تصمیم قانونی دایر بهابراز رایاعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخستوزیر ۱۳۵۰ – ویکینبشته

استقرار پالایشگاه تهران – توسعه و نوسازی پالایشگاه کرمانشاه – آغاز طرح پالایشگاه فارس (شیراز) و پیریزی طرح مشابه در چند نقطه دیگرکشور از جمله اقدامات قابل ذکر چند سال اخیر است که علاوه بر فعالیتهای مشترک پالایش نفت در خارج سرحدات کشور (نظیر هندوستان وآفریقای جنوبی) صورت گرفتهاست. اردلان ـ اقایان نمایندگان محترم قبل از دستور فرمایشاتی فرمودند که مورد استفاده بود بنده میخواهم یک مسئله دیگری بعرض برسانم که آن مسئله مالی است عرض کنم در سال ۱۳۲۲ که بنده بنمایندگی مجلس شورای ملی منتخب شدم یک شخص محترمی برای تبریک بمنزلم آمد و گفت یک نصیحتی آمدم بشما بکنم گفتم بفرمائید گفت نصحیت من این است که در دوران وکالت خودتان کوشش نکنید که قوانین از مجلس شورای ملی بگذرد بلکه کوشش وسعی خودتان را بکار ببرید که قوانین موجود بموقع اجرا گذاشته بشود (صحیح است) برای اینکه بسیاری از قوانین گذشتهاست و تصویب شدهاست که در بوته اجمال ماندهاست و شما هر چقدر قوانین بیشتر تصویب بکنید مادامی که در اجرای آن کوشش نکنید نتیجهای برای مملکت حاصل نمیشود (صحیح است) البته در آنموقع که ۷ سال پیش بود بنده فرمایش آن شخص محترم را درک نکردم ولی حالا تجربیات این مدت بمن کاملا نشان داد که حرف بسیار صحیحی بود و بنده میخواهم برحسب وظیفه نمایندگی که دارم در این دوره هر کجا تخلفی از قوانین مملکتی مشاهده کنم بیایم ودر این جا بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم و با تشریک مساعی و کمک آقایان کوشش بکنیم که قوانین مصوبه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذاشته شود (احسنت) (در اینموقع هیئت دولت وارد مجلس شدند) و حالا که جناب آقای نخست وزیر تشریف آوردند بنده عرضم خیلی مختصر است اگر اجازه بفرمائید خیلی زود تمام خواهم کرد عرض کنم برحسب وظیفه نمایندگی که دارم کوشش میخواهم بکنم که قوانین موجوده مملکتی بموقع اجرا گذارده شود و هرجا که تخلفی از قوانین مشاهده کنم بیایم این جا بعرض برسانم.

هنوز از ماتم مرحوم استاد معظم ملک الشعرای بهار چیزی نگذشته که به عزای دانشمند گرامی استاد دانشگاه رشید یاسمی مواجه میباشیم (صحیح است) با مرگ مرحوم شهید نورائی و مرگ مرحوم صادق هدایت و مرحوم ملک الشعرای بهار مرگ رشید یاسمی چهارمین عزای ادبی ما در بهار امسال است. وکیل پور- اگر نشد کسر کننداجازه بفرمایید بنده میخواهم عرض کنم که توجه باین معادله بفرمایید شمایک سرمایهای دارید و یک دارایی والبته این داراییتان بایدمساوی باشد باسرمایه بعلاوه دیون شما الان یک سرمایه دارید پانصد میلیون ریال ویک دیونی دارید درحدود۳۰۰میلیون ریال اواین هشتصدمیلیون دارایی شمافقط مطابق این لایحه پانصدمیلیون ریال بیشترنیست برای اینکه ازدارایی جنسی تان هیچ اسم نبردید واین معادله اصولا صحیح نیست بنده فکرمیکنم که جناب آقای وزیرپست و تلگراف دراین بابت توجه کرده باشندحالاهم خدمتشان عرض کردم علی ای حال اگر شماتقویم کردید ومعلوم شدکه این داراییتان زایدبود برآنچه که دیون شرکت بود واخیراین شرکت تلفن یک چیزی مینویسد که سرمایه ما ۹۰۰ میلیون است بنده آنراعرضی ندارم شمابرای دارایی جنسی تان هیچ محلی قائل نشدید مطابق آن چیزی که درلایحه درنظرگرفته شده مثل این است که درحقیقت دیونتان را درست مساوی با دارایی گرفتهاید وماخذاین دارایی را من نمیدانم از کجا گرفتهاید (دکتر کیان – بهرصورت جایش درقانون نیست) باید درقانون باشدسرمایه نقدی که معین هست اگر اساسنامهای هم بخواهیدبنویسد بایدمستند و متکی باین قانون باشدشما نمیتوانیدبعددرسرمایه تان تقلیل بدهید دراینجاسرمایه فقط سرمایه نقدی است مطلقا ازسرمایه جنسی اسمی برده نشده وبنده معتقدم آن میزانی که با اضافه شدن سرمایه جنسی افزایش سرمایه پیدا آنراحتما جزء سرمایه اضافه میکند اگر هم کسرداشته باشد بایدازمیزان سرمایه کسرشود تا اینکه این معادله حسابداری بهم نخورد برای اینکه این معادله همانطورکه عرض کردم یک فرمول ریاضی ثابتی است ودرعلم حسابداری بایستی سرمایه بعلاوه دیون مساوی باشد باسرمایه ودراینجا این معادله بهم نخوردهاست حالا اقایان مختارند.

در این قانون که حالا تهیه شدهاست در حقیقت اینطور نمایش داده میشود در یک طرفش که ستون دارایی است یک چهارصدمیلیون ریال پول نقداست وصدمیلیون ریال تعهد ودرطرف دیگرش ۵۰۰ میلیون سرمایهاست درحدود۳۰۰ میلیون وام واین درحقیقت یک مسئله عجیبی است که درحقیقت میشودگفت که ۵۰۰میلیون ریال مساوی است با ۸۰۰ میلیون ریال وازنظرامورمحاسباتی هیچ معادله ندارد این موضوع یک چیزی است مثل معادله ریاضی که ثابت است بنابراین بنده پیشنهاد کردم که دریک چنین موقعی برای اینکه الان دراین لایحه هم دست برده نشود که ارقام جنسیتش هم بطورتحقیق معین شود بگوییم بعد تقویم بکنند تمام اموال شرکت را اعم از منقول وغیرمنقول واوراق بهادارش را در صورتیکه ارقام دارایی او بر ارقام دیونش یعنی ارقام دارایی که عبارت از مطالبات و اموال منقول وغیرمنقول واوراق بهادارباشدبردیون شرکت چربیداین افزایش را بعنوان سرمایه جنس بسرمایه پانصدمیلیون ریال اضافه کنند.

وزیرکشور – خواستم عرض کنم چون این طرح تلفیقی است که ازماده واحده دولت و نظرهایی که ازآقایان نمایندگان محترم گرفته شده و بامذاکراتی که با آقایان نمایندگان محترم بعمل آمده دولت این طرح را بجای لایحه خودمی پذیرد. نایب رئیس – بعنوان مخالف پیشنهادبنده میخواستم نظر مجلس شورای ملی را جلب کنم که این پیشنهاد تصورنمی کنم قابل طرح باشد در تعرفه تلگراف این عمل میشود در تعرفه پست این عمل میشود در کارهای دیگری که دولت در اختیار دارد همین عمل میشود ازدیاد تعرفه تلفن تصورنمیکنم محتاج برای مجلس شورای ملی باشد.

قانون اصلاح ماده ۴۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۲۷ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. آن چیزهایی که آنروزاضافه ازمبلغی که عرض کردم ازآقایان میگیرند بعنوان اضافه مکالمهاست وممکناست آقایان ۲۰ تومان بپردازند ولی اساس تعرفه ۸۵ ریال است وبیشتر ازاین نیست وماقصدسوء استفاده نداریم وقتی که یک شرکتی هست وپنجاه سال هم امتیاز دارد آن شرکت این اختیار را دارد که باتصویب هیئت وزیران این اقدام را بکند ولی مادامی که دست ما میآید دست مارامی بندند باینکه بایستی قانون بیاید و آن وقت وسیله هم ندهند این نظربامنظوری که برای توسعه تلفن هست جوردرنمی آید وماهم فعلا قصد ازدیاداین را نداریم ولی اگر یک وقتی ایجاب کرد همانطور که خدمتتان عرض کردم بدون تصویب هیئت وزیران اجازه نخواهیم داشت.

