تبریز: همه چیز در مورد شهر تبریز (جاهای دیدنی، تاریخی، هتل و )

پروازهای مستقیم از استانبول به تبریز (13 پرواز در هفته) ، توسط خطوط هوایی ترکیه (7 پرواز) ، هواپیمایی ایران (2 پرواز) و هواپیمایی ATA 2 پرواز انجام می شود. در یکی از قدیمیترین خیابانهای شهر تبریز (انتهای خیابان شریعتی جنوبی) کافه پام فیلیا واقع شده است. کریمی – درجلسه گذشته یک تصادف تاریخی شد که بنده خیال میکنم سابقه نداشته باشد آقایان تماشاچیها از تشکیل جلسه ابرازانزجاروتنفرکردندنسبت به یکی از وکلایی که پایه انتخاباتش هم بنظربنده غلط بودهاست تظاهرات مردم علیه آن کسی که ازجلسه خارج شداین خوب بودکه درصورت جلسه هم منعکس بشودگرچه عبارتی نوشته شده ولی خروج او را ننوشته انداستدعامیکنم دستوربفرماییدرفتن آقای میراشرافی راخوب بودمنعکس میکردند.

آنچه بنده را بدولت آقای دکتر مصدق خوشبین و امیدوار و مطمئن میسازد شخصیت بارز و میهن پرستی خود او و اعتمادی است که بحسن انتخاب ایشان نسبت باعضای دولت دارم وگرنه برنامههایی دلفریبتر و الفاظ و عبارات درخشندهتر و امیدبخشتر از برنامه فعلی دولت دیده و شنیدهام ولی اکثر برنامههای دولتهای سابق کمترین اثری درپی نداشته و فقط از دهان رئیس دولت خارج و در فضای مجلس محو گردیدهاست؟

نیت و شخصیت آقای دکتر مصدق تاکنون بقدر کافی مورد سنجش و موشکافی دوست و دشمن قرارگرفته و آنچه از یک سیاستمدار پاکدامن ساختهاست از ایشان بمنصه ظهور و عمل رسیدهاست ولی باید در نظرداشت هر چه فداکاری و تحمل و سکوت یک ملت در برابر ناملایمات بیشترشود وظیفه و مسولیت زمامدارانش افزونتر و سنگینترمی گردد و آنچه بنده بیاد دارم کمتردولتی نظیر دولت آقای دکتر مصدق متکی به نیرو و حمایت ملت بوده و بندرت طبقات مردم نسبت به مسائل اجتماعی و کشورداری مانند امروز علاقه و کنجکاوی مراقبت بخرج دادهاند. بنابراین آنچه با اختیارات و پشتیبانی کنونی از دولت آقای دکتر مصدق مورد انتظار و توقع بود این است که چهارچوب الفاظ را در هم شکسته و یک برنامه تحولی که بتواند بر روی خرابه تشکیلات و قوانین فعلی سازمان یک ایران نوین را بر پا سازد تقدیم مجلس نمایند زیرا اگر فرصتی که اکنون بر اثرمساعدت زمان و موقع شناسی ملت ایران بوجودآمده بالیت ولعل و مسامحه و تعلل از چنگ برود خدا داناست، که دیگر بار، نظر چنین فرصت چه وقت و بچه قیمت بدست ایرانی بیافتد، پس بر زعما و عقلا و متفکرین قوم است که شخصیت خود را از اغراض و مقاصد کوچک شخصی فراتر برده و حداکثراستفاده را بنفع ایران بنمایند.

