تصمیم قانونی دایر بهابراز رایاعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخستوزیر ۱۳۵۰ – ویکینبشته

ه – ساختمان ۳ دستگاه واگون رستوران درکارخانجات تعمیرات اساسی طبق آخرین مدلهای خارجی برای قطارهایی که بین تهران وخرمشهرحرکت مینمایند. و – ساختمان ۲۳ دستگاه خانه برای کلیه کارگران در تهران و چهار دستگاه در بندر شاه در دست عمل است. ۳- گماردن عناصرنالایق وبی سواد برامورمهمه وعلت آن بودکه عناصرلایق وباسواد هر چند فاسدباشند کاملامنقادومطیع یک چنین دولتی نمیشوندتا مقاصد اورابتمام عیاراجرانمایند ناگزیردولت اشخاص نالایق را سرکارآورد که کاملامنظورش را اجرا نمایندچنانکه زیاددیدهایم اشخاصی که فاقدمعلومات قضایی بودهاند وتحصیلاتی نداشتهاند درراس امورمهمه گذاشته شدهاند آیا این اوضاع سهگانه برای انحراف یک جهانی ازآسایش کافی نیست؟

حرف خوب هم خیلی گفته میشود ولی از قوه به فعل آوردن آنها ترتیباتی لازم دارد اصول و به اصطلاح متدی لازم دارد که باید تصدیق بکنیم که هنوز نداشتهایم با اگر داشتهایم که داشتهایم و عادت نداریم این است که وقتی صحبت برنامه شدهاست اولا دو سه سال مقدماتش صحبت برنامه شدهاست اولا دو سه سال مقدماتش طول کشیدهاست برای اینکه به بینیم چه چیزها لازم است و چه نظرهایی باید اتخاذ کنند و بعدهم که تحقیقاتی شدهاست مطالعات مقدماتی شدهاست رسیدیم بمرحله تشکیل، تشکیل سازمان برنامه هنوز یکسال نگذشتهاست از عمرش در صورتی که کارهای برنامهای یک مقدمات مطالعههای دقیقی لازم ندارد در هر قسمتی اصلا خود تشکیل یک سازمان جدید که باید یک کارهای مهم و تولیدی و عمرانی بکند هر جزیش یک بحثی دارد و یک ترتیبات و یک مقدماتی لازم دارد، طول و تفضیل زیاد دارد که با حرفهای سابق چندان وفق نمیدهد زیرا وقتی که ما توجه بعمل داشته باشیم آنوقت میدانیم که مسئله آبیاری چه قضیه ایست و چه جور میشود وعده داد که فردا میشود یا یک ماه یا یک سال دیگر همینطور موضوعات دیگر راجع به رشتههای مختلف عمرانی و تولیدی که هرکدام یک بحث مفصلی است امور صنایع و معادن و صنایع است، راه است که یک جزء معادن و صنایع است، راه میخواهیم، تشکیلات میخواهیم که نه فقط جنبههای فنی ساختمانی و عمرانی دارد جنبههای اجتماعی هم لازم دارد بالاخره اینها یک مباحثی است یک زمینه خیلی مفصلی دارد تصدیق بفرمایید وقتی یک چنین سازمانی شروع میشود از روز اول نمیشود توقع داشت که صد در صد موافق منظور و مقصود باشد بنده تصدیق میکنم که نواقصی در کارمان هست ولی اگر نواقص هست باید یک قدری فرصت بدهیم، یکقدری حوصله داشته باشیم که در ضمن عمل نواقص و معایب را رفع کنیم (صحیح است) اگر از روز اول یک امر تازه غیرمتعادی، کوچکترین انحرافی را بچسبیم و وقت را صرف آن بکنیم بالاخره از اصل موضوع و از آن راه مستقیم منحرف میشویم (یکنفر از نمایندگان ـ متاسفانه انحراف شدهاست) به عقیده بنده صبر بفرمایید عرض مرا گوش بدهید آنوقت هر جزیش را بنده حاضرم توضیح بدهم بالاخره تمام این جزییات ومعایب اعم از بزرگ یا کوچک را باید رسیدگی کرد و رفع کرد باید اعتراف کرد که ممکن است انحرافی در کار باشد ولی من مقصودم این است که آن را نباید دلیل قرار داد برای بدی کار و بد بودن موضوع و اساس ما الان یک دستگاهی داریم و یک کار وسیعی داریم تمام این رشتهها دستگاه میخواهد بنده اینجا یک دفعه دیگر عرض کردم یک کلمه میگویم اصلاح کشاورزی چندین رشته کار دارد چندین ده نفر متخصص و مقنن لازم دارد که در هر قسمتش کار بکند اینها اجزاء میخواهد بالاخره اینها وسایل میخواهد (شوشتری ـ تدریجی الحصول است) هر چه سعی کنیم که محدود و مختصر باشد بازاز آن نقطه نظر اصل کار که ملاحظه میکنیم زیاد است، بزرگ است و بالاخره این را اگر تمام اوقاتمان را صرف بکنیم که یک نفر عضو زیاد است یا پنجنفر عضو زیاداست از اصل موضوع دور میافتیم بنده این نظر را خودم دارم که هرچه کار سهل و ساده باشد و هر چه مختصر و کم کار باشد بهتر است اما یک قسمت را از ابتدا نمیشود فهمید باید درعمل دید، جمع آوری کرد عقیدهام در عمل این است اما از روز اول آن نقطه آخر رادر این جور تشکیلات نمیتوان دید اعتراضی است میگویند که حقوق فلان عضو خیلی زیاد است یا فلان عضو بی جهت استخدام شده اینها قابل رسیدگی و قابل اصلاح است اما عرض کنم که یکمقدار زیادیش هم اغراق آمیز است مثلا میگویند ماشین نویس، یک عده زیادی مشاور و متخصص خارجی داریم باید یک اشخاصی باشند که بزبان آنها آشنا باشند مثلا تند نویس اینها لازم دارند ماشین نویس استنوگراف لازم دارند خوب این یک چیزی است که کم است و وقتی پیدا شد یک حقوقی میخواهد که البته باید این حقوق را بهشان داد و آنها را راضی کردهمه آقایان تصدیق دارند که حقوقی که امروز داده میشود فرد، فرد که نگاه کنیم زیاد نیست مجموع تشکیلات ما زیادی دارد و اگر به زندگی همان اشخاصی که میگویندحقوق زیادمیگیرند دقت بکنند میبینند که بزحمت حقوق آنها مخارج آنها را تکافو میکند (صفائی ـ ولی این حقوقی که میگیرند سایر مستخدمین را مایوس کرده) بالاخره اینها یک کارهای حساسی است و یک اشخاص مخصوصی برای این کارها لازم است وبایدراضی باشند که بیایند کار بکنند یک نکته دیگر هم که تذکر میدهم این هم برای توضیح است که متوجه باشید درسازمان برنامه یک محدودیتهایی است اولا ساعات کار زیادتر است، صبح و عصر است و شبها هم کار میکنند بدون اینکه اضافه همانطوری که در سایر ادارات معمول است برای ساعات اضافه کار بگیرید و حقوق آنها همین حقوق مقطوعی است که میگیرند هر قدر هم کار زیاد داشته باشند باید بکنند ولی فوق العاده و اضافه کار نیست و دیگر اینکه کار آزاد در خارج نمیتوانند داشته باشند در صورتی که اغلب اعضای ادارات وزارتخانههای ما در ساعات فراغت میتوانند کار آزاد بکنند ولی در سازمان برنامه معمول است کسی که آنجا وارد شد نمیتواند کار آزاد بکند بالاخره محدود است.