میگوید در وقت ها از قبل تعیین میشده ، معلوم میشده جا و مکانی هم که باید برویم و صحبت بکنیم معلوم بوده است . وشرکتهایی که الان دولت داردبصورت بازرگانی اداره میکند متعدداست چندین شرکت ضمیمه سازمان برنامهاست که درهیچیک از آنها نظاری نیست ونباید هم باشدبنابراین من خیال میکنم که جناب آقای دکتر ملکی صرفنظرکنند واین پیشنهادراپس بگیرند بدستگاه دولت باید اعتمادکردنمایندگان در هر مورد درهرموسسه دولتی نمیتوانند نظارت کنندوهیچ قانونی وهیچکس نمیتوانداز نظارت آنهاجلوگیری کند این منظوری که ایشان دارند بطورکلی تامین است. وحساب این شرکتهامعلوم نیست درکجانوشته میشودودرکجابه مجلس ومردم داده میشوداین شرکت هم که یک شرکت ملی ویک شرکت دولتی خواهدبود بایدبالاخره حسابش و بیلانش مثل بودجه کشور به مجلس بیاید و در کمیسیون بودجه مورد مطالعه قراربگیرد وتصویب شود (مهندس حسیبی – واگرتصویب هم نشد بصورت یکدوازدهم باشدواسمش شرکت باشد) آقایان همیشه بایک دوازدهم مخالف هستند و یک دوازدهم تقصیر مجلس شورای ملی نیست آقای مهندس حسیبی یک دوازدهم تقصیر دولت است که تاحالادولتهای گذشته بودجه شان را بمجلس نیاوردهاند ما اینجا وکیل و نماینده مردم هستیم و باید منافع مردم را حفظ بکنیم و نگذاریم پول مردم و مالیاتی را که باخون جگرتهیه کرده میدهند حیف ومیل بشود بایدبحساب این شرکتها هم رسیدگی بشودودرباره این شرکت هم بنده پیشنهادکردم که بودجه اش را مثل بودجه کشور بودجه کل بیاورد وبتصویب مجلس برساند بنده عرض نکردم که هرروز بگوییم که فلان چیزرابخریدیانخرید بنده عرض میکنم که هرسال بودجه شرکت را بمجلس بیاورند ودرکمیسیون رسیدگی بشود وتصویب گرددازآقایان استدعامیکنم که باین پیشنهادرای بدهند.

دکتر ملکی – بنده پیشنهادرانمی دهم که حتما آقایان رای بدهند این پیشنهادرادادم که اگر بعدا دراین شرکت هم مثل سایرشرکتهای دولتی یک حیف ومیلهایی شد معلوم شودکه یک وقتی همچو پیشنهادی داده شدمنتهی رای ندادهاند بنده ادای وظیفه کردم. نایب رئیس – رای میگیریم به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت میشود. نایب رئیس – بسیارخوب رای میگیریم آقایانی که باپیشنهادآقای حائریزاده موافقندقیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. نایب رئیس – قبل ازاینکه رای بگیریم چون اینجایک ماده تصویب شده قبلی هم مطرح شده خواستم بعرض آقایان برسانم که هیچ اشکال وعدم صحتی درماده قبلی نیست درماده نوشتهاست دارایی شرکت ودربرابرتوضیح دادهاست اموال ودیون ومطالبات دارایی دراصطلاح علمی هم جنبه مثبت دارد وهم جنبه منفی ممکن است برای آقای نریمان این اشکال پیش آمده باشدکه دیون را جزودارایی آورده باشند درحساب دارایی مجموع مثبت ومنفی باید معادله بکند (صحیح است) حالارای میگیریم به پیشنهادآقای نریمان آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) ردشد.

نایب رئیس – کلیه پیشنهادهای الحاقی قرائت شده و آنچه تصویب شدهاست البته منظور میشود حال قبل ازآنکه رای نهایی گرفته شود مذاکره درکلیات طبق آئین نام آخرپیش ازتصویب مواد جائزاست حال آقایان میتوانند درکلیات صحبت کنند. ملک مدنی – معذلک حال هم بنده معتقدهستم که باوجوداینکه این وضع هست موقعیتهای زیادی نصیب دولت شده وحالاهم باید دراین قسمت بخصوص دراین شرکت تلفن که بیاری خداوند دیگرتمام شدهاست جنابعالی باید ازفردا بادستگاهتان مجهزشوید وحوائج مردم را برآورید ویکی هم موضوع برق است که بایستی همینطور عمل کنید آقا این طبقات مستمند این طبقات پایین که پول ندارند که بروندوسه هزارتومان بدهندوتلفن بخرندبگذارند توی خانه شان چه کنند؟

عرض کنم وامی که درماده ۱۳ ذکرشده محدودنیست ومجلس شورای ملی بدولت اجازه داده که هرقدردلش میخواهدوام بگیرد درصورتیکه بنده این را محدودکردم به یکصدمیلیون ریال که نصفش برای شرکت تلفن باشد ونصفش برای دستگاههای ارتباطی دیگر وزارت پست وتلگراف ومحل پرداخت آنهم متفاوت خواهدبودآنکه مربوط به شرکت تلفن است ازمحل عایدات شرکت باید پرداخته شود وانکه مربوط به دولت ووزارت پست وتلگراف است ازمحل صرفه جوییهای وزارت پست وتلگراف پرداخت شودولدی الاقتضا دربودجه کل کشورمنظور میشودحالا آقایان مختارند. ملک مدنی – بنده چون درکلیات اجازه فرمودید خواستم چند کلمه عرض کنم حالاکه قانون بحمدالله خاتمه پیداکردوبه رای نهایی رسیدباید وزارت پست وتلگراف درنظرداشته باشد که مردمی که دراین طول مدت شکایت ازشرکت تلفن داشتندبرای اینکه وقتی یک تلفن میخواستند بگیرند هزار جور تشبث بایدبکند و هزار جور مشکلات برایشان درست بشودبایدبیاری خداوند وبافعالیتی که میکنند این مشکلات برداشته شودوعامه مردم بتوانندازاین دستگاه استفاده کنند برای اینکه دراین مملکت مامشکلاتی که داریم وقتی میتوانستیم حوائج مردم را تامین کنیم که خواستههای مردم تامین شود ویکی ازآنهاهمین تلفن است بنده دریکی ازموادهم عرض کردم ملاحظه بفرمایید شهرتهران چقدربزرگ شده بایدوسائل ارتباط تلفنی دردسترس مردم باشد این کارجناب آقای مهندس معظمی بایدبنظربنده دردرجه اول قرار داشته باشد که فوراوباسرعت انجام بشودوعملا ثابت بشو دکه وقتی که ازشرکت کل تلفن این اختیارگرفته شدوبدست دولت افتاداین شرکت تلفن جدیدمیتواند حوائج مردم را رفع کند (کریمی – فقط راجع به تهران نفرمایید راجع به شهرستانهاهم بفرمایید) همانطورکه جناب آقای کریمی فرمودند حوائج مردم را درشهرستانهاهم باید درنظربگیرید ورفع کنید هرجوراختیاری که میخواستیدمجلس شورای ملی بدون مضایقه داده با این اختیارات اگر خدمتی نکنید وغفلت وقصوری بشوداین غفلت وقصورمتوجه دستگاه دولت است نه مجلس شورای ملی ویک موضوع دیگرهم هست که خواستم تذکربدهم وان موضوع برق است که خاطردارم که جناب آقای مکی یکروز دراینجابیان کردند آقا مردم وقتی میخوهند چراغ برق توی خانه شان بشاد بایداینقدردچارزحمت باشند اینرادولت ملی جناب آقای دکتر مصدق که همه اصلاحات را شروع کرده وخودجنابعالی آقای وزیر کشاورزی دراینجا حاضریدبایدبرق را برای مردم تامین کنیدواگرنکنید برخلاف خواسته مردم است.

شعبه دوم پرونده انتخابات زرتشتیان دایر به نمایندگی آقای ارباب رستم گیو را مورد شور و مطالعه قرار داده و پس از مداقه در پرونده چون معلوم شد بر طبق مقررات قانون، انتخابات دوره شانزدهم قانونگذاری زرتشتیان در کلیه نقاط ایران انجام شده و در نتیجه آقای ارباب گیو به اکثریت ۲۲۶۰ رای از مجموع ۲۴۴۱ رای ماخوذ به سمت نمایندگی انتخاب شدهاند و در تاریخ پنجم اردیبهشت ماده ۱۳۲۹ اعتبار نامه از طرف انجمن زرتشتیان به نام ایشان صادر شدهاست و چون شکایتی در پرونده موجود نبود لذا شعبه دوم به اتفاق آراء صحت نمایندگی آقای ارباب رستم گیو را تصدیق و اینک گزارش آنرا برای تایید تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.

دیدگاهتان را بنویسید