در مرحله سوم به برقراری مالیاتهای جدید مستقیم و در صورت ضرورت مالیاتهای غیرمستقیم بپردازد باتوجه به رعایت اصول حق و عدالت و مراعات حال طبقه فقیر و خرده پا و تصریح اینکه اضافه مالیاتهای وصولی در اثر قانون جدید مالیاتهای بعدی نخواهد شد بلکه پس از حصول گشایش در وضع مالی دولت دوباره بماخذ اولیه تقلیل خواهد گردید و با توجه باین نکته که مامورین مالیاتی ببهانه اجرای این تصمیم طبقه عاجز و ناتوان را مورد حمله و تعرض قرار ندهند و موجبات نارضایتی مردم را فراهم سازند. ما وقت مجلس را گرفتیم لایحه مجلس سنا مطرح بود و میخواستیم زمینی را به مجلس سنا بدهیم برای ساختمان بدون اینکه تکلیف آن را معلوم کنیم آمدهایم چسبیدهایم به یک لایحه دیگر امروز هم فوریت این لایحه مطرح است و بعد یک لایحه دیگری جایگزین این میشود و این کار به هیچ وجه صحیح نیست نظامنامه مجلس شورای ملی صریحا گفتهاست که هیات محترم رئیسه با حضور روسای کمیسیونها برنامه دو هفته مجلس را معین میکنند که آقایان بدانند که در هر جلسه چه مطرح میشود بنده که نماینده مجلس هستم و صبح که میآیم به مجلس باید بدانیم که در دستور مجلس چیست اگر موافقم دلایل موافقتم را بگویم و اگر هم مخالفم دلایل مخالفتم را اینجا اظهار کنم و الان این لایحه لوله کشی یک چیز غیر مترقبهای است که اینجا آمدهاست مطرح شود (صدری – قبل از عید در دستور بودهاست) الان ذهن بنده حاضر نیست برای این کار تا ذهنمان حاضر بشود و در این گزارش مطالعه کنیم بهتر این است که لایحه فروش زمین را که مجلس سنا از مجلس شورای ملی تقاضا کرد و مجلس میخواست به مجلس سنا بدهد مطرح شود چون آن گزارش مطرح بود و پیشنهاد آن هم قرائت شده و دو تا سه پیشنهاد دیگر باقی نمانده بود و میبایستی آن دو سه پیشنهاد خوانده شود و تکلیف آن معین بشود آقای رئیس هم گفتند که این لایحه جزو دستور است و به علاوه آقای صالح هم در مجلس راجع به عملیات الکساندر کیپ شرح مبسوطی فرمودند که ما تماما گوش کردیم حالا نمیدانم چطور شد که تمام اینها به کلی فراموش شد که هر کس بیاید و پولهای مملکت ما را اینطور حیف و میل بکند و کارهای مملکت نا تمام بماند آن وقت دو مرتبه ما بیاییم باز به همان اشخاصی که این طور تخلف کردهاند قرار داد منعقد کنیم.

در تایید این مطلب و در تعقیب این قسمت از متمم قانون اساسی که صرف تعیین قوای مملکت شدهاست سه قسمت مشخص دیگر موجوداست که دارای سه عنوان مختلف زیرمی باشد: (حقوق اعضای مجلسین) (راجع بوزراء) (اقتدارات محاکمات) و بسهولت میتوان گفت که این سه قسمت مشخص با عناوین مربوطه نیز در تحکیم اصل انفصال سه قوه دستگاه حکومتی از یکدیگر بکار رفتهاست. از لحاظ ضیق وقت اجازه میخواهم بعد از ذکراین مطلب باختصارکه بعقیده بنده سرلوحه اصلاحات باید اصلاح قانون انتخابات و قانون استخدام باشد فقط یک پیشنهاد بخصوص را بعرض نمایندگان محترم و هیئت دولت برسانم که انجام آن نیز نه قانون و نه بودجه جدید میخواهد بلکه عدم قبول آن یا بعبارت دیگر حفظ وضعیت حاضر در این قانون جدید و حتی تغییر قانون اساسی را لازم دارد این پیشنهاد یا بهتربگویم تذکر قانونی بدولت مربوط باصلاح دستگاه دادگستری کشورو انفاک این قوه ازقوای دیگر حکومتی است.

آقایان محترم اگر میخواهید اثر آمد و رفت پی درپی وزرای عدلیه را در دستگاه دادگستری ایران بدانید آمارعملکرد همین هفته اخیر وزارت دادگستری را با عملکرد هفتههای قبل مقایسه فرمایید تا اثر پیدایش یک وزیر جدید را در راه چرخ این دستگاه ملاحظه فرمایید. تبصره ـ عدهای از خالصجات دولتی که برای ایجا دمزارع نمونه مناسب باشد و حد متوسط درآمد ۳ ساله اخیر آن معادل مجموع بودجه دانشکده کشاورزی کرج باشد به انتخاب دانشگاه به دانشگاه تهران منتقل میشود درآمد این خالصجات به حساب در آمد اختصاصی دانشگاه منظور و از آن محل بودجه دانشکده کشاورزی کرج با تصویب شورای دانشگاه تامین میگردد.

