل ۳۶ قطعه که از نظر کوتاهی و بلندی میان دو سطر و ۶ صفحه قرار دارند. شامل ۷ نامه که بیشتر آنها پاسخ به پرسشهای یاران و شاگردان، دربارهٔ مابعدالطبیعه، اخلاق و دین است. این اثر نخستین بار به کوشش نصرالله تقوی در تهران (۱۳۱۱ خورشیدی) به چاپ رسیده، و اثری است مبتنی بر تعالیم قرآن و حدیث، و شامل مباحثی چون انواع دانش، اهمیت خودشناسی و آغاز و فرجام هستی.

12- اهمیت مرزهای دریایی و راه های آبی رابنویسید: تعدادی از کشورها به علت مجاورت با دریا و دریاچه ها، امکان دسترسی به خطوط دریایی هم دارند.کشور ما از جمله کشورهایی است که از طریق راه های آبی با کشورهای جهان در ارتباط است. نداشتن فاضلاب، تماس با آب ناسالم، مصرف آب ناسالم، عدم دسترسی به آب بهداشتی، مدیریت نامناسب منابع و سیستم های آب از جمله در کشاورزی با عوارض نامطلوب سلامت همراه است. با این دو حالت این طور به نظر میرسد که تنها هدف مسئولین این است که هیچ گردشگری پایش به این منطقه باز نشود! صدرالدین شیرازی اکسیر العارفین خود را با الهام از این اثر ساخته و پرداختهاست.

این اثر توجه فراوان او را به تفکر منطقی، در معنای دقیق ارسطویی آن نشان میدهد. در آخر این نکته را نیز به یاد داشته باشید. وی ابتدا آن را به زبان عربی نوشته بوده، و سپس به فارسی برگرداند. وی از آن به فتوح هشت در یاد کردهاست و نخست به عربی نوشته، و سپس به فارسی برگردانده شدهاست و تنها متن فارسی آن چاپ و منتشر شدهاست. علاوه بر این میتوان گفت: بخشی از اکسیر را ترجمه عربی عباراتی از جاوداننامه تشکیل میدهد.

آن چاهها آبها را به زمینهای کشاورزی میرسانند، بی آنکه بدانند چه بلایی بر سر پریشان میآورند. نخستین بار به کوشش ابوالحسن جلوه در مجله جلوه انتشار یافتهاست. بهطور مستقل نیز به کوشش مبصر السلطنة اصفهانی در تهران (۱۳۱۱ خ) به چاپ رسیدهاست. اصل این اثر ینبوع الحکمة نیز نامیده شدهاست. که به ضمیمه جاویدان خرد ابوعلی مسکویه (۱۲۹۴ ق) نیز منتشر شدهاست. او به تقلید از نظامی مثنویهایی بنام «سلیمان و بلقیس» و «نل و دمن» و «هفت کشور» و «مرکز ادوار» و نیز داستان «گیتا» را به نظم کشیدهاست. در سوریه نیز قرار بر این شد که سرچشمه این دریاچه از خاک سوریه قطع شود.

دیدگاهتان را بنویسید