خواص آب انگور که نمی دانید

تعبیر رؤیا نیز از این قاعده مستثنی نیست و در زبان و ادب فارسی میتوان خوابنامهها را از جهت شکل و قالب به دو نوع خوابنامههای منثور و منظوم تقسیم کرد. مجاز تلاشی است جهت ارتقاء و تنوع اسالیب زبان و بیان زیباشناختی آن. تنوع ادبیات نوجوان در فرایند خرید اینترنتی کتاب های انتشارات پرتقال، بهاندازهای وسعت دارد که انتخاب را برای نوجوانان، سخت و درعینِحال، هیجانانگیز میکند! براساس گزارش این خبرگذاری پرتقال اسرائیلی وارداتی طی دو روز گذشته در تهران، کرج و سایر شهرستان های استان تهران توزیع شد.

کرچک یکی دیگر از گیاهان دارویی با سابقه ای بیش از4000 سال است که این خود گواه ویژگی های خاص این گیاه است. از مطالعه این اثر میتوان به معماری گرمابه های کهن پی برد که دارای سه خانه بوده اند (ص 148). همچنین میتوان به پیشینه این باور عامیانه که خوردن پنیر و ترشی فراموشی میآورد، رسید؛ چه در این خوابنامه آمده است که « هر کس که خواهد این علم بیاموزد و حفظ کند باید از خوردن پنیر و پیاز و آنچ بدین ماند احتراز کند.

پیش از این سده، نگارش تعبیر الرؤیاهای عربی یا ترجمه خوابنامههای سریانی به عربی، آغاز شده بوده است و شاید خوابنامههای فارسی از آن ها متأثر شده باشند. ضبط معنی «بگریز» برای واژه «توریج» از واژه های محلی مردم ری آن روزگاران، از فواید زبانی این کتاب محسوب میشود. این خوابنامهها که تعداد آنها در خور اعتناست و متأسفانه مورد بیمهری پژوهشگران ما قرار گرفته اند، به جز فواید تعبیری، از جنبه های مختلف زبانی، ادبی، اجتماعی و مردم شناسی نیز شایان توجه و بررسیاند. مشهورترین و محبوبترین نوع این میوه در هرات انگور «لعل باقلیدانه» است. در سنجش میزان فلاونوئید کل نیز مشاهده شد، اثر افزایشی غلظت 1/0 میلی­مولار اسید سالیسیلیک بر میزان فلاونوئید کل برگ و همۀ قسمت­های میوه (بهجز بذر) هر دو رقم­ “شاهانی” و ­”فخری” در مرحلۀ رسیدگی مؤثرتر بود.

همچنین مواد جامد محلول با استفاده از رفرکتومتر دستی (مدل N1،آتاگو، ژاپن)، میزان پی اچ آب میوه با استفاده از دستگاه پی اچ متر (مدل 827، ساخت شرکت متروهم، سوئیس) و اسیدیتهی قابل تیتراسیون با تیتر کردن 5 میلی لیتر از آب میوه با سود1/0 نرمال تا رسیدن به پیاچ 1/0±2/8 بر اساس درصد اسید مالیک (اسید غالب انگور در زمان رسیدن) اندازهگیری شد. به جز اینگونه رؤیاها که به صورت پراکنده، در دل متون کهن فارسی ضبط شدهاند، در زبان فارسی، آثار دایره المعارف گونهای وجود دارد که مقالت و بخشی از آن به تعبیر رؤیا اختصاص یافته است.

تعبیر شدهاند، مسلم است که اگر کتاب در اصل به زبان فارسی نگاشته میشد، در این باب, واژگان فارسی که حرف نخست آنها میم است، ضبط میشد، بدین ترتیب اگر خوانندهای بخواهد، تعبیر رؤیت مرغ خانگی را در این اثر بیابد، باید به کلمه دجاج که در کتاب الدال، ضبط شده رجوع کند، نه به واژه مرغ خانگی. به نظر نگارنده این سطور، مترجم کتاب، سعی داشته است کتاب را به فارسی سره برگرداند و این مربوط به پسند روزگار یا منطقه جغرافیایی و محل زیست مترجم است و شاید هم تربیت و ذوق و دیدگاه وی، او را به گزینش چنین شیوه ای در بازگردان اثری تازی به فارسی، برانگیخته است.

نگارنده در جستار حاضر، به طور فشرده به معرفی و تحلیل مهمترین خوابنامههای منثور و منظوم فارسی می پردازد. بیشتر محصول تولیدی انگور در کارخانجات تولید سرکه و تولید آبمیوه مورد مصرف قرار می گیرد. سپس هنگامی که نوشیدنی آب انگور آماده شده، چند تکه یخ در آن قرار داده و آب انگور سفید و مخلوط آب میوه را با هم ترکیب کنید. 5-1- ورود اسلام و گسترش باورهای دینی: پس از آمدن اسلام به ایران، بسیاری از اسطورههای ایرانی از رونق افتاد، خصوصاً آنها که در تضاد با باورهای اسلامی بودند.

چون این آثار در بررسی سیر خوابنامه نویسی در زبان فارسی اهمیت دارند؛ از این رو به معرفی و بررسی کوتاه پارهای از آنها میپردازیم. به طور کلی هر انگوری را در خواب ببینید که پوست سختی دارد معنی این خواب این است که مالی را به سختی به دست می آرودی و دیدن انگور با رنگ روشن بر مال حلال دلالت می کند. می خواهید فرزندتان موهای بوری داشته باشد؟ 7. آب پرتقال آن باعث نرمی موهای شما می شود . برای نمونه به نقل عباراتی که به تعبیر دیدن خرگوش در خواب اختصاص دارد، می پردازد. پرتقال دارای شاخص گلیسمی پایینی است و برای افرادی که مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک هستند، مناسب است.

اگر به یبوست مبتلا شدید و اشتها ندارید که غذا بخورید، آب انگور زرد مصرف کنید. این رؤیاها در آثار متصوفه چون رساله قشیریه (1379: 717، 709، 714، 716) نیز دیده میشود و گویای آن است که مؤلّف بحر الفواید با آثار صوفیه مأنوس بوده است. در ایران باستان نیز خوابگزاری رایج بوده است؛ گرچه از این دوران خوابنامهای به دست ما نرسیده است. در میان آثار منثور فارسی، کتابهای مفردی دیده میشود که از سر تا بن، در موضوع خواب و رؤیا و خوابگزاری است. به طور کلی پرتقال منبع تغذیه خوبی برای مادران باردار به شمار میرود اما برای افزودن آن به رژیم غذایی در دوران بارداری باید نکاتی را رعایت کرد که در ادامه به آن اشاره میکنیم.

ر.، توکلی دینانی، ا.، و مکاریان، ح.، 1392. تاثیر منبع تامین نیتروژن بر تراکم، تولید ماده خشک علف های هرز و عملکرد دو توده بومی گشنیز (Coriandrum sativum L.). به زعم اکثر صاحب نظران گذشته و حال، صوَری که انسان در حالت خواب می بیند، بدون مفهوم و پیام نیست؛ امّا پی بردن بدان مفاهیم و پیامها، به واکاوی و تحلیل نمادهای رؤیا نیاز دارد؛ چه رؤیا به زبان خاصّ خود که زبان رمز و نمادست، آموزه ها و پیام های خود را ارائه می دهد.

«در ایران باستان مخصوصاً به خواب توجه بسیار نشان می دادهاند. در ایران دورۀ اسلامی نیز چون دورۀ باستان، خوابگزاری ارجمند و متداول بوده است؛ چه اسلام بر حقانیّت رؤیا و تعبیر آن مهر تأیید زده و در قرآن نمونهای از تعبیر خواب، در سورۀ حضرت یوسف (ع) آمده است. در این کتاب حتی، کنیه ها و واژه های عربی ای که در روزگار مترجم، (ظاهراً قرن ششم) به صورت عربی، کم و بیش، متداول بوده، به زبان فارسی ترجمه شدهاند.

1-1-1-2 خوابنامه مندرج در نزهت نامه علایی: نزهت نامه علایی، یکی ازکهنترین نوشته های منثور فارسی و مقالت یازدهم آن «اند تعبیر رؤیا»، دیرینه ترین خوابنامه منثور فارسی به شمار می آید. بی شک فروش عمده انگور در بازار جهانی تولید کننده های داخلی را با انگیزه بیشتری همراه می کند. بنابراین «خوابگزاری» افزون برفایده های تعبیری، اجتماعی و مردم شناختی، ارزش زبانی و ترجمه ای بسیار دارد و در شمار منابعی است که در پژوهشهای مربوط به ترجمه به زبان فارسی در سده ششم مورد استفاده واقعمیشود. ون فراسن معتقد است که اگر نظریه درباره مشاهدهناپذیرهاست، علم علاقهای به اثبات ارزش صدق نظریه ندارد؛ بلکه خود را محدود به وظیفۀ متواضعانهتر ارزیابی کفایت تجربی نظریه میکند.

به بهانه رسیدن به اواخر تابستان و برپایی جشن سالانه «شانیدر» با جاجیگا همسفر شوید به ارومیه، شهری که به زیبایی و شیرینی انگور رسیده نیمه تابستان است. 2-2-1-2 التحبیر فی علم التعبیر: یکی دیگر از خوابنامههای منثور کهن فارسی « التحبیر فی علم التعبیر» است که به تصحیح ایرج افشار به چاپ رسیده است. 2-1-1-2- خوابنامه مندرج در بحر الفواید: کتاب دایرة المعارف گونه بحر الفواید که مؤلّفش تا امروز ناشناخته مانده، از آثار سده ششم هـ ق است. این خوابنامه گنجینه ارزشمندی از واژه ها و ترکیبات کهن فارسی است که پارهای از آنها احتمالاً در فرهنگهای لغت ضبط نشده اند.

دیدگاهتان را بنویسید