بعد در یکی از سفرهائی که برای کنفرانسی به آسیا کرده بودم با وزیر بازرگانی هند که مدتها بود با یکدیگر دوست بودیم در این باره گفتگو کردم و از او خواستم که اگر ما دست به کار صنعت ذوب آهن با همکاری روسها شدیم و به هر دلیلی نیاز به لوازم یدکی داشتیم و امکان تهیه آن از شوروی فراهم نبود، آیا هندیها حاضر به پشتیبانی از ما هستند یا نه؟ مدرس – در جلسه گذشته که برنامه دولت مطرح بود مصمم بودم بعنوان موافق عرایضی بکنم و با استفاده از موقع و حضور هیئت دولت بعضی مطالب لازم را در اطراف برنامه و مسائل روز بعرض نمایندگان محترم برسانم ولی متاسفانه مجال صحبت ببنده نرسیده لذا بواسطه از دست رفتن فرصت از قسمت عمده عرایضی که بایستی بکنم صرفنظر کردم و امروز فقط نظریات مختصری راجع باجرای برنامه دولت بعرض میرسانم و آنچه را که ملت خواستاراست با آنچه که دولت انجام آنرا تعهد نموده مقایسهای کرده و مورد بحث و تدقیق قرار میدهم.

معدل- بنده امروز میخواهم چند کلمهای راجع به ولایت خودمان صحبت کنم و از آقایان استدعا میکنم که توجه بفرمایند چون با کمال اختصار صحبت میکنم تا از اکثریت نیفتد (اردلان – از ملخ هم صحبت بفرمایید) قبلا بایستی عرض کنم که در بهار امسال به عالم علم و ادب ما زیانهای غیرقابل جبرانی وارد شد. مخبر کمیسیون بودجه ـ پیشنهاد جناب آقای فقیهزاده پیشنهاد بسیار مفیدی است از لحاظ اینکه هم کاری انجام میشود هم یک عده به یکار بکار وادار میشوند ولی بامنظور این لایحه تصور میکنم توافق نداشته باشد، برای اینکه این لایحه بایک برنامه معینی برای بکار واداشتن عده معینی به یکار تنظیم شدهاست مخصوصا منظور این بودهاست که به یکارها را به محل زندگی و سکونت خودشان عودت بدهند منظور این نبودهاست که بطور کلی برای اشخاص کار پیدا بشود و بلکه منظور این بودهاست که این به یکارها که به یکارهستند برگردند به محلهای خودشان و در آنجا هم بوسیله کار خودشان ارتزاق نمایند و بنده گمان میکنم که اگر این پیشنهاد را آقای فقیهزاده در مواقع دیگر که راجع به امور مربوط بعمران است بدهند بجا باشد درعین حال هم بنده خیال میکنم که موافقت مخبر کمیسیون و جناب آقای نخستوزیر هم کافی نباشد چون بعد از قبول کردن هم باید رای گرفته شود واحساس میشود که مجلس هم برای این قبیل پیشنهادات موافق نباشد استدع میکنم قبل از این که به پیشنهاد رای گرفته شود پیشنهادشان را مسترد بفرمانید.

قناتآبادی – بنده خواستم باطلاع آقایان نمایندگان برسانم که در اثر کشتار دسته جمعی که در روز سی ام تیر در تهران و سایر شهرستانهای ما اتفاق افتاد یکعدهایی همانروز شربت شهادت نوشیدند و یک عده دیگر هم در روزهای بعد آنها که زخمی بودند تیر خورده بودند سرنیزه خورده بودند مرتب بفیض شهادت نایل میشوند میخواستم تذکری اینجا بحضور آقایان نمایندگان محترم بدهم همان طوری که مجلس شهدای روزسی ام تیررا شهدای ملی تشخیص داد و طرحی در مجلس تصویب فرمود این آقایانی هم که در آن روز گلوله خورده بودند و بعد فوت کردند اینهاهم به آنها اضافه بشوند (صحیح است آقا این بدیهی است) چنانکه امروز یکی از هم مسلکهای مجاهد و فداکار ما که گلوله بمغز او اصابت کرده بود بفیض شهادت نایل شد و در مزار شهداء دفن شد یک نکتهایی هم میخواهم اینجا تذکربدهم و آن این است که بعضی دستجات در تهران اعلام کردند که ما در اینجا کشته دادیم مقصود از این دستجات دستجات چپی بود اینها در این دو سه روزکه در سرتاسر ایران ملت قیام کرده بود در همین دو سه روز هم از اخلال و آشوب دست برنداشتند (صحیح است) در روزهایی که ملت قیام کرده بودند اینها در عقب صف مردم میایستادند و بطرف سربازها سنگ پرتاب میکردند بطرف مامورین انتظامی سنگ پرتاب میکردند ولی وقتی صحبت گلوله و سرنیزه بود فرارمیکردند (صحیح است) اینکه اعلام کردهاند ما کشته دادیم این دروغ محض است هشت نفر طبق آماری که تاکنون رسیده از مجمع مسلمانان مجاهد شربت شهادت نوشیدهاند از حزب زحمتکشان ملت ایران هم چندین نفر از حزب ایران آمارش را نمیدانم (زیرکزاده – ۳نفر) چپیها دروغ میگویند اینها که عرض کردم در مملکت اسلام و ایران شربت شهادت نوشیدند (صحیح است) یک سوالی هم بوسیله مقام ریاست از آقای وزیر کشورشده که چون دو دقیقه وقت دارم اجازه میخواهم این سوال را بخوانم (مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی.

اگر قوام و قوام هاعوض اینکه در کاخهای سربفلک کشیده خودباخواص خلوت کنند برضدعوام الناس توطئه بچینندباتوده مردم تماس داشتندمی فهمیدندکه دوره عصیان نسبت بملت سپری شده وروز اطاعت ازاوامرونواهی ملت فرارسیدهاست. ماچون باتوده مردم تماس داشتیم چون بفقر و بدبختی آنان بمحرومیت غیرقابل تصورآنان وباراده احساسات و تصمیم آنان واقف بودیم باتکیه باین نیروی لایزال ملت و ایمان بضرورت تحول غیرقابل اجتناب یک جنگ حیاتی ومماتی رادربرابرآنهاییکه عقربه زمان رامیخواستند بعقب برگرداننداعلام داشتیم. بسا فرزندان پیشهوران و بازرگانان ومالکین حرفه کسب و تجارت وکشاورزی را که تعقیب آن برای مملکت مفیدتراست ترک میکنندتاهم از بیتالمال استفاده نمایندوهم بابدست آوردن نفوذ بیشتری خودشان و کسان و بستگان خودشان را از پرداخت مالیات وانجام تعهدات تا سر حد امکان معاف سازندتعمیم این نوع فرهنگ بنظربنده تعمیم بدبختی است، پشت میزنشستن وکاری انجام ندادن بقدری دراین مملکت رواج پیدا کردهاست که حتی فارغ التحصیلهای کشاورزی، مدارس صنعتی هم عوض اشتغال بکار فلاحتی و صنعتی و آشنا ساختن دیگران باصول جدید علمی پشت میزی پیدا میکنند و رئیس کارگزینی یا مدیر دفترفلان اداره میشوند.

اگر دولت نمیتواند باری از دوش این طبقه بردارد نباید بار دیگری بردوش طبقه ندار ملت بگذارد، دولت باید اصلاح امور مالی تبدیل بودجه را در درجه اول از راه خلاف مخارج غیرضروری زاید و تفننی و صرفه جویی که بناحق بمتنفذین کسان و توصیهشدگان آنان به عنواین مختلف داده میشود و تقلیل مخارج ادارات و سازمانهای دولتی بحداقل ممکن و جلوگیری از اسراف و تبذیر و حاتمبخشیها و دستبردها مگر بمنظور مردم داری و تامین آتیه و ترضیه دوستان و زمینهسازی برای آینده باکمال بی رحمی و بی شرمی به بیتالمال ملت میشود جبران نماید در درجه دوم بوصول مطالبات معوقه و اخذ مالیاتهای لازم از طبقه ثروتمند و متمول مملکت که غالبا از کلیه حقوق و مزایا استفاده میکند ولی خود را مکلف بوظیفهایی نمیداند مطابق قوانین و مقررات همت گمارد.

وزیرکشور – وضع اتوبوسرانی شهرتهران وسایرشهرستانها برآقایان نمایندگان محترم روشن ومعلوم است درچندی پیش درنظرگرفته شد که باین وضع ناهنجارونامطلوب خاتمه داده شودمطالعاتی بعمل آمدلایحهای تهیه شدهاست که درآن مصلحت ومنفعت کسانی که فعلاصاحب اتوبوس هستند تامین میشود واین کاراجتماعی تحت انتظام ویک قاعده واسلوب صحیحی قرارخواهدگرفت واین لایحه را با اجازه آقایان نمایندگان محترم باقید دوفوریت تقدیم میکنم. درروسیه تزاری درنیمه دوم قرن ۱۹ بارها قوانینی برای تعیین رابطه کشاورزی واصلاح ارزی بوجودآمد و خانها و فئودالها با گرفتن پول از بانکهای کشاورزی در مقابل زمینهایی که بکشاورزان واگذارشده بود توانستند صنایع روسیه را ایجاد یا احیاء کنند و خود سود بیشتری ببرند.

در آخر اجازه میخواهم که توجه هیئت دولت را بدو موضوع مربوط به آذربایجان جلب کنم: اول فرهنگ این استان مهم میهن ماست که متاسفانه بیشترساکنین آنجا بمناسبت حوادث تاریخی امروز از دانستن زبان ملی (فارسی) خود محرومند و بدین ترتیب از تعالیم و تبلیغات ملی نیز محروم میباشند. اگر خدای ناکرده در جریان کار اعمال مسئولین امر برخلاف انتظارات ملت ایران باشد مسلما مورد بازخواست قرار خواهدگرفت، بنده و رفقایم بهیچوجه از حقوق موکلین خود و حقوق مردم محروم و زجر دیده ایران صرفنظر نخواهیم کرد.

در قسمت فرهنگ نیز مطالب گفتنی زیاد دارم که باید بموقع خود گفته شود فعلا میخواهم عرض کنم که وزیر فرهنگ مسئولیت بزرگی در برابر خدا و مردم دارد، ارزش علم و معرفت امروز از بین رفته و سطح فرهنگ بی نهایت پایین آمده و اخلاق عمومی فاسد شدهاست محصل و معلم غالبا برای دانستن و عالم شدن تحصیل نمیکند بلکه هدف او بطورکلی بدست آوردن دانش نامه یا حربهای است که خود را در ردیف جیرهخواران دولت وارد سازد و بار سنگین طبقه محروم و مالیات بده را از دهاتی و خارکن و پیشهور سنگینتر نماید. اثبات این عمل که در صورت انجام یافتن از بزرگترین افتخارات تاریخی دولت و جامعه ایی خواهدبود، هنوز معلوم نیست که در کشور ما نصیب کدام کابینه یا کابینههایی بشود ولی ما ازخداوند توفیق مطلبیم که این افتخارنصیب کابینه حاضر و دوره هفدهم مجلس شورای ملی ایران شده و حصول آن نیز زیاد طول نکشد.

زیرا همانطوری که عرض شد اگر رئیس و اعضای دولت دارای حسن نیت و قدرت اراده و تقوای سیاسی باشند عناوین همین برنامه کوتاه را میتوان بکلیه مسائل مورد نیاز حتی بیک رفورم اساسی شامل ساخت و خدای نکرده در غیر اینصورت نیز جالبترین و دلنشینترین عبارات حکم نقش بر آب را خواهدداشت. ولی این پیشبینی فقط شامل پستهای داخل در قوه مجریه میباشد و حتی این پیشبینی در قسمت معین برای وزراء ذکر شدهاست و دلیلی وجودندارد که بقسمت مشخص قوه قضاییه که در بین قسمتبندی قانون اساسی جدا و مجزاست اطلاق گردد. اصل هشتاد و چهارم مقرری اعضای محاکم عدلیه را بموجب قانون مجزا پیشبینی میکند اصول هشتاد و یکم و هشتاد دوم مشتمل بر مصونیت قضات از تغییرمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید