ترجمه فارسی به فارسی دری – هیت نو: ترجمه تخصصی، مرکز خدمات ترجمه

از این سبب خضوعانه پیشنهاد می نمایم تا با پیروی از این اصل که:” فرهنگ را نباید سیاسی ساخت، بلکه سیاست را باید فرهنگی ساخت ” ، استفاده نموده و در معرفی بزرگان محیط خویش، بدون در نظرداشت وابسگی ها، تعلقات، سلیقه ها و ذائقه های سیاسی- اجتماعی در زندگی فردی شان، صادقانه اقدام نمائیم، تا باشد سهم مان را من حیث وارثان گنجینه های تاریخی-فرهنگی محیط مان، برای نسل های آینده خدمتی را انجام داده باشیم،تا از زیر فشار انتقادات نسل های آینده، اندکی در امان بوده باشیم. حاصل این سمینار کتابی شد با همین عنوان و کتاب دیگری که یکی از اساتید زبان پشتو تالیف کرد با عنوان “ضرب المثل های فارسی رایج در زبان پشتو” و مقاله ای طولانی که دو سال پیش بر اساس درخواست روزنامه ی خراسان برای درج در ویژه نامه ای به مناسبت سالگرد تولد فردوسی برای ویژه نامه تدوین کردم که متن کامل آنرا در ذیل این مطلب می توانید دانلود نمایید.

این لیست حاوی ۳۰۰۰ وازه متداول زبان انگلیسی در هر دو بخش نوشتاری و گفتاری است که بر مبنای ۳۹۰ میلیون موجود در Longman Corpus Network آمده است. برگزاری موفق و نتیجه بخش سمینار فوق بنده را به فکر برگزاری سمینار دیگری از ابعاد حضور فرهنگی ایران عزیز و بزرگ در شبه قاره کشاند که باز هم ان شاءالله ثمره اش را برایتان خواهم نگاشت، بعون الله و قوته. از آقای دکتر راج ولی شاه ختک خاطره ی دیگری هم دارم که ان شاءالله در زمانی مناسب خواهم نوشت.

ویژه گی این ترجمه در آنست که تمام کلمات اصیل دری که عجالتاً در ادبیات افغانستان متروک شده ولی به قوت خود در ادبیات اردو وجود دارد، در این ترجمه دست نخورده باقیمانده است. ولی در میانه ی سده ی سوم، با طلوع دولت یعقوب، ورق برگشت و به فرمان امیری که از میان تودهها برخاسته بود و جز زبان نیاکان خود زبانی نمیدانست، دری رسماً زبان نوشتار شد. ترجمهها و تالیفات بیشمار ایرانیان به زبان عربی در دو سه سدهی نخستین هجری مهمترین نشانهی این پیروزی موقتی زبان عربی است و نشانهی این که ایرانیان کم کم خود را برای یک کوچ فرهنگی و وداع با گذشته آماده میکردند.

آ. عثمانوف که در کار دو سیمینار افغانی در بارهء خوشحالخان اشتراک کرده بود در سال 1982 در کابل کتاب خوشحال ختک و مکتب ادبی اش را نشر کرد، که در آن تمام مواد پژوهش چندین سالهء خود را جمعبندی کرده بود. الفت قبلاً در کنگرههای بین المللی ادبی (مونشن1957) و مسکو 1960 اشتراک کرده و مقالاتی را پیرامون اشعار خوشحال ارائه کرده بود. چاهیست که هاشم بن عبدمناف آن را کند، و اسدبن هاشم آن را به عدي بن نوفل بخشید. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال فرمایید. ولی از یک سو هر چه گروه زبانهای خاوری و باختری، با گذر از دورهی کهن به دوره ی میانه، از یکدیگر دورتر میگشتند، و از سوی دیگر هر چه همبستگی سیاسی، ملی و فرهنگی، میان تیرههای ایرانی نزدیکتر میشد، به همان اندازه نیاز به یک زبان رسمی فراگیرتر میگشت.

وی در آنجا شامل لیسۀ (مکتب ثانوی یا عالی) ابن سینا (ابو علی سینا)، گردیده و بعد از فراغت از صنف دوازدهم برای مدت سه و نیم سال در یکی از دفاتر دولتی بکار رسمی تقرر حاصل کرد. در سال 1809 نویسندهء این کتاب بحیث نمایندهء دیپلماتیک بریتانیا در پشتونستان شرقی قرار داشت. این لیست نیز به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد. I – فارسی نو (دری) این زبان مهمترین زبانها و لهجه های ایرانی است، و آن دنبالهء فارسی میانه (پهلوی) و پارسی باستان است که از زبان قوم پارس سرچشمه می گیرد و نمایندهء مهم دستهء زبانهای جنوب غربی است.

از این رو باید گفت که پارسی باستان یک زبان نوشتار ادبی و کهن بود که با زبان گفتار فاصلهی زیاد داشت و زبان نوشتار پارسیگ، اگر چه دنبالهی آن زبان است، ولی دنباله ی راست آن نیست، بلکه از زبان گفتار سخت تاثیر دیده است. در هر حال از میانه ی سدهی پنجم هجری، با نفوذ بیشتر زبان و سبک تازی در نوشتههای فارسی، هر دو سبک دری و پارسی که در سدهی چهارم متداول بود از رواج افتاد، بهویژه سبک دری، و به همین دلیل آثار آن نیز بیش از آثار سبک پارسی دستخوش نابودی گردید و بسیاری از واژههای مهجور آن که در سده ی چهارم به زبان فارسی راه یافته بود و نمونههای آن در لغت فرس اسدی دیده میشود، سپس تر در زبان فارسی کهنه شد و از کار افتاد.

همچنین خلاصهای از لغتنامه با عنوان فرهنگ متوسط دهخدا در دو جلد در سال ۱۳۸۵ به چاپ رسیده است، بنابراین میتوان گفت طی این مدت مؤسسه همراه با روند تکنولوژی پیش رفته است. لغت نامه بزرگ دهخدا شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. دوم، آوردن الفاظ موصوفه و مراد داشتن یک معنی که مفید غرض بود و از معنی ثانی غیر تناسب لفظی مقصود نباشد و این را لوازم ضمنی گویند. من لازم دیدم تا پیش از آنکه این “معرفی”، فسبکی شود، آن را به یکی از سایتهای معتبر انترنیتی، که خواننده های بیشماری دارد، ارسال نمایم.

Babylon نرم افزار پیشتاز فرهنگ های لغت و ترجمه متن است. براي آشنايی با ديگر فرهنگ ها و كتاب های دربرگيرنده ی اين گونه واژهها، نگا. دورۀ آموزش دهاتی را در همین دهکده تا صنف سوم به پایان رسانید، دورۀ ابتدائیه را در مکتب های ابتدائیۀ “فطرت” درواز و “رحمت” شغنان الی کلاس ششم تکمیل نمود و بعداً جهت پیشبرد آموزش های عالی تر، پس از سپری نمودن امتحان کانکور در شهر فیض آباد، رهسپار کابل پایه تخت افغانستان گردید. از 25 مقاله در مجموعهء 1966 جالبترین مقاله ها به خادم که در آن تفاوتهای شعری میان خوشحال و رحمان بابا و س.ر.

در درازنای سدهء 19 عمدتاً بریتانیاییها به آموزش آثار خوشحال مشغول بودند، و آن علت تاریخی داشت: حضور فعال نظامی- سیاسی بریتانیا در مناطق پشتون نشین، لزوم عملی آموزش زبان و همچنان ادبیات پشتو را مهیا ساخته بود. ش. بموجب تصویبنامهء هیئت وزیران نام «بمپور» به ایرانشهر بدل گردید. خیرالبیان اثر دینی تصوفی دربارهء مراحل کشف حقیقت درنیمهء قرن 16 تقریباً همزمان با اثر کجو خان ترتیب گردید. به سخن دیگر: زبان فارسی تا زمانی که تنها زبان گفتار بود به آن دری میگفتند و نه پارسی، ولی پس از آن که در میانهی سده ی سوم هجری به جای زبان پارسیگ زبان نوشتار گردید نام پارسی هم بدان داده شد و از این زمان دارای سه نام گردید: پارسی، دری و پارسیدری.

از این گفتهی عنصرالمعالی نیک پیداست که او پارسی را از پارسی دری که در آن زمان به فارسی مردم خراسان میگفتند، جدا دانسته است. از تصادف نیک در سال 1359 خورشیدی دانشگاه کابل در بخش فاکولتۀ زبان و ادبیات خاصتاً در دپارتمنت انگلیسی امتحان اختصاصی کانکور را روی دست میگیرد، و دوست ما نیز از این فرصت استفاده نموده شامل امتحان اختصاصی رشتۀ انگلیسی میشود و کامیاب میگردد که به تعقیب آن شامل صنف سوم فاکولتۀ زبان و ادبیات دانشگاه کابل میشود.

در سال 1964 زیر نظر س.ر. درآنها موادی از سیمینارهای بین المللی که تحت نظر اکادمی مذکوردرسالهای 1966 و 1971 دایر شدند، نشر گردیدند. ونشرات پشتوتولنه (اکادمی افغان) را ملاحظه و رسیدگی می کردم ودروس تاریخ زبان فاکلته ادبیات را حاضر می کردم» علامه حبیبی ازسال 1306ش، تا1310ش معاونت مجله هفتگی طلوع افغان را بعهده داشته وازسال 1310- 1319ریاست همین مجله را که به دو زبان پشتو وفارسی منتشر می شد را بعهده گرفت. به سخن دیگر، زبان فارسی سدهی چهارم هجری را میتوان به دو سبک بخش کرد.

همچنین در کارنامک ( بخش ۵، بند ١) صورت ماهیگ به معنی مادی آمده است. از آنجایی که برگردان کتاب 282 صفحه یی زمان درازی را میخواهد و از سویی در آن مطالب تکراری و بیشتر علمی- پژوهشی بطور مفصل بررسی شده اند، مترجم به بخش کم ولی مهم کتاب بسنده کرده و آنرا در اختیار خوانندگان ارجمند قرار میدهد. شرح وقایعی است که درگذشته به وسیله آدمیان در روی زمین انجام شده است و تحولات جامعه را مورد مطالعه قرار می دهد. از آنجمله میتوان از خِوِیشکی ارزانی (حدود 1648)، همکار و دستیار بایزید و نویسندهء زندگینامهء روشان علی محمد شینواری (وفات در حدود سال 1648)، نواسه اش میرزا انصاری (در حدود سالهای 1630/31 درگذشته است) و ادامه دهندگان راه او دولت لیونی (تولد حدود 1591/92- وفات پس از 1658) و وصیل روشان (که پس از 1648 وفات کرده) نام برد.

در کتاب موصوف بنام «قهرمان ملی خوشحالخان» که در سال 1966 انتشاریافت، نویسنده به ارزیابی همه جانبهء اشعار شاعر بمثابهء «قافله سالار ادبیات پشتو» پرداخته است. رهبر نامور پشتونها و شاعر کلاسیک خوشحالخان ختک (1613- 1689) در واقعیت بنیانگذار ادبیات نوشتاری ملی افغانها (پشتونها) میباشد. در سال 1957 در پشاور کتاب منتخبات اشعار خوشحالخان با ترجمهء اردو که توسط سیدانورالحق صورت گرفته بود، از چاپ برآمد. ایشان بعد آن در سال 1357 خورشیدی به دورۀ مکلفیت عسکری سوق داده شد، و این زمانی است که بحران های جنگی تازه در کشور آغاز گردیده بود.

این عامل سبب میگردید که جای اصطلاحات و افاده های دری افغانستان به کلمات فارسی ایران سپرده شود ، تا آثار مورد نظر زمینۀ نشر بیابند . 5- یاد داشت های شخصی این دوستان به قلم خود شان. بدون تردید هر نوشته ای، به شمول برگه موجود، دارای کاستی ها می باشد ، از این سبب از همه دوستان احترامانه خواهشمندیم ، در غنامند سازی آن با ما و سایر شهروندان شغنان یاری رسانده و در معرفی داشته های مادی و معنوی شغنان و شخصیت های فرهنگی ، عقیدتی و اجتماعی محیط زیبای مان، سایر افراد تحصیل کرده شغنان را که امروز در محیط شغنان و افغانستان نیستند، اما روح، روان، احساس، خرد و وجدان شان با مردم شان است، یاری رسانند.

فرهنگ اصطلاحات انگلیسی بهفارسی شامل اصطلاحات و عبارات رایج در زبان انگلیسی است که در نوشته و محاوره بهکار میرود. این دو سبک، جز آن وجه تمایزی که از آن نام رفت، در سادگی و کوتاهی جملات و فقدان آرایشهای لفظی و کمی واژهها و عبارات و امثال و حکم تازی، وجه اشتراک دارند. غوغا دو گروه شدند و با لشکریان در کارزار ایستادند. از ویژگی های برجسته این دیکشنری می توان به پشتیبانی کامل از فایل های LD2/LDX با هزاران پایگاه داده رایگان، تلفظ صوتی طبیعی و انسانی، یادگیری کلمات محبوب در هر روز، امکان کپی پیست کردن کلمات برای ترجمه سریعتر، یادآوری لغات، ویژگی تعاملی تلفظ برای کمک به بهبود تلفظ شما، ذخیره کلمات مورد علاقه اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید