داستان های زنان/شوهر آمريکايی – ویکینبشته

صاحبان این قسمحقوق در صورت تساوی شرایط در جلسه مزایده حق تقدم خواهند داشت. کشاورز صدر – بعقیده بنده مذاکره کافی نبود برای اینکه اگر مذاکرات کافی شده بود جناب آقای وزیر دارایی تا بحال خودشان این ماده را اصلاح فرموده بودند این دلیل بندهاست ما این قانون را برای چه آوردهایم که به رعایا و کشاورزان حکم بکنیم بجزاین نظری نبود ما نظر دیگری درموردقانون نداشتیم در اینجا قسمت اخیر این ماده که میگوید عرصه خانههای مسکونی رعایا حتی اضافه بکنند عرصه خانههای مسکونی وباغات رعایا مجاناً واگذار میشود بنده نمیدانم بچه جهت آمدهاند توافق راراجع بعرصه اعیان اشخاص بجز رعیت هم قائل شدهاند همانطور که جناب ملک فرمودند درست است یک دستهای مثل نجاریا آهنگر واین قبیل اشخاص در ده خوشنشین هستند وباغ وخانه هم دارند اما الان که خالصه از بابت عرصه از آنها چیزی نمیگیرد واینهاشکایتی نکردند مگر نمیشود اینرابگذارند بعدتکلیف آن رامعین کنند حقیقت قضیه این است که اسباب نگرانی فراهم شدهاست یکنفر خود بنده دراین قسمت نظریاتی دارم وقطع دارم با این توضیحی که عرض میکنم چون نظری ندارم جناب آقای وزیر دارایی هم خودشان توجه میکنند وآنوقت خواهند دید که اگر مخالف وموافق صحبت کند مطلب روشن میشود مثلاً الان اراضی خالصه خوزستان را که صورتش رابنده خواندم دراین موقع که بعضیها گفتگو میکنند که بایستی خورده مالک راتشویق کرد دولت لایحه میآورد میگوید طبقه زارع وبیکار مملکت رامشمول بکنند رعیتی بکنندبنده میبینم همه اش از ۲۰۰ هکتار و ۲۵۰ هکتار و ۶۰۰ هکتار (شوشتری- شش هزارهکتار) ششهزارهکتارصحبت است شما که این رامیخواهیدآب درآورید این را ششهزار هکتار نکنید وبدهیدبدست اشخاصی که ۵۰جای دیگر ملک دارند وبازمیخواهندبروندآنجا قضیه اینجاست چون مال خالصه مثل مال- بی صاحب میماندچون رفته اندآنجا خوب امکان داردکه ۵۰ هکتار ازهرده بهترین زمینش راگرفتهاند یا قلمستان کردهاند یا باغ کردهاند و منافع آن اعیانی که اصلاً جزو ملک به شمارنمیرودبمراتب زیادتر است از عایدی خودآن ده خالصه این نقض غرض است بنده عقیدهام این است که دراین ماده جناب آقای وزیردارایی فقط قسمت اخیر ماده راکه مربوط برعایاست موافقت بکنندکه بشود ماده شش وقسمت اول ماده حذف بشود البته اگر به اشکالاتی برخورد قانون دیگری میآورد والا اینکه زیاد صحبت میشود جناب آقای نبوی برای این نگران است که باز همان لاشخورها میبینیم که پنجه انداختهاند واین رعیت بدبخت را از پادرمیآورد این را موافقت بفرمائید بنده همانطوری که دفعه قبل عرض کردم ویک سوء تفاهمی حاصل شد برای بعضیها معتقدم همه کس هر جا مالک باشد کسی بخل نداردولی درمملکت رادادبددست یک طبقه جدید الولاده که ۲۰ سال از عمر شریفشان نگذشتهاست وتمام سرمایه مملکت راجمع کردهاست این است که استدعایم ا ازجناب آقای وزیر دارایی این است برای امتحان روحیه مجلس الان امتحان بفرمایند این عبارت از ماده اراضی خالصه که اعیانی آنمتعلق باشخاص است از طرف بانک بتوافق صاحبان اعیانی درصورتی که طالب باشند نقداً یا اقساط ۵ساله داده میشود حذف بشود واین جمله بماند ماده شش: عرصه خانههای مسکونی رعایا وباغات مسکونی مجاناً برعایا واگذار میشود فوراً ملاحظه بفرمائید مجلس موافقت میکندونسبت بقسمت بعدهم اگراحتیاجی ایجاب کرد، اگر تقاضائی شد آنوقت یک تحصیل اجازهای از مجلس بشود واگر غیر از این باشد پیشنهاد حذف میشود وممکن است قبول کرد والا قانون بسیار خوب است ماده هم خیلی خوب است بشرط اینکه این قسمت اخیرش باشد ما وقتی داریم راجع برعایا صحبت میکنیم وفکر میکنیم شاید بیاییم دیگران راهم بیاوریم اینجا من حالا نمیخواهم زیاد طول وتفصیل بدهم که اشخاص از قسمت اول این ماده استفاده نامشروع خواهند کرد واستدعا میکنم جناب آقای وزیر دارایی قناعت بکنند که ماده ۶ همین قسمت مربوط به رعایا باشد و قطعاً تصویب خواهد شد.

و امیدوار هستم اگر سوءتفاهمی در خاطر آقایان هست و اشکالاتی در کار دیدهاند بخود بنده بگویند البته بزودی رفع میشود و یقین داریم هیچ نظری نیست جز حسن جریان امور و تشریک مساعی برای پیشرفت کار (صحیح است) (ناصر ذوالفقاری ـ بنده عرضی داشتم) دو لایحه دارم که تقدیم میکنم برای تصویب آقایان محترم یک لایحه برای فروش خالصجات دولتی به زارعین و خرده مالکین (نمایندگان ـ احسنت) که شرط اولش آقامت در ملکی است که مالک خواهد شد (صحیح است) (اسلامی ـ خالصهای مانده است؟) بله خالصجاتی ماندهاست و یک ماده از مواد برنامه دولت است فقط املاک نیست، اراضی هم هست که وسائل آبادی در آنها فراهم میشود و بزارعین یعنی اشخاصی که در همان ملک مشغول فلاحت میشوند واگذار میشود (صحیح است) بانک کشاورزی هم اعتباراتی خواهد داد و خرده مالکین کمکهای مفید و موثری بکند (شوشتری ـ بفرمائید خاصه خرجی هم نکنند) منظور اصلاح و کار مفید است و الا این شرط همیشه درش مخلوط میباشد.

که البته همانطوریکه فوقا عرض شد استعفاءاگر لازم شد اشکالی ندارد . نایب رئیس ـ لوایح بکمیسیونهای مربوطه فرستاده میشود آقایانی که در خواست نطق قبل از دستور کردهاند به بعد از دستور موکول میشود فعلا لایحه دو دوازدهم مطرح است و قرائت میشود. فقیهزاده ـ عرض کنم که تصدیق میفرمائید که مردم قبل ازاینکه صورت جلسه مذاکرات مجلس را به بینند بوسیله جراید از نطق نمایندگان مستحضر میشوند بنده درجلسه گذشته قبل از دستور اظهار کردم ((اعاشه آموزگاران ودبیران فرهنگ در کمال سختی است اکثر دبستانها و دبیرستانها در ولایات مزبله دانهائی است که باعث رقت است ولی اموال بی صاحب موقوفات را مثل حلوا میبلعند و مرکز اخلال در همین تهرانست و هر شیاد و غارتگری برای ضرورتیکه گاهی دارد)) در روزنامهها نوشته شده در ولایات اغلب دبستانها وضعش بسیار بد است درعوض املاک موقوفه را مثل حلوا میخورند و مرکز این دزدها در تهران است بنده دزدها نگفتم این را خواستم ارباب جراید بعد از این رعایت بکنند.

لایحه دیگر مربوط است بانتخاب ۶ نفر برای هیئت نظارت سازمان برنامه (صحیح است) چنین لایحهای در دوره پانزدهم بمجلس شورای ملی تقدیم شده بود ولی فرصت نشد که در همان دوره مطرح بشود و بتصویب برسد بنابراین لایحه تجدید شدهاست و حالا تقدیم میشود. اسلامی ـ مخالفت بنده با لایحه دو دوازدهم طبق دلایلی که عرض میکنم یک مخالفت اصولی است (امامی خوئی ـ شما خودت هم اصولی هستی) بله بدین معنی که اگر دولتی لایحه دو دوازدهم یا یک دوازدهم میاورد و تقدیم مجلس میکرد بنده مخالفت میکردم چنانچه بعد کرات دوره پانزده مجلس شورای ملی مراجعه بشود ملاحظه خواهید فرمود که بنده همیشه با لایحه دوازدهم مخالفت کردیم و میگفتم که میبایستی طبق اصول و مقررات بودجه کل کشور در موعد قانونی یعنی در اسفند ماه هر سال مطابق نظامنامه مجلس برای …

دهقان ـ در جلسه قبل که آقای اردلان راجع به پشتوانه اسکناس صحبت میفرمودند اینجا یک تذکری دادند که درج نشد در صورت جلسه و بنده یاد آوری کردم و چون موضوع اسکناس فوق العاده اهمیت دارد و مورد توجه عمومی است (صحیح است) این را بنده اینجا عرض کردم و مجددا هم عرض میکنم آقای اردلان گفتند که امروز اسکناس ما هفتاد و هفت در صد پشتوانه دارد و بنده عرض کردم که تا میزان صد در صد از محل جواهرات سلطنتی این پشتوانه تامین است و ما یک چیزی هم اضافه داریم و این در صورت جلسه قید نشدهاست در صورتیکه از نظر جلب توجه و اعتماد عمومی لازم بود که در صورت جلسه قید بشود (صحیح است) بعد هم یک تقاضائی راجع به تعقیب پروندههای آقای قوامالسطنهاست که در کمیسیون دادگستری است تقدیم مقام ریاست میشود که تعیین تکلیف کنند.

ماده واحده ـ بوزارت دارائی اجازه داده میشود حقوق و کمک و سایر مزایای کارمندان و خدمتگزارن و هزینههای و غیر مستمر وزارتخانهها وادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در دو ماهه اول سال ۱۳۲۹ درحدود دو دوازدهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۸ با رعایت قانون بودجه سال مزبور و سایر قوانین و مقررات مالی از محل در آمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید، برای پرداخت هزینههای مجلس سنا مبلغ سه میلیون ریال برسم علی الحساب تادیه و پس از تصویب بودجه سال جاری کشور محسوب و واریخت و از اعتبار سال ۱۳۲۸ ساختمان وابنیه دولتی و خرید زمین وراهسازی تا آخر اسفند سال ۱۳۲۹ تعهد و مصرف نماید.

آقای مهندس شریف امامی یک مرد شریف و لایق و شایسته ولی آخر ماه فقط حقوق اعضاء را بهش میدهند اما اعتباراتی که برای سدسازی یا برای کارهای مربوط به آبیاری است باو نمیدهند.(صدرزاده ـ در صورت مجلس هم همینطور نوشته شدهاست) در حال حاضر هم از بودجه سال گذشته بهشن نمیدهند و خزانه داری کل نمیپردازد این است که در صورت مجلس تقاضا میشود اصلاح شود. نایب رئیس ـ تمنی میکنم این قسمت را معمول بفرمائید در موقع صورت جلسه اعتراض باید بصورت جلسه باشد.

نایب رئیس ـ آقای آشتیانیزاده نسبت بصورت جلسه نظری دارید؟ نایب رئیس ـ آقای غلامرضا فولادوند راجع بصورت جلسهاست بفرمائید. غلامرضا فولادوند ـ بنده ثابت میکنم مگر ممکن است من دروغ بگویم الان اجازه بدهید من ثابت میکنم. نایب رئیس ـ آقای فولادوند من بجنابعالی تذکر میدهم آقای نخست وزیر فرمایشی دارید بفرمائید. نایب رئیس ـ بسیار خوب آقای دهقان بفرمائید. نایب رئیس ـ این بودجه نیست آقا. بعد از جریان شکست کودتای طرح شده از قبل بوسیله آمریکا بوسیله شنهای روان که عامل این حرکت شنهای روان و عامل این شکست مفتضحانه امریکا معنویت امام و انقلاب بود نکات تاریک و مبهمی در جریان بود مساله بمباران هلیکوپتر و شهادت فرمانده سپاه پاسداران یزد که همه ملت بی صبرانه از مسوولین می خواستند که در این رابطه تحقیق شود و عناصر ضد انقلاب وابسته به امریکا که در درون ارتش هستند به ملت معرفی شوند ولی متاسفانه کوچکترین اقدامی نشده و من نمی دانم چرا عده ای از مسوولین تنها خود را لایق رازداری اسرار انقلاب می دانند و برخلاف فرموده امام که بارها فرموده اند همه کار را مردم انجام داده اند و حتی در صحبت پریروز فرمودند ، ‹‹ روح الله کوبنده نیست شما کوبنده هستید ›› ولی متاسفانه عده ای هستند که فقط خود را کوبنده می دانند و مردم را بهیچ ، می انگارند و واقعیتها را بمردم نمی گویند تا قضیه به این کودتای چند روز قبل منجر شد که خوشبختانه توسط برادران پاسدار و کمیته ها و انجمن اسلامی نیروی هوائی خنثی شد ، این برادران و این انجمن هائیکه از بدو انقلاب آماج تبلیغات شایعه سازان ضد انقلاب و وابسته به آمریکا متوجه آنها بود و حتی متاسفانه چه دولت موقت و چه بعد از دولت موقت از طرف مسوولین این نهادها همواره تضعیف شدند و یادمان هست که اولین صحبت مسوولین در تلویزیون در دوره دولت موقت کوبیدن کمیته ها کوبیدن پاسداران ، کوبیدن انجمنهای اسلامی بجرم دخالتهای بی جا بود و لابد این دخالت پریروز هم از دیدگاه ملیون دخالت بیجا بوده است که سلسله مراتب ارتشی را رعایت نکرده اند ( تکبیر نمایندگان ) بنده باندازه وقت این تکبیرها بیشتر صحبت می کنم در هر حال این برادران جان بر کف این توطئه را خنثی کردند و با کمال تاسف و تاثر بجای تشویق این فرزندان راستین اسلام که جا دارد ملت ایران و مسوولین امر به پای اینها عالیترین سلام و درودش را نثار کند ولی می بینم که در مصاحبه ها و سخنرانیها بجای تشویق دارند به آنها نق می زنند و باز یواش یواش همان مسائل انضباط داخلی و خودسرانه عمل نکردنها مطرح میشود بعلاوه سپاه پاسداران امروز وضع ناهنجاری دارد و به وضع آنها رسیدگی نمیشود و در بلاتکلیفی است و شنیده ام که اخیرا هم از دادن اسلحه به آنها مضایقه میشود این برای انقلاب یک فاجعه است و مسوولین باید بدانند که پاسداران ما کسانی نیستند که تسلیم این مسائل بشوند و مسوولیتی که آگاه یا ناخودآگاه در این جهات حرکت می کنند در هر حال اکنون مساله توطئه امریکا است و همه ملت و این مجلس از شورای انقلاب و از ریاست جمهوری می خواهند که با سرعت و قاطعیت تک تک عوامل این توطئه را شناسائی بکنند و در محضر ملت محاکمه کنند چرا به این عجله و دستپاچگی آقای باقری فرمانده سابق نیروی هوائی را آزاد کردند آیا آزادی حسن نزیه که مسوولین آمدند پشت تلویزیون و گفتند حسن نزیه ، نزیه است .

در ۴ دسامبر ۲۰۱۳ ایران پرسشنامه اطلاعات طراحی بهروزشدهای را به آژانس ارائه کرد و در آن آژانس را در جریان یک «تک سانتریفیوژ جدید» که ایران از آن با عنوان «IR-8» در محوطه تحقیق و توسعه نام برد، قرار داد. یک مثالی بنده عرض میکنم منتسکیو در کتاب روح القوانین نوشتهاست که در یکی از ادوار قدیم باشخاص که نمامی و سخن چینی میکردند مدال و نشان میدادند. عیب کار این مملکت این بودهاست که در این چهل و چند سال بقانون عمل نکردهاند، بقانون احترام نگذاشتهاند و برخلاف قانون عمل کردهاند و این بلبشو و این بازیها را در آوردهاند در این مملکت قانون باید حکومت بکند در مملکت دموکرات و دموکراسی تا هرکس بتواند بوظیفه خودش عمل بکند (احسنت)، آشتیانیزاده ـ بنده اجازه میخواهم.

زیر سایۀ هیچ درختی و در پناه هیچ تیرک چراغی. ۱۶. ایران برخلاف قطعنامههای مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، فعالیتهای مرتبط با غنیسازی خود را در تأسیسات اعلام شده در زیر که تحت پادمان آژانس میباشد، تعلیق نکرده است. در صورتیکه باین آسانی میشد مرد! اسلامی ـ آقای معظمی شما چون مرد اصولی هستند موافقند بفرمائید چون صحبت من بیش از نیمساعت طول نمیکشد. چون روی دستهٔ راست روبندهاش یک گل و بوته انداخته بود. اصفهانی – مادر همین روزنامه دیشب که نمی دانم اطلاعات بود یا کیهان نوشته بود بسیاری از این افراد که در این کودتا سهیم بوده اند اینها کسانی بودند که اول زندانی شده بودند و بعد آزادشان کردند جواب این خیانت و این جنایت را چه کسی میدهد ؟

امینی ـ بنده متاسفم که امروز آقای حاذقی بی مهری فرمودند هم نسبت بکارپردازان و نسبت به معاون وزارت دارائی (حاذقی ـ حساب شخصی نیست) من آنچه که اطلاع دارم کارپردازان مجلس هر کدام بسهم خودشان کارهائی که مربوط به آنها است انجام میدهند ولی آنچه که مربوط به الان است این است که میدهند ولی آنچه که مربوط به الان است این است که ۳ نفر از تند نویسان لایق ما را به نظام وظیفه بردند دستگاه تندنویسی چند نفر تند نویس تازه استخدام کردهاست که آنها هنوز کاملا وارد نیستند و سعی خواهد شد که آنها اصلاح شوند و این قسمت مرتفع بشود منظور بنده این بود که اگر درین چند روز اخیر اشتباهاتی در صورت جلسات هست نسبت به بیانات آقایان بعلت کم بودن تند نویسان و این قسمت بطورقطع تا چند روز دیگر حل میشود.

دیدگاهتان را بنویسید