راهنمای پرورش و تکثیر گیاه آگاو + آفات و کاربردها

گیاهان آگاو عموما به نام آگاو منسوب هستند. آگاو را پشت یک پنجره آفتاب گیر بگذارید و دیر به دیر به آن سر بزنید. ولترها روسوها افکار و سنن آزادیخواهی آزادی سیاسی آزادی فکر آزادی مطبوعات عدالت اجتماعی و تمام اینها را از انگلستان به فرانسه سوغات آوردند و ملت انگلیس همیشه نشان دادهاست که کلیه ارزشهای روحی و معنوی و اخلاقی و بشری را محترم شمرده و کمک کردهاست در انگلستان هنرمندان و شعر او حکمایی بودهاند که در درجه اول در دنیا قرار دارند یک شکسپیر برای افتخار یک قوم کافی است اگر بخواهم اسامیشان را بگویم خیلی طولانی میشود ولی وقتی که به تحول اجتماعی انگلیس نظر بیفکنیم میبینیم که باچه متانت و سلامتی قدم به قدم آزادی خودشان را بدست آوردهاند اما وقتی که به سیاست خارجی آن نگاه میکنیم سیاست استعماری انگلیس میبینیم که یک تضاد بینی با روحیه خود ملت دارد در اینجا مشاهده میکنیم که هر چه در نهاد و تربیت ملت انگلیس روح آزادی و آزادمنشی و آزادیخواهی و اعتماد و تقوای سیاسی و اخلاقی وجود داشته در سیاست استعماری روح خباثت و بی پروایی و وحشیگری و خونریزی و خودسری وجود دارد ولی این سیاست خارجی یک ایده آل و هدف دارد که از سیاست و روشهای قدیم اتخاذ شده نتیجه و آن این است که در داخله انگلستان آزادی و آسایش افراد ملت در خارجه سلطه قهقرایی حکمفرمایی میکند علت این تضاد را بنده حالا عرض میکنم که چطور این ملتی که این طور روح آزادیخواهی و بشریت دارد یک همچو سیاست خارجی بروز میکند علتش برای کسانی که به تاریخ انگلستان آشنا هستند خیلی سادهاست و آن این است که میبینیم در قرنهای شانزدهم و هفدهم در زمان سلاطینی مانند هانری هشتم یا ملکه الیزابت، برای عظمت امپراطوری انگلستان، دولت انگلستان، پادشاه انگلیس یا ملکه انگلیس از وجود دزدان دریایی استفاده میکند این اشخاص که پیشه راهزنی در دریا داشتند یک کشتی داشتند در دریا که مسلح هم بود میرسیدند به کشتیهای تجارتی و غارت میکردند اینها اولین پایهایست که در کلنیهای انگلیسی بودند و مامورینی که برای کلنیها میفرستادند از بین همین دزدان دریایی یعنی از جنایتکاران و مجرمینی که در حبس محکومیت داشتند نمیفرستادند به آنها ماموریت میدادند که بروند فلان کلنی را اداره بکنند و انگلیسها را میدانیم یک ملتی هستند که برای حفظ اداب و سنن قدیمی خیلی دقیق هستند که آنها را اجرا کنند و کوشش میکنند بهمین جهت اعقاب همان دزدان دریایی و احفار همان جنایتکاران که از حبسها رها میکردند که بروند در کلنیها همانها سیاست خارجی انگلستان را اداره میکنند به این جهت است که یک نفر آدم مطلع تعجب نمیکند وقتی که میبیند یک انگلیسی در انگلستان یک جنتلمن به تمام معنی است و در خارج از انگلستان از قماش و کرباس همان مزدورانی است که برای خودشان انتخاب میکنند یعنی حاضر بهر کاری هستند هر کار به تمام کارها اطلاق میشود و در مزدوران انگلیسی حاضر به هرکاری هستند دو مطلب شنیدم که امیدوارم مال این کشور نباشد مال یکی دیگر از کشورها خاورمیانه باشد ولی جریان نشان خواهد داد با مراجعه به روزنامهها و اخبار خارجی خواهید دید که از کجا سر در خواهد آورد میگویند که در یکی از ممالک خاورمیانه هم صحبت از نفت است و چون ممکن است که برای انگلیسها از تویش چیز خوبی دربیاید دو دستور دادند که هر کدامش شد اجرا بکنند یک دستورش این است که دولت آن کشور خارجی بیاید لایحهای را که به مجلس داده شدهاست پس بگیرد دستور دوم اسن است که بعضی از وکلای آن پارلمان پیشنهاد بدهندکه آن دولت جاسوس خودش مامور مذاکره با انگلیسها بشود آقایان خواهش میکنم توجه کنند به اخبار خارجی این چند روز ببینند در هر جا صدای یک چنین پیشنهادی یا یک چنین استردادی درآمد مسلم بدانند که بدستور انگلیسها بوده و آنها نوکر انگلیسها هستند و برای عظمت امپراطوری انگلیس این مامورین انگلیسی که وضعشان را عرض کردم با یک روش قهر و و غضب و با یک سلطه آمرانه سیاست استعماری و استثماری بریتانیا را مانند سیاست استعماری و استثماری روسیه تزاری اجرا میکنند چون اینها در یک مدتی از تاریخ بطور توازن با هم پیش میرفتند (جمال امامی – یواش یواش باز هم دارند پیش میروند) اینها برای پیشرفت مقصدشان از هیچگونه خیانت و فضیحت و هیچ فجایعی خودداری نکردند و برای آنکه موقعیت خودشان را حفظ کنند زجر و شکنجه قتل و انهدام شهرها هر نوع عمل بیرحمانه و غیربشری که فکر کنید مرتکب شدهاند و باز هم میشوند وضعیت رفتار انگلیسها در هندوستان پیش چشم همه هست احتیاجی بتذکر ندارد ولی یک موضوعی که شاید برای آقایان تازگی داشته باشد موضوع رفتاری است که انگلیسها با برادران هم جوار و همسایههای خودشان یعنی ایرلندیها در طول تاریخ داشتهاند ایرلند یک جزیره کوچکی است که تقریبا چسبیده به جزیره بریتانیا است و سکنه آن از نژاد کلت یا سلت هستند که قوم و خویش با آنگلوساکسن میشوند و بهیچوجه از لحاظ نژاد و تمدن پست تر از انگلیسها نبوده و نیستند و از افتخار ایرلندیها همین بس که یکنفر مثل برناردشاو که در همین چند روز قبل مرد داشتند که یکی از ستارههای درخشان ادبیات و سیاست یعنی یکی از اشخاصی است که میتواند با سعدیها و حافظهای ما یک جا نشیند با این همه وقتی که داستان محرومیتها و زجرها و شکنجههای این ایرلندیهای بیچاره را در زیر مهیز انگلیسها بخوانید ببینید که این ملت کوچک با این خاک دو وجبی خودش چه جور استقامت کرد و چه جور ایستادگی کرد و چند قرن طول کشید تا بالاخره خودش را نجات داد آنوقت درست انگلیسها را خواهید شناخت سرزمین ایرلند به علت اینکه سکنه قسمت جنوبیش متدین به دین کاتولیک بودند و مذهب پروتستان انگلیسها را قبول نکرده بودند سالهای سال تحت رنج و فشار و شکنجه بودند تا بالاخره بعد از این که هزاران کشته دادند هزاران سختی و مشقت کشیدند در سال ۱۷۹۳ حق رای دادن بدست آوردند حق رای دادن نه انتخاب شدن بلکه انتخاب کردن یعنی آنها حق داشتند که برای پارلمان ایرلند هر کدام از آقایان انگلیسها را که دلشان میخواهد انتخاب کنند ولی متاسفم که ما هنوز حق ایرلندیها را هم بدست نیاوردهایم ما ملت ایران هنوز حق نداریم که بگوییم کدام یک از نوکرهایتان برما حکومت کنند هر کدام را آنها میخواهند ما باید تبعیت بکنیم ولی همانطور که این ایرلند ضعیف و بیچاره و کم جمعیت که در این انگلستان قرار داشت موفق شد که بعد از این حق تمام حقوق را بدست بیاورد یعنی سیتوآین انکلیسی شناخته نشودو بعد از آنهم پافشاری کرد تا استقلال خودش را بدست بیاورد بخواست خدا و پشتیبانی ملت ایران ما هم از همین حقوق کوچک اول شروع میکنیم و بزودی تمام حقوق خودمان را بدست خواهیم آورد و همانطور که انگلستان با آن عظمت زورش به آنها نرسید فکر نکند که برای خاطر بشریت کاری نکردند و حق آنها را دادند خیر کشتارهایی در ایرلند کردند که تاریخی است و همه میدانند زنهای ایرلندی در لندن جلوی گلوله مسلسل دویدند زیر تراموای خوابیدند صدها و هزارها کشته دادند تا حقوق خودشان را بدست آوردند انوقت ما که حالا هیچ همسایه انگلیس هم نیستیم دیگر تمام شد یک وقتی ما دروازه هندوستان بودیم و همسایه انگلیس حالا کجا همسایه هستیم دیگر تمام شد ما باز در اثر تلقینات یک مشت مزدور و یک مشت جاهل، یک عده هم هستند مزدور نیستند ولی جاهل و نادان هستند میگوییم زورمان نمیرسد آقایان ما کجامان از ایرلندیها کمتر است چرا باید این روح یاس را داشته باشیم و فکر کنیم که زورمان نمیرسد کجای ما از ایرلندیها کمتر است شما تاریخ دنیا را نگاه کنید ببینید اندونزیها هیچوقت یک مملکتی بودند آنها توانستند خودشان را نحات بدهند هندوستان خودش را نجات داد مصر خودش را نجات داد ما کجامان از آنها کمتر است که با این روح محافظه کاری که بماها تلقین میکنند میگویند زورمان نمیرسد آخر آنها که میگویند، بگویند کجای اندونزی از ما زورش بیشتر است یا ایرلند کجا زورش از ما بیشتر است جز حس خودخواهی و حب این زندگی پست و ننگ هیچ چیز دیگر نیست اگر ما حاضر شویم که حقوق خودمان را مطالبه کنیم نمیگوییم قیام کنیم انقلاب کنیم نه، حاضر شویم مطالبه بکنیم مطمئن باشید موفق خواهیم شد آقایان این مذاکرات دولتهای ما با شرکت نفت گریهآور است گزارش محرمانهای که وزیر دارایی وقت برای حفظ در پرونده محرمانه نفت تهیه کرده خواندنی است و باورنکردنی راجع به فریزر و گس توی این گزارش یادداشت کردهاست که در پرونده بماند آنهم محرمانه تمامش مینویسد مستر فریزر تشریف آوردند گفتند رفتند به خط گلشائیان توی پرونده نفت موجود است پرونده محرمانه نه برای ترجمه البته اگر بنا باشد نامه بنویسند باید رعایت تمام مراسم نامهنگاری بشود این مسلم است ادب باید باشد ولی من میخواهم بپرسم از این وزیرهای دارایی که میآیند و پز میدهند یادداشت محرمانهای که در توی پرونده میگذارند چه لزومی دارد که این قدر پست و فرومایه باشد که بنویسد جناب فریزر تشریف آوردند چه مانعی داشت که بنویسد فریزر آمد آخر این فریزر و فریزرها کی هستند مگر غیر از اینکه نوکرهایی هستند که خانه ما را دزدی میکنند غارت میکنند ولی آن کسانی که این طور مینویسند و اینطور فکر میکنند آقایان نمایندگان محترم ای کسانی که شما خودتان را نفروختید میدانید آن کسانی که این طور فکر میکنند آنها خودشان را فروختهاند اینها این قدر نوکر صفت هستند که وقتی که فکر میکنند در فکر خودشان هم راجع به فریزرها فکر میکنند بازهم توی فکر خودش میگوید تشریف آوردند شما فکر کنید این انگلیسها که اینقدر جنتلمن هستند اینقدر آدابدان هستند اگر به انگلستان نرفتید اقلا در سینماهای اخبار دیدهاید که وقتی که جلوی پادشاه خودشان میرسند چه جور زانو به زمین میگذارند بعضیها زانوی او را میبوسند بعضیها دست او را میبوسند اینجور آدابدان هستند امریکاییها این جور نیستند آنها تربیت دیگری دارند ممکن است جلو رئیس جمهور بنشیند و پای خودش را بگذارد روی میز آنها از لحاظ آداب با اروپاییها فرق دارند ولی در تمام اروپا انگلیسها به آدابدانی معروفند چون اینها حق تماس دارند یا بزرگان خودشان میدانند که چه جور رفتار کنند آنوقت من گریهام گرفت که دیدم یک عکسی برداشتهاند جلو آن بیمارستانی که شرکت نفت داده تمام ایرانیها دست بسته جلو اعلیحضرت ایستادهاند مستر نور تگرافت رئیس شرکت نفت این جور ایستاده (دست به پشت سر) من به شما قول میدهم که این مستر نور تگرافت در تمام مدت عمرش جلو یک پاسبان لندنی این طور نایستادهاست و در توی این عکس من یک توجهاتی کردم و آن عکس حاضر است و اگر آقایان بخواهند حاضرم که نشان بدهم ببینند کارمندان شرکت نفت لبخند تا اینجایشان گرفته (اشاره بگوشهای خود) جناب آقای صالح و جناب آقای دکتر راجی دارند از غضب خودشان را میخورند ولی من دلم میخواست که بجای یک نفر از این آقایان بودم و با اردنگی او را بیرون میکردم فکر نکنید ما این جریان را فقط توی روزنامه خودمان نوشتیم (صحبت کرک انداخت معذرت میخواهم) جریان رفتن اعلیحضرت به بازدید آسایشگاه انگلیسها اینطور بود که اول تقاضا کردند دربار نپذیرفت بالاخره بعد از آمد و رفتهای زیاد بعد از وسوسههای بعضی از این رجال که حضور اعلیحضرت هستند قضیه به این ترتیب قطع شده بود که اعلیحضرت برای بازدید آسایشگاه به شاهآباده آسایشگاه مسلولین تشریف ببرند ضمنا یک نگاهی هم به آسایشگاه شرکت نفت آبادان بکنند آنهم آسایشگاه ناتمام و یادتان باشد که چه موقعی بود در موقعی بود که نامه مسلولین شرکت نفت این جا خوانده شده بود اینها بهر چیزی فوری جواب میدهند بهر حال این عکس گراور شد در بعضی روزنامهها این عکس تشریف فرمایی اعلیحضرت را گراور کردند فقط همین عکس بود که نور تگرافت این جوری ایستاده بود (دست به پشت) آخر شما میدانید که وقتی که اعلیحضرت همایونی به یک جایی تشریف میبرند سه هزار تا عکس از ایشان بر میدارند این بی جهت نیست که فقط یک عکس توی روزنامهها انداخته شود آخر مگر شاه در آسایشگاه شاهآباد نرفته بودند؟

گاو های سیستانی بر خلاف سایر گاو ها که گهگاه به سمت پشت لگد می زنند، این گاو ها عادت دارند از هر سمت و سويی لگد های سخت و خطرناک بزنند . تاج سوزنی: این تاج به شکل یک سوزن روی سر خروس قرار دارد که هر اندازه کوچکتر باشد بهتر میباشد. خوراکهای مختلفی متناسب با هدف پرورش (مانند، تخم مرغ، گوشت و تولیدمثل) وجود دارد. با وجود اینکه نظریه های مختلفی در مورد نحوه واکسیناسیون گوساله های تازه متولد شده وجود دارد از جمله این که بهتر است گوساله ها را در همان ابتدای تولد واکسینه نکرد و بعد گذشت مدتی این کار را انجام دارد اما به هرحال بهتر با مشورت دامپزشک حتما صورت گیرد .

به این معنی که دامدار به علت فراوانی حذف اجباری در گله قدرت انتخاب و حذف دامها را از دست داده و دامها به علل مختلفی که خارج از اراده دامدار می باشد، گله را ترک کرده اند. چرا که مقدار خوراک مصرفی گاوهای شیری بالا است و به راحتی در کف اصطبل قطعات جو در مدفوع دیده می شوند. ۱- استفاده از پمادهای درمانی گاوهای خشک هنگامی که آنها را خشک می کنید به کاهش عفونت های جدید کمک می کند. ۶- اگر کلی فرم ها و پسودوموناس ها در ورم پستان گله شما دخیلند، آب مصرفی و مورد استفاده در مصارف بهداشتی را نیز آزمایش کنید.

از این گاو آهن برای تهیه بستر بذر، وجین، سله شکنی، خرد کردن بقایای گیاهی و مخلوط کردن آن ها با خاک و اختلاط کود ها با خاک استفاده می شود که کار ماشین های خاکورزی اولیه و ثانویه را به صورت توام و یکجا انجام می دهد. تجزیهی سریع مواد آلی باعث ازدیاد تولید ازت، فسفر و پتاس و سایر مواد غذایی گیاهی در خاک میشود. ریخته زمین را شیار نمایند که تخم زیر خاک رود. که گاوهای شیری شامل ایرشایر، جرسی، گرنزی، یا براون سوئیس، فریژن و کری می باشد.

۱- هنگامی که عامل بیماری زای گله ناشناخته است، تمام کارتیه های گاوهای مورد دار یا آنهایی که SCC بالای ۵۰۰ هزار دارند را کشت دهید. این امر به ویژه باید در اصطبل زایش و گاوهای تازه زا رعایت شود. با مشاهده خصوصیات ویژه در میش رومانف و همچنین قوچ این نژاد، در جهت بهره وری بیشتر از این نژاد، این نوع دام به سراسر جهان صادر شده است. با این که اسهال ویروسی گاو مدتها است که به­عنوان یک بیماری مهم گاو شناخته شده است، اهمیت آن در کاهش باروری در سال­های اخیر بیشتر معلوم شده است.

دقت داشته باشید که در ماه های گرم سال به خصوص فصل تابستان باید سایه و آب مورد نیازشان را فراهم کنید. ۴- پس از جدا کردن خرچنگی ها تمام سرپستانک ها را در یک محلول موثر و غیر سوزش آور غوطه ور کنید. ۴- باید توجه داشت که پستان گاو، بیش ازحد عمیق نباشد. ۲- موارد روزمره شیردوشی خود را چک کنید: آماده سازی پستان، رگ زدن، زمان شیردوشی به ازای هر گاو، شیردوشی گاوها با سرپستان های خشک و غوطه ور کردن سرپستان در تیت گارد بعد از شیردوشی.

ولی آیا از مقدار اهمیت هر یک ازاین نشانه ها هم آگاهی دارید؟ بعضی گاوها و تلیسه­ها گوساله را تا آخر آبستنی حمل می­کنند ولی این­ها ممکن است همیشه مبتلا بمانند (8، 15 و 18). عفونت بعد از ماه ششم آبستنی ممکن است منجر به سقط جنین شود. عفونت در ماه دوم تا چهارم آبستنی سقط جنین، مرگ همراه با مومیایی شدن جنین، تاخیر در رشد، حالت­های غیر طبیعی تکامل سیستم اعصاب مرکزی و موریختگی را به دنبال دارد. به این منظور، در 15 گله صنعتی تحت رکورد مرکز اصلاح نژاد پرسشنامه هایی که در برگیرنده سوالات تولیدمثلی مانند ترکیب گله، وضعیت آبستنی گله دوشا و مولد، روزهای باز، تعداد تلقیح منجر به آبستنی در گاو و تلیسه، درصد حذف گاو بودند بوسیله کارشناس تکمیل و ثبت شدند.

۳- از شرایطی که برای دامهای آبستن آسیب زا و یا با فشارهای مکانیکی همراه است جلوگیری کنید. ۶. این روش را دو بار در روز تکرار کنید تا خروسک درمان شود. حدود ۴۰ درصد از عفونت های جدید پستانی در دوره خشکی و چندین روز پس از زایش اتفاق می افتند. از تاج خروس ها گرفته تا رنگ پرهایشان را می توانید به صورت اختصاصی شخصی کنید و بعد از آن که خروس خود را ساختید تازه ماجرایی آغاز می شود! سعی کنید علوفه های مورد تغذیه به قطعات ریز خرد نشوند و در صورت الزام از چنین علوفه هایی برای حفظ تعادل PH شکمبه و کاهش اسیدوز و دیگر ناراحتی های گوارشی بافرهای شیمیایی نظیر بی کربنات سدیم استفاده کنید.

آزمایش الایزا برای جستجوی پادتنهای سرمی ویژه BVD با استفاده از کیتهای BVD-antibody ساخت شرکت Svanovir کشور سوئد انجام گرفت. در این پژوهش اطلاعات مربوط به ‮‭354‬ واحد گاوداری صنعتی شیری تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد دام کشور در استان تهران مربوط به سال ‮‭1388‬ اخذ و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت اطلاعات مربوط به ‮‭41‬ واحد نمونه، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس بر اساس روش انتساب متناسب و بصورت تصادفی %‮‭25‬ از واحدهای موجود در هر طبقه، جهت تجزیه و تحلیل آماری انتخاب گردیدند. واحد ها به دسته های ظرفیتی مختلف (‮‭100‬تا‮‭300 -299‬تا‮‭500-499‬تا‮‭999‬ و بیشتر از ‮‭1000‬ راس) با توجه به فراوانی آنها در هر طبقه ظرفیتی تقسیم شدند.

‬همچنین میزان حذف اختیاری در دسته های ظرفیتی یک تا سه بیشتر از میزان مورد انتظار تحقق یافته است. هم اکنون طرح های تحقیقاتی زیادی در جهت بازدهی بیشتر این نژاد در دست بررسی است تا بتوان سود بیشتری از نگهداری این دام کسب کرد. میایم سر اصل موضوع لالی شخصی است که، ما و شما از واقیعت تیر نیشم او از پارلمان دفاع کرد و در حالتی بود که انتحاری داخل پارلمان شده بود و لالی از تمام نماینده های مردم دفاع کرد و مانع ورود انتحاری در داخل پارلمان ګردید.

از مهم ترین ویژگی های گاو های نجدی می توان به مقاومت بالا در برابر شرایط آب و هوایی خشک و گرم ، مقاومت بالا نسبت به بیماری ها و انگل ها ، بازده ای مناسب اشاره کرد . برخی باکتری ها، بسته به اینکه خواه واگیر دار باشند یا محیطی، به آنتی بیوتیک بهتر از سایر باکتری ها پاسخ می دهند. یا وظیفه کن ز وقفی لقمه ایش.مولوی. ۳- ارزیابی لکوسیت ها روشی معقول برای ارزیابی وضعیت ورم پستان گله یا تک تک گاوها می باشد. از آنجا که بکار گیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار در ارزش یابی انواع موجودی محصولات مزرعه شامل موجودی کشت ، موجودی محصولات نباتی برداشت شده ، موجودی دامهای فروشی و محصولاتی چون شیر ، تخم مرغ ، پشم و میوه موجب اندازه گیری یکنواخت درآمد میشود در نتیجه تنها روش قابل قبول برای ارزش یابی موجودیهای مواد و محصول است .

اگر بعد از کسب اطلاعات لازم تصمیم به خرید گوسفند Romanov دارید باید بدانید که تنها در برخی مراکز این نوع نژاد خرید و فروش می شود. حیوانات نه تنها در اسطوره های ایران بلکه در اسطورههای همه ملتها از سویه نمادین و بنیادینی برخوردارند و در معمای گرایشهای توتمی و تصویر انسان و جانور درهم می آمیزند. نمونهها پس از انعقاد با دور 2000 در دقیقه و به مدت 15 دقیقه سانتریفوژ شدند و سرمها به منظور پرهیز از ذوب و انجماد مکرر در حجمهای یک ونیم میلی­لیتری در میکروتیوب ریخته و تا زمان آزمایش در برودت 20- درجه سانتی­گراد نگه­داری شدند.

دیدگاهتان را بنویسید