پاکستان فوق العاده نسبت بمناسبات با ما علاقمند است و البته این مناسبات سوابق ممتدی دارد که مربوط میشود بروابط فرهنگی، ادبی، سیاسی در پاکستان حتی تا ۲۰۰ سال پیش زبان رسمی آنجا زبان فارسی بوده و هر چند بیگانگان سعی کردند درظرف ۲۰۰ سال که نفوذ زبان فارسی را بکاهند هنوز کمتر پاکستانی یافت میشود که با زبان شیرین فارسی آشنا نباشد و یا از اشعار سعدی و حافظ مقداری شعر حفظ نداشته باشد (صحیح است) آخرین مرد شاعر بزرگ معروف پاکستان مرحوم اقبال بود که جمعه گذشته در سفارت کبری پاکستان بیاد ایشان جشنی برپا بود وعده زیادی از ادبای ایران در آن جشن شرکت داشتند این مرد بزرگوار در شش جلد دیوانی بزبان فارسی شعر سرود و این مرد بود که کلمه پاکستان را بملت پاکستانی ابلاغ کرد و اظهار داشت که ملت پاکستان در آن قسمتی که اکثریت با مسلمانها نبود نمیتوانند با هندوستان بزرگ یکی باشند این فکر را داشت با اینکه عمر خودش وفا نکرد که استقلال کشو رخودش را ببیند بهر حال یک کشور عظیم مسلمان با ۸۰ میلیون جمعیت بوجود آمد البته برای ماموجب تاسف بود که بین پاکستان و هندوستان اخلافاتی بشود ولی در نتیجه حسن سیاست دو زمامدارد بزرگ لیاقت علی خان نخستوزیر پاکستان و نهرو نخس وزیر هندوستان این اختلافات بحمدالله برطرف شد و بنده خواستم اینجا اظهار خوشوقتی کرده باشم موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم موضوع اعتصاب دانشجویانی است که چند روز است از تحصیل دست کشیدهاند.

نمىدانم این عناصرى را که حتى در سر کلاس هم دست برنمىدارند از اجراى سیاستهاى شومشان اینها را دستشان را کوتاه میکنند یا نه؟ شمس الدین حسینی – من عرض داشتم جناب آقای دکتر سحابی در این رابطه مطلبی را که دولت می داند . نسبت بیک جا بیشترخرج شود وجای دیگرکمترمثلا درتشکیلات ارتشی دولت ممکن است دریکجا ویک سرحدزیادتر خرج بکند ودریک جاهایی که احتیاج نداردکمتر دریک شهربزرگی ک جمعیت زیاددارد ممکن است تشکیلات ارتشی نباشد ولی فرهنگ اینطورنیست فرهنگ مال جمعیت است هرجاجمعیت بیشتراست فرهنگ بایدوسیعتر باشد (صحیح است) پول فرهنگ را مردم میدهندوقتی جمعیت زیادتربود پول بیشتر میدهدوحق دارند تقاضاکنندجناب آقای ناظرزاده فرمودند ممکن است درجایی که جمعیت کم باشد ولی دانش آموززیاد باشدبنده نمیتوانم این راتشخیص بدهم یک جایی که جمعیتش زیادتراست داوطلب تحصیلش هم مسلمازیادتراست (ناظرزاده – من ازایرادشماتعجب میکنم) (فرامرزی – ممکن است که سکنه جایی بیشترعلاقه داشته باشند) بنابراین ازهرحیث بعدالت نزدیکتراست که هرچه جمعیت بیشتراست آنجابیشترداده شود اماراجع به پیشنهاد آقای معتمددماوندی من معتقدم که این پیشنهاد دست دولت را میبندد اگر دولت یک چیز ضروری یک خرج لازمی داشت درمرکز شهرستان مطابق پیشنهاد ایشان خرج را باید ببرددردهات واین صحیح نیست نظردولت هم بایستی تامین گردد و من قطع دارم دروزارت فرهنگ باین موضوع توجه خواهند کرد و برای اینکه لایحه زودتر تصویب شود من ازایشان تقاضامیکنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

دراین اواخر فسادوانحراف بجایی رسیده بودک هاگرکارمند باقوت نفس ووجدان از اجرای اوامر دولت یاوزیردادگستری سرپیچی کرده ومیخواست وظیفه قانونی خودرا انجام دهد طوری اورا ازبیخ وبن ریشه کن میکردند که دیگرنتواند برسرکارحساس بماندچنانکه زیادوتکرار دیدهام عناصرصالح دادگستری به سبب انجام وظیفه پیوسته هدف ناملایمات شده وازکار برکنارومورداستهزا وعتاب کارمندان نادرست واقع میشدند این هم طبیعی است که کارمند ضعیف وبی شهامت همینکه احساس کرد بایدآلت اجرای منویات حکومت باشدوعدالت جزاسم ویک فرضیه خیالی بیش نیست اوهم منحرف شده پیرامون استفاده وسایرمنویات سوء خودمیگردد. اول – اصلاح قوانین دادگستری خاصه اصلاح قانون استخدام قضات درنخستین وهله زیرا قوانین سابق استخدام قضات یک سپرآهنینی شده بود که کارمند فاسد درپشت آن خودرامحفوظ ومصون ازهرگونه تعرض میدانست ووزارت دادگستری بهیچوجه توانایی قانونی نداشت که به کوچکترین قاضی دادگاه دست بزند چنان قانون را برای خودحرزمحکمی فرض کرده بودند که درمحیط آن هرگونه عملی را که میخواستندانجام میدادند واین جانب قبل از تصدی وزارت دادگستری طی افکارصالحی که داشتم تشخیص داده بودم که باقانون سابق استخدام قضات برای اصلاح دادگستری هیچ راه ورخنه نیست وچاره بجزتغییرقانون مزبور دراندیشه نمیآید این بودکه درهمان اول وهله توجه خاص به تغییر قانون استخدام کرده که در زیر لوای آن بتوانیم دست عناصر فاسد و نالایق وبی تناسب را از کار کوتاه وآنهارا ازحرز مصونیت بیرون کنیم وچون اجرای این فکرباراده من به تنهایی ازلحاظ انتقاد کارمندان زیان برورعایت بی طرفی وامکان اشتباه زیبنده نبود ناچار درقانون استخدام قضات مادهای که اختیارواجازه تشخیص عناصرفاسد را بیک کمیسیون ۵ نفری بدهند گنجانیده وبتصویب آن جناب رسید سپس مطابق همان ماده کمیسیون ازمبرزترین قضات صالح مورداعتماد و معمرتشکیل وبانهایت بی طرفی وباشهامت کامل وظیفه خودرا انجام دادند.

علیهذا گسترش بیشتر همراه با اصلاح کیفیتتعلیمات عالی احترازناپذیر است ولی باید یادآور شد که این توسعه باید در جهت ترجیح رشتههای علمی و فنی باشد و در میان رشتههای انسانی واجتماعی و نظائر آنهم اولویت به آن دسته از تحصیلات که به نیازهای جامعه صنعتی جدید پیوند دارد داده شود. چون دو روز قبل از این پیش آمد، محسن ساعت مکب را باو داده بود که برای مرمت به ساعتساز بدهد. ذکایی – عرض کنم بنده با کفایت مذاکرات از این نظرمخالفم که مادرمواقع دیگرفرصت پیدانمیکنیم که نواقص فرهنگ را تذکربدهیم بنده میخواهم تقاضاکنم که اجازه بفرماییدبنده عرایضی دارم نظریات خودم را عرض کنم.

دوم – تامین معیشت قضات: بی اعتنایی ولاقیدی حکومتهای تحمیلی درتامین حقوق کارمندا قضایی بدرجه بودکه قاضی بدبخت فاقد توانایی تامین حداقل ضرورت زندگی میشد قضات درست کارباحالت مبتذل وحقارتی زندگی ومردم هم با چشم حقارت به آنهانگاه میکردند همان نگاهی را که به یک فردمحقرپست میکردند باید تصدیق کرد که چنان چه قاضی در انظار حقیر و کوچک جلوه کرد قضاوت او بهیچ وجه تاثیرننموده وایجاد اطمینان وروح تمکین درمردم نمیکند وبا این حال دولتهای تحمیلی انتظار و توقع درستی هم ازقاضی که فاقد توانایی ازدرمان بیماری خود و خانواده اش بوده داشتهاند مثل اینکه از درک واحساس عوامل طبیعی بکلی دوربودندکه ازگرسنه وبرهنه نمیتون انتظاردرستی داشت مطالعه دراین قسمت مراوادار کردکه پیشنهادبالابردن واحدحقوق قضات را به آقای نخست وزیرتقدیم کنم جای تشکراست که مورد تصویب واقع گردیداینهم بعرض برسدکه تصورنفرمایید این اندازه ازاضافه حقوق کاملابزندگی قضات وحیثیت آنها رساست ولی ضعف بنیه مالی پیشنهادافزایش بیش ازاین را اجازه نمیداد امیدوارم درصورت گشایش درخزانه کشور یک برابردیگراضافه شود وبرای سال ۱۳۳۲ درصورت گشایش دولتی که مصدر کاراست بایداضافه بیشتری را درنظر بگیرد.

عجب دراینجا است که این دولتهای تحمیلی ابتدادربرنامه که میدادنددم ازفساد دادگستری ولزوم اصلاح آن میزدندولی بعد ازاستقرارزمامداری خوددرانحراف وخرابی آن میکوشیدند ومعلوم بود که فریادوفغان برای ریاکاری وفریب دادن مردم است. ز- ایجاد شرکت تعاونی عمومی برای کلیه کارکنان راه آهن دردست اقدام است. د – حفرحلقه چاه عمیق درایستگاههای قم وقزوین ومیانه وتهران واندیمشک بمنظوراستفاده لکومتیوها وپرسنل ایستگاهها وآبادی محل بهمین منظور ۸ حلقه چاه عمیق دیگر درطول خطوط راه آهن حفرخواهدشد که دردست عمل میباشد.

ب – تعمیرنمودن سه دستگاه لکومتیو فروشتال ازقبرستان لکومتیو هاوواگذاری آنهادرسه ماهه اخیر به سرویس (این مقدار علاوه بر۹ دستگاهی که در۹ ماه قبل طبق دستورازقبرستان لکومتیوها تعمیروبه سرویس واگذار شدهاست میباشد) موجب امکان حمل مقدارزیادتری کالاشدهاست. این پل تاریخی که بر روی رودخانه کرج بنا شده، امروزه به عنوان یکی از آثار ملی ایران است. این قانون در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. کشاورز صدر ـ حالا به عنوان مخالف صحبت میکنم.

حالا که دهان قصهگوی ترا بستهاند. عمده وعلت العلل انحراف دادگستری ازسیرصحیح منظم همانا رویه وسیره بعضی ازدولتهای وقت بود که نمیخواستند دادگستری کشورایران سروسامان منظمی داشته باشد چه آنکه زمامداری آن دولتهای تحمیلی وقت باجازه وتمایل افکارعمومی نبودتادرانجام وظیفه آزاد ودراختیارخود باشندبلکه براثریک تعهداتی دربرابربیگانه ونفوذعوامل داخلی مسندحاکمیت را اشغال وناگزیربودند درموقع زمامداری خویش منویات دیگران را ازبیگانه وخودی بموقع اجرابگذارند اینگونه دولتهای اسیرتعهدات ناچاردرموقع زمامداری بایستی کارمندانی برسرامورحساس بگمارند تا بتوانند تعهداتی را که کردهاند ازاین راه اجرانمایند دراین صورت پرواضح است که کارمندان صحیح وباوجدان مطیع ومنقاد چنین حکومتی نشده وحکومت هم بحکم اجبارکارمندی را که قلاده انقیاد داشته باشد سرکار خواهدآورد تکرار اینگونه دولتهاواستمرارآن رویه ناپسند بتدریج چرخ دادگستری را منحرف ساخته ودرنتیجه راه کجی را که بمنظور نمیرسانید پیمود.

گزارش وزارت دادگستری: درآغازاین گزارش ازباب مقدمه ناگزیریم نخست اسباب وعوامل انحراف گردونه دادگستری را ازمحوراصلی خود بنگارم سپس اصلاحاتی که بعمل آمدهاست باستحضاربرسانم زیراتشخیص اصلاح کاملا موقوف به تشخیص عوامل انحراف وخرابی است وچنانچه عوامل فسادشناخته شدمیتوان یافت که وسایل اصلاح چیست اقداماتی که شده متناسب با خرابیها بودهاست یانه؟ خلاصه بی نظمی ورواج بازاررشا وارتشا وتصدی اشخاص نالایق ملت ایران را بشدت برانگیخت که ازدولت ملی خودبخواهداصلاح دادگستری را درماده اول برنامه خودقراردهد. ۱- بی نظمی کامل دراموردادگستری که بطور کلی کارمندان نه علاقه بحضور درپشت میزخودونه دلبستگی بانجام وظیفه داشتند ومسئولیتی وجودنداشت کیفری هم دربین نبودفعالیت وانجام وظیفه مورداستهزا شده بی نطمی ولاقیدی طوری بالاگرفت که موجب شدپرونده وکارهای مردم درانبار بصورت تل انبوده درآمده بود واین اوضاع واحوال رقت بار کوچکترین تاثیری درروحیه کارمندان نکرد.

دیدگاهتان را بنویسید